Advertisement

އަތޮޅުތެރޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން ދިރިއުޅެނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން އާބާދުވެގެން ދިރިއުޅެނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަމަށް ބޯހިމެނުމުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ދެކުނަށް އަންނަ ތަރައްޤީ އުތުރަށްވެސް އަންނަ ޖެހޭ: މުހައްމަދު ރަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް އަންނަ ތަރައްޤީ އުތުރަށްވެސް އަންނަ ޖެހޭ ކަމަށާއި އުތުރުވެސް ތަރައްޤީ ވާން ޖެހޭ ކަމަ

ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު 51 ފަރާތަކުން ހާސިލްކޮށްފި

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ޖުމްލަ 51 ފަރާތަކުން

ކަޅުއޮށްފުންމި މާދަމާ ބާލަނީ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބަނދެފައިވާ ކަޅުއޮށްފުންމި މާދަމާ ބޭލު

ސައޫދީއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރަނީ

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ އުސް އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ދުބާއީގެ ބުރުޖް އަލް ޚަލީފާ ހޯދާފައިވާ ލަގަބު ވަރަށް އަވަހަށް ސައޫދީ އަރަބިއާ

ކޮލަމް

ހދ. ފުނަ: ޝައުގުވެރި ހަރަކާތްތައް މަދު- އިންތިޒާމް ކަމަކު ނުދޭ

ހދ. ފުނަ: ޝައުގުވެރި ހަރަކާތްތައް މަދު- އިންތިޒާމް ކަމަކު ނުދޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ސަގާފީ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު "ފުނަ" ގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ އިތުރުން 4 ރަށަކުން

ރިޕޯޓް

އަތޮޅުތެރޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން ދިރިއުޅެނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި

އަތޮޅުތެރޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން ދިރިއުޅެނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން އާބާދުވެގެން ދިރިއުޅެނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަމަށް ބޯހިމެނުމުން

ކުޅިވަރު

ފަހަތުން އަރާ އުރީދޫ ބަލިކޮށް ފެނަކައިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފަހަތުން އަރާ އުރީދޫ ބަލިކޮށް ފެނަކައިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އޮފީސްތަކުގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ފަހަތުން އަރާ އުރީދޫ ބަލިކޮށް ފެނަކައިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

މައިޒާން

ސައޫދީއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރަނީ

ސައޫދީއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރަނީ

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ އުސް އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ދުބާއީގެ ބުރުޖް އަލް ޚަލީފާ ހޯދާފައިވާ ލަގަބު ވަރަށް އަވަހަށް ސައޫދީ އަރަބިއާ

ދީނާއި ދުނިޔެ

ހަޔާތުގައި ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭންވީ ކޮންކަމަކަށް؟

ހަޔާތުގައި ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭންވީ ކޮންކަމަކަށް؟

އެއްދުވަހަކު ޕްރޮފެސަރަކު އޭނާގެ ދަރިވަރުންނަށް ދުވަހުގެ ކުލާސް ނަގައިދިނުމަށްޓަކައި ކުލާހަށް ވަނެވެ. އަދި ދަރިވަރުންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ.

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ – ދިގު އިންތިޒާރު

ކުރުވާހަކަ – ދިގު އިންތިޒާރު

ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅި އެެއާޕޯޓުގެ ބޭރުގައި ހުރި ގޮނޑިތަކަށް ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމުކަމާއެކު ބީހެމުން ދިޔައެވެ. އެތަނުގައި ވާ

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ