Advertisement

ބޭނުންވަނީ ކުޅުދުއްފުށި އަދި ރާއްޖެ ފަހުރުވެރިވާފަދަ މީހަކަށްވާން: އަނޫފް

މި ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހުގެ އިރު އެރީ އަނެއްކާވެސް ކުޅުދުއްފުށި އުފާވާފަދަ ހަބަރަކާ އެކު އެވެ. މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސްކޮލާޝިޕެއްގެ ދަށުން ބޮޓްސްވާނާގައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ފައިނަލް މެޗުގައި ނުކުންނާނީ ބޮޑަށް އެޓޭކިން ގޭމަކަށް: ސައުޑީ

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ނުކުންނާނީ ބޮޑަށް އެޓޭކިން ގޭމެއް ކުޅެން ކަމުގައި އެސްޓީއޯ ގެ ކޯޗު ސައުދުﷲ ނައީމް )ސައުޑީ) ބުނެފި އެވެ.

އަންނަތަރާގެ ސްކޫލް ލީވާސް އެކްސްޕްލޯރާސް މާދަމާ ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަނީ

އަނަންތަރާ މޯލްޑިވްސްއިން ސްކޫލް ލީވާސް އެކްސްޕްލޯރާސް ގެ ނަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕްރޮގްރާމްއެއް މާދަމާ ބާއްވަން

މަސްޖިދުލް ފިރުދައުސްގެ މަސައްކަތް ނުނިންމޭ ނަމަ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެދިއްޖެ

2010 ވަނަ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތްކުރާ ކުރަން ފެށި މަސްޖިދިލް ފިރުދަސްގެ މަސައްކަތް ނުނިންމޭ ނަަމަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ .

ދިރާގު 4ޖީ ގެ ހިދުމަތް އިތުރު 3 ރަށަކަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން، ދިރާގުގެ 4ޖީ-އެލް.ޓީ.އީގެ ހިދުމަތް އިތުރު 3 ރަށަކަށް ތައާރަފްކޮށް

ކޮލަމް

ގުރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދާއި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ތަފާތުކުރުން

ގުރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދާއި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ތަފާތުކުރުން

ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހިތްވަރުގަދަ ރައްޔިތުން ތަކެއް ނިސްބަތްވާ ހިސާބެކެވެ. އަދި މިކަން ވަނީ ތިލަދުންމަތީގެ ރައްޔިތުން އެތައް ފަހަރަކު އެކި ގޮތްގޮތުން ސާބިތު ކޮށްދީފަ އެވެ.

ރިޕޯޓް

ރައީސް ތިލަދުންމައްޗަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ވައުދުވި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ނުފެށޭ

ރައީސް ތިލަދުންމައްޗަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ވައުދުވި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ނުފެށޭ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސުންގެ ތެރޭގައި ތިލަދުންމައްޗަށް އެންމެ ދުރު ރައީސަކީ ރައީސް އަބުދުލްﷲ ޔާމީން އަބުދުލް ގައްޔޫމްކަން ގިނަ

ކުޅިވަރު

ފައިނަލް މެޗުގައި ނުކުންނާނީ ބޮޑަށް އެޓޭކިން ގޭމަކަށް: ސައުޑީ

ފައިނަލް މެޗުގައި ނުކުންނާނީ ބޮޑަށް އެޓޭކިން ގޭމަކަށް: ސައުޑީ

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ނުކުންނާނީ ބޮޑަށް އެޓޭކިން ގޭމެއް ކުޅެން ކަމުގައި އެސްޓީއޯ ގެ ކޯޗު ސައުދުﷲ ނައީމް )ސައުޑީ) ބުނެފި އެވެ.

މައިޒާން

ޝާހީ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ބޮލީވުޑް އިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ޝާހީ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ބޮލީވުޑް އިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

އިނގިރޭސި ޝާހީ ޢާއިލާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕްރިންސް ވިލިއަމްސް އާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަން އިންޑިއާއަށް

ދީނާއި ދުނިޔެ

ހަލާކު ކުރެވުނު އުންމަތްތަކުގެ ވާހަކަ- ނޫހުގުފާނުގެ ގައުމުގެ މީހުން (3)

ހަލާކު ކުރެވުނު އުންމަތްތަކުގެ ވާހަކަ- ނޫހުގުފާނުގެ ގައުމުގެ މީހުން (3)

ނޫޙްގެ ފާނުގެ ދައުވަތު މިސްތަކުންނާއި ހަމައަށް ފޯރި ހިނދު އެބައި މީހުން ހީކުރީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދައުވަތަކީ އިސާހިތަކު ނެތި ހިނގައި ދާނެ ދައުވަތެއް ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް އެބައިމީހުން

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ: މާޒީގެ އެ ހިތި ހަނދާން

ކުރުވާހަކަ: މާޒީގެ އެ ހިތި ހަނދާން

އެއް ދުވަހެއްގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. އާދައިގެ މަތިން އަހަރެން އަވަސް އަވަހަށް ސައި ތައްޔާރު ކޮށްފަ ދިޔައީ ފެންވަރައި ތަޒާވެލުމަށެވެ. އޮފީހަށް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ