Advertisement

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން: ސީޕީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ

ލެސިސްޓަރ ސިޓީއިން ހިތްދަތި ގޮތަކަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރިއިރު ސިޓީއާ ޗެލްސީގެ މެޗް އެއްވަރު

ލެސިސްޓަރ ސިޓީއިން ފަހަތުން އަރާ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރިއިރު ޗެލްސީއާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ހދ އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށްޓަކައި މިިނިސްޓްރީތަކާއެކު ދަނީ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން: މެމްބަރު އަނާރާ

ހދ އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަމަކީ މިހާރު ވަރަށް މުހިންމުވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީތަކާ ވާހަކަ

އަތޮޅު މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކުޅުދުއްފުށި ޓީމުގެ ތިންވަނަ ޕްރެކްޓިސް މެޗު 9-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަތޮޅު މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކުޅުދުއްފުށި ޓީމުގެ ތިންވަނަ ޕްރެކްޓިސް މެޗު 9-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ކޮލަމް

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް

ރިޕޯޓް

ހދ. ކުޑަމުރައިދޫ 3 އޭއަށް ދޫކުރިފަހުން 8 އަހަރު، މަސައްކަތަށް ސުމެއް

ހދ. ކުޑަމުރައިދޫ 3 އޭއަށް ދޫކުރިފަހުން 8 އަހަރު، މަސައްކަތަށް ސުމެއް

ހދ. ކުޑަމުރައިދޫއަކީ ހދ.އަތޮޅުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރި ދެވަނަ ރަށެވެ. ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން 2006 ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި 5 ރަށުގެ ތެރެއިން

ކުޅިވަރު

ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ

މައިޒާން

ތައުލީމް ހޯދުމަށްޓަކައި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ކުދިން އުފުލާ ބުރަ!

ތައުލީމް ހޯދުމަށްޓަކައި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ކުދިން އުފުލާ ބުރަ!

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތައުލީމު ހޯދުމުގެ ދޮރު ވަރަށް ފަސޭހަ ގައުމެކޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ: އަހަރެންގެ ހުވަފެން

ކުރުވާހަކަ: އަހަރެންގެ ހުވަފެން

އެއީ ޑިސެމްބަރ ފަހުކޮޅެވެ. ވިއްސާރަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އެއް ދުވަހެއްގެ ހަވީރެވެ. އަހަރެން އިނީ އަހަރެންގެ ގޭގެ ބެލްކަނީގައި ހުރި

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ