Advertisement

މެންބަރު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހަދަނީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރަގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ހަރަދުކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރީތަކަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފައްޓަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް

ބަޔާން، ޗެލްސީ އަދި ޝަކްތަރު އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ބަޔާން ޗެލްސީ އަދި ޝަކްތަރު އިން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމައި، އެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތައް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވަނީ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމައި، އެދުވަހުގެ ހަރަކާތައް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވަނީ

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ރެޑް ކްރެސެންޓް ހދ ގޮފިން ހާއްސަ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހދ ގޮފީގެ ފަރާތުން "އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި އަހަރެން- މުއައްސަސާތަކުގެ ބައްދަލުވުން" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން

ކޮލަމް

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް

ރިޕޯޓް

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް – ހަމައެކަނި ކެމްޕެއިން ސްޓަންޓެއްބާ؟

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް – ހަމައެކަނި ކެމްޕެއިން ސްޓަންޓެއްބާ؟

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ހުވަފެނަކަށް ވެފައިވާ އަދި އެކަމަކަށްޓަކައި އަދުގެ ސަރުކާރު ހޮވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާއި ހަރު

ކުޅިވަރު

ބަޔާން، ޗެލްސީ އަދި ޝަކްތަރު އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

ބަޔާން، ޗެލްސީ އަދި ޝަކްތަރު އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ބަޔާން ޗެލްސީ އަދި ޝަކްތަރު އިން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

މައިޒާން

ފައްތާހުގެ “އާދޭސް”ތިލަދެކުނު ސިނަމާއަށް

ފައްތާހުގެ “އާދޭސް”ތިލަދެކުނު ސިނަމާއަށް

ޑައިރެކްޓަރ އަބްދުލް ފައްތާހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް “އާދޭސް" ނޮވެމްބަރ 6 ގައި ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި އަޅުވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ ފޭސްބުކެވެ. މުޅި ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ހޭދަވަނީ ލައިކް ޖެހުމާއި ކޮމެންޓުކުރުމުގަ އެވެ. ދުވާލަކު ދެތިން ސްޓޭޓަސްއެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ