Advertisement

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލަށް އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި 11 އިންސައިތައިގެ ކުރިއެރުމެއް

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލަށް 11 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ހދ. އޭއީސީގެ ހޯލު އިމާރާތް ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި ލެވޭނެ: ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިން

ހދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް

ހީލިން ކެއާރ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ދަތުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިލޭ ކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހީލިން މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން އެ

ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި ދިރާގުން މިއަދު "ދިރާގު ޓީވީ" ގެ ނަމުގައި އޮންލައިންކޮށް ޓީވީ

ކުޅުދުއްފުށީގެ ޕްރީ ސްކޫލުތަކަށް ފީ ނުދައްކާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕްރީ ސްކޫލުތަކުގެ ބައެއް ބެލެނިވެރިން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ފީ ނުދައްކާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

ކޮލަމް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިމީގެ

ރިޕޯޓް

ހަނިމާދޫ އެދުރުބެ – ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ އެކު ވެސް ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތުގައި 32 އަހަރު

ހަނިމާދޫ އެދުރުބެ – ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ އެކު ވެސް ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތުގައި 32 އަހަރު

މުޅި އުމުރު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ތައުލީމީ ދާއިރާގަ އެވެ. އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގަ އެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ އެކު އެތައް ދަތި

ކުޅިވަރު

ކުއަންޓަމް ކޮރަލްސް ނިއު އިޔާ ކަޕް 2015 ނިމިއްޖެ

ކުއަންޓަމް ކޮރަލްސް ނިއު އިޔާ ކަޕް 2015 ނިމިއްޖެ

ކުއަންޓަމް ކޮރަލްސް ނިއު އިޔާ ކަޕް 2015 ނިމިއްޖެ އެވެ.

މައިޒާން

ފެން ނުވަންނަ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ ފުރަތަމަ ހެޑްސެޓް އޭޕްރީލް މަހު ބާޒާރަށް ނެރެނީ

ފެން ނުވަންނަ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ ފުރަތަމަ ހެޑްސެޓް އޭޕްރީލް މަހު ބާޒާރަށް ނެރެނީ

ލަވަ އަޑު އެހުމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު ދިވެހިންގެ މިއާދަ

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްގެ އަމަލުތައް ހުންނަނީ އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތައްބާ!

އައިއެސްގެ އަމަލުތައް ހުންނަނީ އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތައްބާ!

އިރާގުގެ ޝީއީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ހިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ

ވާހަކަ

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

ވަރަށް ބޮޑު އާގު ބޯޓެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް މުދާ އުފުލަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. މިހެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލައެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ