News Page One

ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން - 2 މަސް ކުރިން - 6 ޖޫން 2016


އެފްއޭއެމްގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ތޯރިގް(މ) ވާހަކަފުޅު ދައްކަނީ --- ސަން ފޮޓޯ