Advertisement

ބަލަން ނުތިބެ ހޭލާ، ރައްޔިތުން އަވާގައި ޖައްސާ މުޅި ގައުމު ދަވާލައިފި

ސަނަމް އާއި އޭކަން އަދި ޕުރިޔަންކާގެ އަވާގައި ޖައްސާ މުޅި ޤައުމު ދަވާލައިފި ކަމަށާއި ހަވާގެ އަވާގެ ޖެހި ނިދާފައިވާ ނުތިބެ ހޭލުމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ކައުންސިލްގެ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި6 ތަނަކުން 86 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވޭ

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގުުރުއާން މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ6 ތަނަކުން 86 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބު.

ތިމާގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ބައިވެރިޔާއަށް ދޫ ދިނުން ރަނގަޅެއް ނޫން

ދެމީހަކު ގުޅިގެން އެކުގައި ހަޔާތެއް ފަށާއިރު އަމާޒަކަށް ވާނީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހެދޭ ގޯހަކުން ގުޅުން ކެނޑި ދެމީހުން ވަކިވާން ޖެހެނީ މަދެއްކޮށެއް

ކުނބުރުދޫން ފެށިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ސިފައިން ހިންގި ތަމްރީންތަކެއްގައި ބޭނުންކުރެވުނު ވަޒަންތަކެއް

ހދ ކުނބުރުދޫން މިމަހު އެއްވަނަ ދުވަހު ފޮރުވާފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ވަޒަން ތަކަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާ

7 ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް އެބަ ކުރިއާށް ދޭ: ރައީސް

މިހާރުގެ ރާއްޖެތެރޭ 7 ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާކަމަށް ރާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮލަމް

ގުރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދާއި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ތަފާތުކުރުން

ގުރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދާއި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ތަފާތުކުރުން

ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހިތްވަރުގަދަ ރައްޔިތުން ތަކެއް ނިސްބަތްވާ ހިސާބެކެވެ. އަދި މިކަން ވަނީ ތިލަދުންމަތީގެ ރައްޔިތުން އެތައް ފަހަރަކު އެކި ގޮތްގޮތުން ސާބިތު ކޮށްދީފަ އެވެ.

ރިޕޯޓް

ފަރިޔާލުގެ މަރު: ޒިންމާނަގަންޖެހޭނީ ކޮންފަރާތަކުން

ފަރިޔާލުގެ މަރު: ޒިންމާނަގަންޖެހޭނީ ކޮންފަރާތަކުން

ސިޒޭރިއަން ހެދުމަށްފަހު ލޭމަނާ ނުވެ ހާލު ސީރިއަސް ވެ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ނިޔާވި އައިޝަތު ފަރިޔާލްގެ މަރުގެ މައްސަލައާ

ކުޅިވަރު

ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެށުމަށް

މައިޒާން

ތިމާގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ބައިވެރިޔާއަށް ދޫ ދިނުން ރަނގަޅެއް ނޫން

ތިމާގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ބައިވެރިޔާއަށް ދޫ ދިނުން ރަނގަޅެއް ނޫން

ދެމީހަކު ގުޅިގެން އެކުގައި ހަޔާތެއް ފަށާއިރު އަމާޒަކަށް ވާނީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހެދޭ ގޯހަކުން ގުޅުން ކެނޑި ދެމީހުން ވަކިވާން ޖެހެނީ މަދެއްކޮށެއް

ދީނާއި ދުނިޔެ

ހަލާކު ކުރެވުނު އުންމަތްތަކުގެ ވާހަކަ – ނޫޙްގެފާނު ގައުމުގެ މީހުން

ހަލާކު ކުރެވުނު އުންމަތްތަކުގެ ވާހަކަ – ނޫޙްގެފާނު ގައުމުގެ މީހުން

ނޫޙްގެފާނު ގައުމުގެ މީހުންނަކީ ﷲ ފިޔަވައި އެބައިމީހުން އަމިއްލައަށް ހަދައިގެން އުޅުނު ބުދުތަކަކަށް އަޅުކަން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ބައެކެވެ.

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ: މާޒީގެ އެ ހިތި ހަނދާން

ކުރުވާހަކަ: މާޒީގެ އެ ހިތި ހަނދާން

އެއް ދުވަހެއްގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. އާދައިގެ މަތިން އަހަރެން އަވަސް އަވަހަށް ސައި ތައްޔާރު ކޮށްފަ ދިޔައީ ފެންވަރައި ތަޒާވެލުމަށެވެ. އޮފީހަށް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ