Advertisement

ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ލައިކް ވިޔަސް އަދި ކަސްރަތެއް ނުކުރެވެއެވެ.

މިއީ ވަރަށް އާއްމުކޮށް ފެންނަ ކަމެކެވެ. ކަސްރަތު ކުރާ މަޝްހޫރު މީހުންގެ ޕޭޖުތަކަށް ލައިކް ކުރެއެވެ. އެމީހުންގެ ޕޯސްޓްތައް ޝެއަރ ވެސް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ރުކެއް ދަށުވެގެން ނޭކުރަންދޫން ގެނައި އަންހެންމީހާގެ ހާލު ރަގަނޅު

ހދ ނޭކުރެންދޫގައި ރުކެއްދަށުވެގެން އިތުރު ފަރުވާއަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި އަންހެން މީހާގެ ހާލު ރަގަނޅު

މާދަމާރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓޭޖް ޝޯ ފަސްކޮށްފި

މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ސްޓޭޖް ޝޯ 31 ޖުލައިއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

މިނިވަން ދުވަސް – ހިތުގެ އާ ރާގު

އާ ރާގެކޭ ކުޅެނީ ހިތުން، ފަރިކަން ނުހަނު ހުރި ޖާދުވީ 
ނާރާޒުވޭ އެހެނަސް މިތާ، ޢަމަލެއް ނުވާތީ މާނަވީ ހުރިހާ އެހެން އެކި ކަންތަކާ އުޅުމާ ގުޅުންތައް ރުހުމުގައި

މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނެއްލައިދޫ ދިއްލާލީ އުއްބައްތިން

މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ރަށެއްގެ އެކި މުއައްސަސާތައް ގައުމީ ކުލަތަކުން ދިއްލާލުމަށް

ކޮލަމް

ރެސިޕީ: ސްވީޓް ސޯސީ ސޮސެޖް

ރެސިޕީ: ސްވީޓް ސޯސީ ސޮސެޖް

ފުރަތަމަ ތަވާ އުދާލުމަށްފަހު ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮހޫނުވީމާ ފިޔާކޮޅާއި ޕެޕަރ

ރިޕޯޓް

ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ލައިކް ވިޔަސް އަދި ކަސްރަތެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ލައިކް ވިޔަސް އަދި ކަސްރަތެއް ނުކުރެވެއެވެ.

މިއީ ވަރަށް އާއްމުކޮށް ފެންނަ ކަމެކެވެ. ކަސްރަތު ކުރާ މަޝްހޫރު މީހުންގެ ޕޭޖުތަކަށް ލައިކް ކުރެއެވެ. އެމީހުންގެ ޕޯސްޓްތައް ޝެއަރ ވެސް

ކުޅިވަރު

ހިރަފުސް ކަޕް 8 ފެށިއްޖެ

ހިރަފުސް ކަޕް 8 ފެށިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ދަނޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ހިރަފުސް ކަޕް 8 ފެށިއްޖެ އެވެ. 8 ޓީމު ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ

މައިޒާން

މިނިވަން ދުވަސް – ހިތުގެ އާ ރާގު

މިނިވަން ދުވަސް – ހިތުގެ އާ ރާގު

އާ ރާގެކޭ ކުޅެނީ ހިތުން، ފަރިކަން ނުހަނު ހުރި ޖާދުވީ 
ނާރާޒުވޭ އެހެނަސް މިތާ، ޢަމަލެއް ނުވާތީ މާނަވީ ހުރިހާ އެހެން އެކި ކަންތަކާ އުޅުމާ ގުޅުންތައް ރުހުމުގައި

ދީނާއި ދުނިޔެ

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އަޅުގަނޑުގެ މި ލިއުމަކީ ޝައިތާނާއާ އޭނާގެ ދަންތުރަތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަތުން މުހިއްމު ބައެއް މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ: ނަފްރަތު

ކުރުވާހަކަ: ނަފްރަތު

ހަވީރުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތު ރަށުގެ އަތިރިމަތީގައި އެކިވަރުގެ ރައްޔިތުން އެކި ކަންކަމުގައި ބައިބަޔަށް ޖަމާވެ ތިއްބެވެ. ކަނޑުން އަންނަ ފިނި ރޯޅިން

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ