Advertisement

މިޑް ޓާމް ބަންދަށްފަހު ސުކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވޭއިރު ބަދަލުތަކަކާއެކު ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ރޯދަމަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ބަންދު ކުރި ދުވަސްތަކުގެ ފިލާވަޅުތައް ނަގައިދިނުމުގެ ގޮތުން މިޑް ޓާރމަށް ފަހު ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވޭއިރު ބަދަލު ތަކަކާ އެކު ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ޕެރަ ބައިބަލާ ޗެލެންޖް ފަށައިފި

އަމީރު އަމީން ސްކޫލާ ދިމާލު ހިއްކި ބިމުގައި ރޭ ފެށި ބައިބަލާ ޗެލެންޖްގައި ޖުމްލަ 3 މެޗު ރޭ ކުޅެފައިވެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހިއްކި ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ބީއޯކިއު ހަދަމުން އަންނަކަމަށް ހައުންސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިނުން ކުރި ސުވާލަކަށް

“ހިރަފުސް ކަޕް 7″ އޯގަސްޓް މަހު ފެށެނީ

"ހިރަފުސް ކަޕް 7" މި އަންނަ މަހު 4 ގައި ފެށޭނެ އެވެ. ހިރަފުސްއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މި ފެށޭ އޯގަސްޓްމަހުގެ 4 އިން 23 އަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދިޔަ މީހަކު ބާރަށުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓަމުންދިޔަ މީހަކު ހއ. ބާރަށުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ކޮލަމް

ސްކޫލުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ތަފާތު ގޮތަކަށް!

ސްކޫލުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ތަފާތު ގޮތަކަށް!

ސްކޫލުތަކުގެ ހަބަރުތައް ޖެހުމާއެކު، އެ ހަބަރަކަށް ކިޔުންތެރިން ފޮނުވާ ހިޔާލުތަކުން، ސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން

ރިޕޯޓް

ތާރީހުގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލު

ތާރީހުގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލު

އިޒްރޭލާއި އަރަބިން މެދުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް އެތައް ގަރުނެއް ވެފައިވާއިރު މި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް މިހާތަނަށްވެސް ވަނީ ހައްލެއް ނުހޯދިފަ އެވެ.

ކުޅިވަރު

“ހިރަފުސް ކަޕް 7″ އޯގަސްޓް މަހު ފެށެނީ

“ހިރަފުސް ކަޕް 7″ އޯގަސްޓް މަހު ފެށެނީ

"ހިރަފުސް ކަޕް 7" މި އަންނަ މަހު 4 ގައި ފެށޭނެ އެވެ. ހިރަފުސްއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މި ފެށޭ އޯގަސްޓްމަހުގެ 4 އިން 23 އަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި

މައިޒާން

ރެސިޕީ: ފައިނެޕްލް ޕުޑިންގ

ރެސިޕީ: ފައިނެޕްލް ޕުޑިންގ

ފުރަތަމަ ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށް ވިރެންދެން ގިރާލުމަށްފަހު ފަހަރަކު ބިހަކާއި ފުށްކޮޅެއް އަޅަމުން ގިރަމުންގޮސް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ.

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރު ވާހަކަ: ސުވާލު

ކުރު ވާހަކަ: ސުވާލު

ދުނިޔޭގައި އުޅޭ އެއްވެސް މީހަކީ ފުރިހަމަ މީހެއްބާއެވެ؟ ސިފަ ހުތުރުވުމީ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރި ކުރެވިދާނެ ކަމެއްބާއެވެ؟ ދުނިޔޭގައި ބާކީ ކުރުމަށް ދަރިން ހޯދަނީ ކީއްވެބާއެވެ؟

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ ރޯހައުސްތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ޢުމުރަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ރޯންނުޖެހި ހިނގައިދާނެ ބާވައޭ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އެހެނީ، ބިމަށް ޖެހެމުންދާ

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

އެއީ އެންމެ ފަހުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ތަސްމީން އަލީ ޕާޓީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރެވެ. އެ ދަތުރުގައި، އިދިކޮޅުމީހުން ދަރަނިބޮލޭ ގޮވައި ހަޅޭލެވުމާއެކުވެސް ޕާޓީ ޖަލްސާ ބޭއްވިއެވެ. ޖަލްސާ އޮތީ

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ރީއްޗަށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހެކެވެ. މިހެން ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭހެއްޔޭ ތިބޭފުޅުން ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ.

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް…

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް...

އާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހި ކެއުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި މިހުންނަނީ، ވަރަށް ކުޅިކޮށް ނުވަތަ، މޭ އަންދާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުން ކުރާ ތަކެތިވެސް، ކުރީގެ ގޮތް ގަނޑު ދޫކޮށް، މިހާރު މިފެންނަނީ، އެކި ވައްތަރުގެ ޕޭސްޓްތަކާއި ޕެކެޓްތަށް

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އެއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ ވިންގްގައިވާ އާޓްރޫމަށް ފޮޓޯއެއް ނަގަންކަމަށް އަހަރެން ގޮސް ވަންއިރު، އަހަރެންނަށް ފެނުނީ، މޭޒުތައް ދޮށުގައި