Advertisement

ކުޅުދުއްފުށީގެ 40 ރޯހައުސްއެއްގައި ނަރުދަމާ ގުޅުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިމިފައި ވާ ސާޅީސް ރޯ ހައުސް އަށް ނަރުދަމާ އަޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ރެސިޕީ: ސްވީޓް ސޯސީ ސޮސެޖް

ފުރަތަމަ ތަވާ އުދާލުމަށްފަހު ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮހޫނުވީމާ ފިޔާކޮޅާއި ޕެޕަރ

ކްލަބް ކޮރަލްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ސެމީގެ ފުރަތަމަ ދެ ޖާގަ ހިރަފުސް އަދި ހޮޓްސޮޓަށް

ކްލަބް ކޮރަލްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2015 ގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްސްގެ ފުރަތަމަ ދެ ޖާގަ ހިރަފުސް އަދި ހޮޓްސޮޓުން ހޯދައިފި އެވެ.

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓުން ހުވާކޮށް ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓުން ހުވާކޮށް ހަތިޔާރު ހަވާލުުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިއްޔެ ބާއްވައިފި

ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި “ރައްކާތެރިގޮތުގައި” ބަންދުކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންނަން ފަށައިފި

ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި ކެއުމަށް "ރައްކާތެރިކޮށް" ބަންދުކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންނަން ފަށައިފި

ކޮލަމް

ރެސިޕީ: ސްވީޓް ސޯސީ ސޮސެޖް

ރެސިޕީ: ސްވީޓް ސޯސީ ސޮސެޖް

ފުރަތަމަ ތަވާ އުދާލުމަށްފަހު ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮހޫނުވީމާ ފިޔާކޮޅާއި ޕެޕަރ

ރިޕޯޓް

މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައި: ކަންބޮޑުވާ ބަޔަކު ނެތް

މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައި: ކަންބޮޑުވާ ބަޔަކު ނެތް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ވެހިކަލްތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، ވާރޭ ވެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކުހެން މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، މަގުތައް އެއްކޮށް ޗަކަކޮށްލަ އެވެ.

ކުޅިވަރު

ކްލަބް ކޮރަލްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ސެމީގެ ފުރަތަމަ ދެ ޖާގަ ހިރަފުސް އަދި ހޮޓްސޮޓަށް

ކްލަބް ކޮރަލްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ސެމީގެ ފުރަތަމަ ދެ ޖާގަ ހިރަފުސް އަދި ހޮޓްސޮޓަށް

ކްލަބް ކޮރަލްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2015 ގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްސްގެ ފުރަތަމަ ދެ ޖާގަ ހިރަފުސް އަދި ހޮޓްސޮޓުން ހޯދައިފި އެވެ.

މައިޒާން

ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ފަޖް

ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ފަޖް

ފުރަތަމަ ތައްޓާކަށް ބަޓަރާއި، ގެރިކިރު، އަދި ޗޮކުލެޓް އެޅުމަށްފަހު ޗޮކުލެޓްތައް ދިޔާވަންދެން ގިރާށެވެ. ބޭނުންނަމަ ޗޮކުލެޓް ހޫނުކުރުމަށްފަހު

ދީނާއި ދުނިޔެ

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އަޅުގަނޑުގެ މި ލިއުމަކީ ޝައިތާނާއާ އޭނާގެ ދަންތުރަތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަތުން މުހިއްމު ބައެއް މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި

ވާހަކަ

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

ވަރަށް ބޮޑު އާގު ބޯޓެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް މުދާ އުފުލަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. މިހެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލައެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ