Advertisement

ގޮއިދޫއިން ކިނބުލެއްގެ ނިޝާންތައް ފެނުމާއެކު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ށ ގޮއިދޫއަށް ކިނބުލެއް އަރާފައިވާކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެނުމާއެކު އެ ރަށު ރައްޔިތުން ސަމާލުވެތިބުމަށް .

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ނޭކުރަންދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާ ކައްކަމުން ދިޔަ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ.ނޭކުރަންދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ކައްކަމުން ދިޔަ ޒުވާނަކު ފުލުހުން .

ގޮއިދޫ ފަޅުތެރެ ރެހިން ތިޔާގިވެއްޖެ

ށ. ގޮއިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ރެހި އައިނެއް ވަދެ މުޅި ރަށުގައި ރެހި ތިޔާގިވެއްޖެ

ށ.ފުނަދޫއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެރަށުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

އުރީދޫއިން ހިލޭ ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓާރއާ އެކު ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ހިލޭ ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓާރއާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ޓޭޑާ ޕެކޭޖްތައް

ކޮލަމް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިމީގެ

ރިޕޯޓް

ހުނަރުވެރިއެއްގެ ތަފާތު ހުނަރުތަކެއް

ހުނަރުވެރިއެއްގެ ތަފާތު ހުނަރުތަކެއް

މާލޭގައި އޮތް ގައުމީ ފެންވަރުގެ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒެކެވެ. މުޅި ތަނުގައި އެތުރިފައިވަނީ އެކި ކަހަލަ ކުރެހުންތަކާއި ތަފާތު އާލާތްތައް

ކުޅިވަރު

އޮފީސް ޖަޔަންޓްސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިރާގުން ހޯދައިފި

އޮފީސް ޖަޔަންޓްސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިރާގުން ހޯދައިފި

ޒިގްޒެގް އިންޓަރ އޮފީސްގެ ގަދަ 8 ޓީމަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އޮފީސް ޖަޔަންޓްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިރާގުން ހޯދައިފި

މައިޒާން

ގިނައިން ފެންބުއިމަށް އާދަ ކުރާށެވެ.

ގިނައިން ފެންބުއިމަށް އާދަ ކުރާށެވެ.

ފެނަކީ އަހަރެމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްނިއުމަތެވެ. އެއީ އެއާ ނުލާ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްދުވަސް ވެސް ދުއްވާ

ދީނާއި ދުނިޔެ

ދުނިޔެ ފަދަ އެހެން ދުނިޔެއެއް: ބަދަލުވުމުގެ ވަގުތު ޖެހުނީބާ؟

ދުނިޔެ ފަދަ އެހެން ދުނިޔެއެއް: ބަދަލުވުމުގެ ވަގުތު ޖެހުނީބާ؟

މިދުނިޔެއަކީ މިފަދައިން ލައްވާފައިވާ ހަމައެކަނި ދުނިޔެހެއްޔެވެ؟ އިންސާނުން ދިރިއުޅެވޭނެ ފަދަ ވެއްޓެއް

ވާހަކަ

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

ވަރަށް ބޮޑު އާގު ބޯޓެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް މުދާ އުފުލަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. މިހެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލައެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ