Advertisement

އަނދިރީގައި ދިއްލޭ މިޔަރެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި!

އަނދިރީގައި ދިއްލޭ މިޔަރެއް ސައިންސްވެރިން ގެ ހޯދުން ތަކުން ފެނިއްޖެ އެވެ. "ސްވެލް ޝާރކް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި މިޔަރަކީ ކަނޑުގެ 500 މީޓަރު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި “އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީ”ގެ އޯޑިޝަނުން ހޮވުނީ 2 ފަރާތެއް

ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ރޯދަމަހު ބާއްވަމުން އަންނަ އަލިގަދަ ތަރި ގުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި އޯޑިޝަނުން

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް މީރާއިން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ދަނީ

2014 ވަނަ އަހަރު ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

އަލިގަދަ ތަރި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އޯޑިޝަން މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަނީ

ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ރޯދަމަހު ބާއްވަމުން އަންނަ އަލިގަދަ ތަރި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އޯޑިޝަން މިއަދު

އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިޒްނަސް ސްޓާރޓްއަޕް ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

ކޮލަމް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިމީގެ

ރިޕޯޓް

މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފަ އޮންނަތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް

މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފަ އޮންނަތާ  އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް

ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާނެ ދުވަހެއް އައުމަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުހިނގާ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ވެހިކަލްތައް ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން

ކުޅިވަރު

ހއ އަދި ހދ އަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރާ ޕްރޮގުރާމެއް މިމަހު ފަށަނީ

ހއ އަދި ހދ އަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރާ ޕްރޮގުރާމެއް މިމަހު ފަށަނީ

ހއ އަދި ހދ އަތޮޅަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މައިޒާން

އަނދިރީގައި ދިއްލޭ މިޔަރެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި!

އަނދިރީގައި ދިއްލޭ މިޔަރެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި!

އަނދިރީގައި ދިއްލޭ މިޔަރެއް ސައިންސްވެރިން ގެ ހޯދުން ތަކުން ފެނިއްޖެ އެވެ. "ސްވެލް ޝާރކް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި މިޔަރަކީ ކަނޑުގެ 500 މީޓަރު

ދީނާއި ދުނިޔެ

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އަޅުގަނޑުގެ މި ލިއުމަކީ ޝައިތާނާއާ އޭނާގެ ދަންތުރަތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަތުން މުހިއްމު ބައެއް މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި

ވާހަކަ

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

ވަރަށް ބޮޑު އާގު ބޯޓެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް މުދާ އުފުލަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. މިހެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލައެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ