Advertisement

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބްރިޖް މުހިއްމުވާ އުޞޫލުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް އެއާޕޯޓު މުހިއްމު

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއާޕޯޓްގެ ވާހަކަ އަކީ މުޅި ރާއްޖޭގައިވެސް މިހާރު އެންމެ ގަަދައަށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ އެވެ. ނަމަވެސް 11 އޯގަސްޓް 2013 ގެ ކުރިން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ފުނަ ހަރަކާތުގައި ހދ އަތޮޅުން 1 ވަނައަށް “ވެދުމާ ދިޔުން”

މިިނިވަން 50 އާ ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ފުނަ" ހަރަކާތުގައި އަތޮޅުތަކުން

ގައުމީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކޭވައިއާރްސީ ދަތުރުކޮށްފި

ގައުމީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކޭވައިއާރްސީ އިން ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ކޭވައިއާރްސީއިން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ރޭ ޔޫތު

ފިހާރައެއްގައި އިން ސޭޓަކަށް ވަޅިން ބިރު ދައްކައިގެން ރުފިޔާތައް ފޭރިގެންފި

ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައެއްގައި އިން އަންހެން ސޭޓަކަށް ވަޅިން ބިރު ދައްކައިގެން ފިހާރައިގައި ހުރި ރުފިޔާތައް

ކުޅުދުއްފުށި، ދިއްދޫ، ހަނިމާދޫއިން ވިޔަފާރި އުސޫލަށް ބިން ދޫކުރަނީ

އިގްތިސޯދީ ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބިން ދޫކުރާ

ކޮލަމް

ހދ. ފުނަ: ޝައުގުވެރި ހަރަކާތްތައް މަދު- އިންތިޒާމް ކަމަކު ނުދޭ

ހދ. ފުނަ: ޝައުގުވެރި ހަރަކާތްތައް މަދު- އިންތިޒާމް ކަމަކު ނުދޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ސަގާފީ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު "ފުނަ" ގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ އިތުރުން 4 ރަށަކުން

ރިޕޯޓް

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް 2 އަހަރު: ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓް ކޮބާ؟

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް 2 އަހަރު: ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓް ކޮބާ؟

"އަޅުގަނޑުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ އުތުރުކޮޅުގައި އެބަ އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދެ އަހަރުގެ

ކުޅިވަރު

ގައުމީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކޭވައިއާރްސީ ދަތުރުކޮށްފި

ގައުމީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކޭވައިއާރްސީ ދަތުރުކޮށްފި

ގައުމީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކޭވައިއާރްސީ އިން ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ކޭވައިއާރްސީއިން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ރޭ ޔޫތު

މައިޒާން

ދިޕިކާ އާއި ރަންވީރު ޑިނަރ ޑޭޓަކަށް

ދިޕިކާ އާއި ރަންވީރު ޑިނަރ ޑޭޓަކަށް

"ބާޖިރާއޯ މަސްތާނީ"ގައި ވަރުގަދަ ރޯލަކުން ފެނިގެންދާނެ ދިޕިކާ ޕަޑުކޯން އަދި ރަންވީރު ސިން ޑިނަރ ޑޭޓަކަށް ގޮއްސިއެވެ.

ދީނާއި ދުނިޔެ

ހަޔާތުގައި ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭންވީ ކޮންކަމަކަށް؟

ހަޔާތުގައި ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭންވީ ކޮންކަމަކަށް؟

އެއްދުވަހަކު ޕްރޮފެސަރަކު އޭނާގެ ދަރިވަރުންނަށް ދުވަހުގެ ކުލާސް ނަގައިދިނުމަށްޓަކައި ކުލާހަށް ވަނެވެ. އަދި ދަރިވަރުންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ.

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ – ބަދަލު

ކުރުވާހަކަ – ބަދަލު

އާދައިގެ މަތިން ހެނދުނު ފަތިހާ ހޭލައިގެން ސާރާ ވަނީ ބަދިގެއަށެވެ. ރޮށި ފިހެ ސައި ހަދާލުމަށް ފަހު އޭނާ ނުކުތީ ސިޓިން ރޫމް ތެރެއަށެވެ

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ