Advertisement

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޫޓާއި ދަބަސް ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށަނީ

ރޯޒް ފެޝަންގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޫޓް އަދި ދަބަސް ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް އަންނަ މެއި މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެފަރާތުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ނުލިބުމުން ކުޅިވަރު ކޯޓުތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ނުލިބުމުން ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުރި ކުޅިވަރު ކޯޓުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި

އެއްފަސްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

އާބާދީ އާއި ތަރައްގީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެއް އެއްފަސްކުރުމަށް ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފެށި ނަމަވެސް އަދިވެސް ވަނީ

ކަރަންޓް ބިލަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަރަންޓް އަންނަމަހު “ކަނޑާލެވޭނެ”

ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ގަވައިދުތަކުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ބުނެފި އެވެ.

މަސް މާރުކޭޓް އެޅުމަށް 5 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރުކޮޅުގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ ވަގުތީ މަސްމާރުކޭޓްގެ އިމާރާތްކުރުމަށް 5 ފަރާތްތަކުން ޝައުގުވެރިކަން

ކޮލަމް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިމީގެ

ރިޕޯޓް

އެއްފަސްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

އެއްފަސްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

އާބާދީ އާއި ތަރައްގީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެއް އެއްފަސްކުރުމަށް ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފެށި ނަމަވެސް އަދިވެސް ވަނީ

ކުޅިވަރު

ޒިގްޒެގް އާއި ހިރަފުސް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވިއިރު ޓީމް ކޮރަލްސް މޮޅުވެއްޖެ

ޒިގްޒެގް އާއި ހިރަފުސް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވިއިރު ޓީމް ކޮރަލްސް މޮޅުވެއްޖެ

އާދަމް އިސްމާއީލް ލީގު 2015 ގެ ހަފްތާ ބަންދުގައި ޒިގްޒެގް އާއި ހިރަފުސް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވިއިރު ޓީމް ކޮރަލްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ

މައިޒާން

އޭޕްރިލް ފޫލުންގެ ދުވަހުގެ މަޝްހޫރު ސަމާސާތައް

އޭޕްރިލް ފޫލުންގެ ދުވަހުގެ މަޝްހޫރު ސަމާސާތައް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް އޭޕްރިލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އޭޕްރިލް ފޫލުންގެ

ދީނާއި ދުނިޔެ

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އަޅުގަނޑުގެ މި ލިއުމަކީ ޝައިތާނާއާ އޭނާގެ ދަންތުރަތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަތުން މުހިއްމު ބައެއް މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި

ވާހަކަ

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

ވަރަށް ބޮޑު އާގު ބޯޓެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް މުދާ އުފުލަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. މިހެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލައެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ