Advertisement

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތެލެސީމިއާއަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަދި އިތުރު 7 ސަރަހައްދެއްގައި ތެލެސީމިއާ ސްކްރީން ކުރުމުގެ ހިދުމަތް މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ސަމްސީރާ ވަކިކޮށްފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ސަމްސީރާ ޒަކަރިއްޔާގެ އެމަގާމުން ވަކިކޮށް، އޭނާގެ މަގާމު ދަށްކޮށްފި

އާދަމް އިލްހާމް (އިއްލެ) އަށް 13 ސުވާލު

އާދަމް އިލްހާމް ނުވަތަ ފުޓްބޯޅައިގެ މަޝްހޫރު ނަމުންނަމަ އިއްލެއަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ރަން ފުޓްބޯޅަ ތާރީޚްގައި ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ

އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރެޑީ ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ފުރާވަރުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް އަފީފުއްދީން ސުކޫލުގައި ފުލުހުން ކުރިއަށް .

ކޮލަމް

ހދ. ފުނަ: ޝައުގުވެރި ހަރަކާތްތައް މަދު- އިންތިޒާމް ކަމަކު ނުދޭ

ހދ. ފުނަ: ޝައުގުވެރި ހަރަކާތްތައް މަދު- އިންތިޒާމް ކަމަކު ނުދޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ސަގާފީ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު "ފުނަ" ގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ އިތުރުން 4 ރަށަކުން

ރިޕޯޓް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން ‘ފަރިއޮޅުލުން’ – ބަލާލަން ރީތި ހިތްގައިމު މަންޒަރެެއް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން ‘ފަރިއޮޅުލުން’ – ބަލާލަން ރީތި ހިތްގައިމު މަންޒަރެެއް

ބަލާލަން ރީތި ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ. ރީތި ސަގާފީ ހަރަކާތެކެވެ. ދިވެހި އަންހެނުންގެ ދިވެހި ވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ ހުށައެޅުމެކެވެ. ފަރިއޮޅުލުން ނުވަތަ ފަރިވަޅުލުމަކީ

ކުޅިވަރު

އާދަމް އިލްހާމް (އިއްލެ) އަށް 13 ސުވާލު

އާދަމް އިލްހާމް (އިއްލެ) އަށް 13 ސުވާލު

އާދަމް އިލްހާމް ނުވަތަ ފުޓްބޯޅައިގެ މަޝްހޫރު ނަމުންނަމަ އިއްލެއަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ރަން ފުޓްބޯޅަ ތާރީޚްގައި ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ

މައިޒާން

ލޯ ކައިރި ކަޅުވާތީ ކަންބޮޑުވޭތަ؟

ލޯ ކައިރި ކަޅުވާތީ ކަންބޮޑުވޭތަ؟

ލޯ ކައިރި ކަޅުވުމަކީ ގިނަ މީހުން ދިމާވެފައިވާ ކަންބޮޑުމެކެވެ. އަދި މޫނުގެ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ލޯ ކައިރި ރީތިކޮށް ހުރުމަކީ ވަރަށް

ދީނާއި ދުނިޔެ

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އަޅުގަނޑުގެ މި ލިއުމަކީ ޝައިތާނާއާ އޭނާގެ ދަންތުރަތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަތުން މުހިއްމު ބައެއް މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ – ތަގުދީރު

ކުރުވާހަކަ – ތަގުދީރު

އީކާ އާއި ލީން އަކީ ގަތް ދެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ. މިކުދިންގެ ރަހުމަތްތެރިކަން ފެށިފައިވަނީ ގްރޭޑް ހަތެއްގައި ކިޔަވަމުން އައި ދުވަސްވަރު ރަށު

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ