Advertisement

އައު ދެ ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލްކުރާއިރު ކަރަންޓު ކަނޑާކަށް ނުޖެހޭނެ: މަމްދޫހް

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެނައި 1 މެގަ ވޯޓްގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ޖިންސީ ގޯނާކުރި އިސްލާމް ޓީޗަރުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 4 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ހދ. ނާވައިދޫ، ކޮމާސް، އަބްދުﷲ ނައީމްގެ

ޓެސްޓަށް ދާއިރު ކާން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮންއެއްޗެއް

މި ދުވަސް ކޮޅަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން އިމްތިހާން ހަދަމުންދާ ދުވަސް ކޮޅެކެވެ. އޯލެވެލް އިމްތިހާން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ފެށިފައިވާއިރު

ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި ފަރުވާދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި ފަރުވާދިނުމަށް ގާއިމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކްލިނިކުގައި ފަރުވާދޭނެ ގޮތުގެ

އާސެނަލް އަދި ލޫޑޯގޮރެޓްސް ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެއްޖެ

ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އާސެނަލް އަދި ބެލްޖިއަމްގެ ލޫޑޯގޮރެޓްސް ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކޮލަމް

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް

ރިޕޯޓް

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް – ހަމައެކަނި ކެމްޕެއިން ސްޓަންޓެއްބާ؟

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް – ހަމައެކަނި ކެމްޕެއިން ސްޓަންޓެއްބާ؟

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ހުވަފެނަކަށް ވެފައިވާ އަދި އެކަމަކަށްޓަކައި އަދުގެ ސަރުކާރު ހޮވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާއި ހަރު

ކުޅިވަރު

އާސެނަލް އަދި ލޫޑޯގޮރެޓްސް ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެއްޖެ

އާސެނަލް އަދި ލޫޑޯގޮރެޓްސް ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެއްޖެ

ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އާސެނަލް އަދި ބެލްޖިއަމްގެ ލޫޑޯގޮރެޓްސް ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

މައިޒާން

ޓެސްޓަށް ދާއިރު ކާން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮންއެއްޗެއް

ޓެސްޓަށް ދާއިރު ކާން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮންއެއްޗެއް

މި ދުވަސް ކޮޅަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން އިމްތިހާން ހަދަމުންދާ ދުވަސް ކޮޅެކެވެ. އޯލެވެލް އިމްތިހާން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ފެށިފައިވާއިރު

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ ފޭސްބުކެވެ. މުޅި ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ހޭދަވަނީ ލައިކް ޖެހުމާއި ކޮމެންޓުކުރުމުގަ އެވެ. ދުވާލަކު ދެތިން ސްޓޭޓަސްއެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ