Advertisement

އެސްއީޒެޑް ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެއްޖެނަމަ މުޅި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ކެނޑިގެންދާނެ: ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލު

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށައަޅާފައިވާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު ގާނޫނަކަށް ވުމަކީ މުޅި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ކެނޑިގެންދާނެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

އަނބިމީހާގެ ކޮއްކޮއަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ޅިޔަނު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހިރިމަރަދޫ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އަބިމީހާ އެއްބަނޑު އަންހެން ކޮއްކޮއަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ޅިޔަނު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހދ.ހިރިމަރަދޫ ކޯޓުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

ޝާހުރުކް އާއި ކާޖޮލް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އެއްކޮށް ސްކްރީނަށް އަންނަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުންނަމަ ބޮލީވުޑް އެންމެ މަޝްހޫރު "އޮން ސްކްރީން ޕެއަރ" ކަމަށްވާ ޝާހުރުކް

ސްޕެނިސް ސުޕަރ ކަޕްގައި މެޑްރިޑްގެ ދެ ބާރު ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

ސްޕެނިސް ސުޕަރ ކަޕްގައި މެޑްރިޑުގެ ދެ ބާރު ކަމުގައިވާ އެތުލެޓިކޯ މެޑުރިޑު އަދި ރިއަލް މެޑްރިޑު ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން ގެންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް(މެޓް) އިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ

ކޮލަމް

ސްކޫލުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ތަފާތު ގޮތަކަށް!

ސްކޫލުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ތަފާތު ގޮތަކަށް!

ސްކޫލުތަކުގެ ހަބަރުތައް ޖެހުމާއެކު، އެ ހަބަރަކަށް ކިޔުންތެރިން ފޮނުވާ ހިޔާލުތަކުން، ސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން

ރިޕޯޓް

ޖައު ޕިކްސް: ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް

ޖައު ޕިކްސް: ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް

ފޮޓޯ ނެގުމަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އިންސްޓަގްރާމާއި ފޭސްބުކް ފަދަ ސޯޝަލް

ކުޅިވަރު

ސްޕެނިސް ސުޕަރ ކަޕްގައި މެޑްރިޑްގެ ދެ ބާރު ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

ސްޕެނިސް ސުޕަރ ކަޕްގައި މެޑްރިޑްގެ ދެ ބާރު ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

ސްޕެނިސް ސުޕަރ ކަޕްގައި މެޑްރިޑުގެ ދެ ބާރު ކަމުގައިވާ އެތުލެޓިކޯ މެޑުރިޑު އަދި ރިއަލް މެޑްރިޑު ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

މައިޒާން

ޝާހުރުކް އާއި ކާޖޮލް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އެއްކޮށް ސްކްރީނަށް އަންނަނީ

ޝާހުރުކް  އާއި ކާޖޮލް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އެއްކޮށް ސްކްރީނަށް އަންނަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުންނަމަ ބޮލީވުޑް އެންމެ މަޝްހޫރު "އޮން ސްކްރީން ޕެއަރ" ކަމަށްވާ ޝާހުރުކް

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ: ކަޅު ހިޔަނި

ކުރުވާހަކަ: ކަޅު ހިޔަނި

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ދުނިޔެ މައްޗަށް ވެރިވެފަވަނީ އަނދިރިކަމާއި ފަޅުކަމެވެ. އައިރިންގެ ލޮލަކު ނިދީގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތެވެ. އޭނާ

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ ރޯހައުސްތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ޢުމުރަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ރޯންނުޖެހި ހިނގައިދާނެ ބާވައޭ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އެހެނީ، ބިމަށް ޖެހެމުންދާ

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

އެއީ އެންމެ ފަހުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ތަސްމީން އަލީ ޕާޓީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރެވެ. އެ ދަތުރުގައި، އިދިކޮޅުމީހުން ދަރަނިބޮލޭ ގޮވައި ހަޅޭލެވުމާއެކުވެސް ޕާޓީ ޖަލްސާ ބޭއްވިއެވެ. ޖަލްސާ އޮތީ

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ރީއްޗަށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހެކެވެ. މިހެން ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭހެއްޔޭ ތިބޭފުޅުން ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ.

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް…

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް...

އާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހި ކެއުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި މިހުންނަނީ، ވަރަށް ކުޅިކޮށް ނުވަތަ، މޭ އަންދާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުން ކުރާ ތަކެތިވެސް، ކުރީގެ ގޮތް ގަނޑު ދޫކޮށް، މިހާރު މިފެންނަނީ، އެކި ވައްތަރުގެ ޕޭސްޓްތަކާއި ޕެކެޓްތަށް

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އެއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ ވިންގްގައިވާ އާޓްރޫމަށް ފޮޓޯއެއް ނަގަންކަމަށް އަހަރެން ގޮސް ވަންއިރު، އަހަރެންނަށް ފެނުނީ، މޭޒުތައް ދޮށުގައި