Advertisement

130 ބައިވެރިންނާއެކު ހދ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތް ނޭކުރަންދޫގައި ފަށައިފި

ހދ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގުރުއާން މުބާރާތް އިއްޔެ ނޭކުރެންދޫގައި ފަށައިފި އެވެ. ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ މިމުބާރާތުގައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

އާދަޔާ ހިލާފު ބިހެއް ކަނޑުމަހެއްގެ ބަނޑުތެރެއިން ފެނިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ މަސް ދޯންޏަކުން މިއަދު މަހަށް ގޮސް ބޭނި މަހެއްގެ ބަނޑުތެރެއިން އާއްމުކޮށް ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ ބިހެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އަމާޒު ދޯނި މިއަދު މަހަށް ގޮސް

މެޓާނިޓީ ވެއިޓިން ހޯމްގެ މަސައްކަތް ޖުލައި މަސް ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭ ވަރުވާނެ: ކޮންޓްރެކްޓަރ

މާބަނޑު މީހުން ބޭތިބުމަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ މެޓާނިޓީ ވެއިޓިން ހޯމްގެ މަސައްކަތް ޖުލައި މަސް ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭ ވަރުވާނެ ކަމަށް އެމަސައްކަތުގެ

ކޮޕާ ޑެލް ރޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރިއަލް މެޑްރިޑު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސުޕެއިންގެ ކޮޕާ ޑެލް ރޭ މުބާރާތް ރިއަލް މެޑްރިޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. އިންޖަރީގެ ސަބަބުން ކުލަބުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ ރޮނާލްޑޯ ނުލާ ކުޅުނު މި މެޗު

އީއައިއޭ ރިޕޯޓު ނުހަދާތީ ހަނިމާދޫގައި ހަދަމުންދާ ސިޓީ ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އީޕީއޭއިން އަންގައިފި

އީއައިއޭ ރިޕޯޓު ނުހަދާތީ ހަނިމާދޫގައި ހަދަމުންދާ ސިޓީ ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އެމަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ޕްރައިވެޓް

ކޮލަމް

އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު – ދިވެހިބަހުން ކިޔާނީ ކޮންނަމެއް؟

އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު – ދިވެހިބަހުން ކިޔާނީ ކޮންނަމެއް؟

"ކުނި ނައްތާލުން" ނުވަތަ "ކުނި ނައްތައިލާ ނިޒާމު" ނުވަތަ "ކުނި މެނޭޖް ކުރުން" މިއީ މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން އަޑު އިވޭ ބަސް ބަހެވެ. " އަޅުގަނޑަށް

ރިޕޯޓް

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައި ބަނދަރު ކަމުގައިވާ މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ދާދިފަހުން ހިނގާދިޔަ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް ސިހުން ގެނުވިއެވެ. އެބަނދަރުގައި އޮތް ބޯޓަކުން ކޮންޓޭނަރެއް

ކުޅިވަރު

ކޮޕާ ޑެލް ރޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރިއަލް މެޑްރިޑު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކޮޕާ ޑެލް ރޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރިއަލް މެޑްރިޑު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސުޕެއިންގެ ކޮޕާ ޑެލް ރޭ މުބާރާތް ރިއަލް މެޑްރިޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. އިންޖަރީގެ ސަބަބުން ކުލަބުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ ރޮނާލްޑޯ ނުލާ ކުޅުނު މި މެޗު

މައިޒާން

ހިތުގެ ބަލިތައް ފެތުރުމުން ދިފާއުވުމަށް އަންނާރު!

ހިތުގެ ބަލިތައް ފެތުރުމުން ދިފާއުވުމަށް އަންނާރު!

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ރާއްޖޭއިން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާމެދު ދިވެހިންގެ

ދީނާއި ދުނިޔެ

އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ކުރިން…!

އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ކުރިން…!

ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައިވެސް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އަމިއްލައަށް މަރުވާން

ވާހަކަ

ވާހަކަ – ކަލާޔާނުލާ ދިރުމެއްނެތެވެ. (ފަހުބައި)

ވާހަކަ – ކަލާޔާނުލާ ދިރުމެއްނެތެވެ. (ފަހުބައި)

އެމެޖެންސީ ރޫމް ދޮރުމަތީގައި ސަލަފް ކޮޅަށް ހުރެ ދެކޮޅަށް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އަނީސާގެ ރުއިމުގެ އަޑު މެދު ނުކެނޑި އިވެމުން ދިޔައިރު އަނީސާއާ ޖެހިގެން

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ ރޯހައުސްތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ޢުމުރަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ރޯންނުޖެހި ހިނގައިދާނެ ބާވައޭ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އެހެނީ، ބިމަށް ޖެހެމުންދާ

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

އެއީ އެންމެ ފަހުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ތަސްމީން އަލީ ޕާޓީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރެވެ. އެ ދަތުރުގައި، އިދިކޮޅުމީހުން ދަރަނިބޮލޭ ގޮވައި ހަޅޭލެވުމާއެކުވެސް ޕާޓީ ޖަލްސާ ބޭއްވިއެވެ. ޖަލްސާ އޮތީ

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ރީއްޗަށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހެކެވެ. މިހެން ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭހެއްޔޭ ތިބޭފުޅުން ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ.

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް…

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް...

އާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހި ކެއުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި މިހުންނަނީ، ވަރަށް ކުޅިކޮށް ނުވަތަ، މޭ އަންދާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުން ކުރާ ތަކެތިވެސް، ކުރީގެ ގޮތް ގަނޑު ދޫކޮށް، މިހާރު މިފެންނަނީ، އެކި ވައްތަރުގެ ޕޭސްޓްތަކާއި ޕެކެޓްތަށް

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އެއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ ވިންގްގައިވާ އާޓްރޫމަށް ފޮޓޯއެއް ނަގަންކަމަށް އަހަރެން ގޮސް ވަންއިރު، އަހަރެންނަށް ފެނުނީ، މޭޒުތައް ދޮށުގައި