Advertisement

ކުޅުދުއްފުށީގެ ފަންނުވެރިންގެ ތެރެއިން އަހުމަދު

ޒަމާނުއްސުރެ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ފަންނުވެރިންނާއި މަސައްކަތްތެރިން ދިރިއުޅެމުންއައި ރަށެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަންނުވެރި މަސައްކަތްތެރިން ދިޔައީ މަޑުމަޑުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ފަލަސްތީނުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މެރުމަށް ގޮވާލި ޖޯން ރިވާސް “ކޯމާ”އަށް

މަޝްހޫރު ކޮމެޑިއަން ޖޯން ރިވާސް އޭނާގެ ކަރުގެ ސާޖަރީއެއް ކުރަނިކޮށް ނޭވާލުން ހުއްޓާލުމުން "މެޑިކަލް ކޯމާ"އަކަށް ލައިފި އެވެ.

3 ވަނަ ހަފްތާގެ ޕްރިމިއާ ލީގު އުސްއަލިތައް: ސްވެންސީ އަދި ޗެލްސީ ތާވަލުގެ ކުރީގައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 3 ވަނަ ގޭމް ވީކް ނިމުނުއިރު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން ތާވަލުގެ ކުރީގައި އުޅެނީ ޗެލްސީ އަދި ސްވެންސީ އެވެ

ހދ. ފަތުރުވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެފައި

ހދ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު، އެންމެ ނިކަމެތި، ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާންމްދަނީގެ ނިސްބަތް އެންމެ ފަޤީރު އަތޮޅުކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން

ޗޮއިސް އެންޑް ޕްލަސް އިން ދޫކުރާ 200ރ. ގެ ޕެކޭޖަށް އައު 8 ޗެނަލް އިތުރުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޗޮއިސް އެންޑް ޕްލަސްގެ 200ރ. ގެ ޕެކޭޖަށް

ކޮލަމް

ހދ. ފަތުރުވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެފައި

ހދ. ފަތުރުވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެފައި

ހދ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު، އެންމެ ނިކަމެތި، ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާންމްދަނީގެ ނިސްބަތް އެންމެ ފަޤީރު އަތޮޅުކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން

ރިޕޯޓް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ފަންނުވެރިންގެ ތެރެއިން އަހުމަދު

ކުޅުދުއްފުށީގެ ފަންނުވެރިންގެ ތެރެއިން އަހުމަދު

ޒަމާނުއްސުރެ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ފަންނުވެރިންނާއި މަސައްކަތްތެރިން ދިރިއުޅެމުންއައި ރަށެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަންނުވެރި މަސައްކަތްތެރިން ދިޔައީ މަޑުމަޑުން

ކުޅިވަރު

3 ވަނަ ހަފްތާގެ ޕްރިމިއާ ލީގު އުސްއަލިތައް: ސްވެންސީ އަދި ޗެލްސީ ތާވަލުގެ ކުރީގައި

3 ވަނަ ހަފްތާގެ ޕްރިމިއާ ލީގު އުސްއަލިތައް: ސްވެންސީ އަދި ޗެލްސީ ތާވަލުގެ ކުރީގައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 3 ވަނަ ގޭމް ވީކް ނިމުނުއިރު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން ތާވަލުގެ ކުރީގައި އުޅެނީ ޗެލްސީ އަދި ސްވެންސީ އެވެ

މައިޒާން

ފަލަސްތީނުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މެރުމަށް ގޮވާލި ޖޯން ރިވާސް “ކޯމާ”އަށް

ފަލަސްތީނުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މެރުމަށް ގޮވާލި ޖޯން ރިވާސް “ކޯމާ”އަށް

މަޝްހޫރު ކޮމެޑިއަން ޖޯން ރިވާސް އޭނާގެ ކަރުގެ ސާޖަރީއެއް ކުރަނިކޮށް ނޭވާލުން ހުއްޓާލުމުން "މެޑިކަލް ކޯމާ"އަކަށް ލައިފި އެވެ.

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ: ހިތުގައިވާ ސިއްރު

ކުރުވާހަކަ: ހިތުގައިވާ ސިއްރު

މާލޭގެ މަގުމަތި ފުރިފައިވަނީ ދުއްވާ އެއްޗެހިންނެވެ. މަގު ހިނގާ މީހުންނަށް އުނދަގޫ ވާވަރަށް ޒާތްޒާތުގެ އެއްޗެހި އެއްކޮޅުން

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ ރޯހައުސްތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ޢުމުރަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ރޯންނުޖެހި ހިނގައިދާނެ ބާވައޭ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އެހެނީ، ބިމަށް ޖެހެމުންދާ

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

އެއީ އެންމެ ފަހުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ތަސްމީން އަލީ ޕާޓީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރެވެ. އެ ދަތުރުގައި، އިދިކޮޅުމީހުން ދަރަނިބޮލޭ ގޮވައި ހަޅޭލެވުމާއެކުވެސް ޕާޓީ ޖަލްސާ ބޭއްވިއެވެ. ޖަލްސާ އޮތީ

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ރީއްޗަށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހެކެވެ. މިހެން ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭހެއްޔޭ ތިބޭފުޅުން ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ.

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް…

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް...

އާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހި ކެއުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި މިހުންނަނީ، ވަރަށް ކުޅިކޮށް ނުވަތަ، މޭ އަންދާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުން ކުރާ ތަކެތިވެސް، ކުރީގެ ގޮތް ގަނޑު ދޫކޮށް، މިހާރު މިފެންނަނީ، އެކި ވައްތަރުގެ ޕޭސްޓްތަކާއި ޕެކެޓްތަށް

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އެއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ ވިންގްގައިވާ އާޓްރޫމަށް ފޮޓޯއެއް ނަގަންކަމަށް އަހަރެން ގޮސް ވަންއިރު، އަހަރެންނަށް ފެނުނީ، މޭޒުތައް ދޮށުގައި