Advertisement

ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުކުރުމުގެ މަގްސަދަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުޑާލުން: ޖައުފަރު

ކަރަންޓް ބިލް ސަރުކާރުން ބޮޑުކުރުމުގެ މަގްސަދަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުޑާލުންކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޖައުފަރު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުރި ކުޅިވަރު ކޯޓްތައް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުރި 4 ކުޅިވަރު ކޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ

ސަބްސިޑީޒް މައްސަލާގައި ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވެ، އެއްގަލަކަށް އަރައިފި

މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން ދިޔަ ސަބްސިޑީޒް ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލު

އަނުޝްކާއަށް އެންމެ ކަމުދާ ކޯސްޓާރަކީ ކެޓްރީނާ

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާއަށް އެންމެ ކަމުދާ އަދި އެކީގައި މަސައްކަތްކުރަން އެންމެ ފަސޭހަ ތަރިއަކީ ކެޓްރީނާ ކައިފް ކަމަށް

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަހަރުވެސް އާރތް އަވާރ ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ފާހަގަކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަރަށް ފޯރިއާއެކު މިއަހަރުގެ އާރތް އަވާރ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ

ކޮލަމް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިމީގެ

ރިޕޯޓް

ރައީސް ޔާމީން ވައުދުވި “ސިޓީ” ގިރައިގެން ދަނީ، އަޅާލާނެ ފަރާތެއް ނެތް

ރައީސް ޔާމީން ވައުދުވި “ސިޓީ” ގިރައިގެން ދަނީ، އަޅާލާނެ ފަރާތެއް ނެތް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްގީއަށް އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ

ކުޅިވަރު

އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފި .

މައިޒާން

އަނުޝްކާއަށް އެންމެ ކަމުދާ ކޯސްޓާރަކީ ކެޓްރީނާ

އަނުޝްކާއަށް އެންމެ ކަމުދާ ކޯސްޓާރަކީ ކެޓްރީނާ

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާއަށް އެންމެ ކަމުދާ އަދި އެކީގައި މަސައްކަތްކުރަން އެންމެ ފަސޭހަ ތަރިއަކީ ކެޓްރީނާ ކައިފް ކަމަށް

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޒަމްޒަމް ފެނުގައިވާ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ސިއްރުތައް

ޒަމްޒަމް ފެނުގައިވާ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ސިއްރުތައް

ޒަމްޒަމް ފެނުގައިވާ ކަރާމާތްތެރިކަމުގެ ވާހަކަ ހައްޖަށް ނުވަތަ އުމްރާއަށް ގޮސްފައި

ވާހަކަ

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

ވަރަށް ބޮޑު އާގު ބޯޓެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް މުދާ އުފުލަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. މިހެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލައެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ