Advertisement

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށަށް ކްލޮރިން ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި އެ ރަށުގައި ފެންބޮޑުވެ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެތީ އެ ރަށަށް ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބްލިކް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އުތުރުގެ ފެރީ ވިއުގައަށް ބުރޫއަރަފި

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ހއ، ހދ އަދި ށ އަތޮޅުގެ ފެރީ ވިއުގައަށް ބުރޫއަރައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރާގައި ޖަންކްޝަން ތަކުން ނަޖިސް ބޭރުވުމާ ގުޅިގެން އެރަށުގައި ފެތުރިދާނެ ބަލިމަޑުކަމަކުން

ޝާހިދުއާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ކަރީނާ ބޭނުމެއް ނުވި

ހިންދީ ފިލްމް "ދޭދް އިޝްގިޔާ'ގެ ޑައިރެކްޓަރ އަބީޝެކް ޗައުބޭގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް ކަމަށްވާ "އުޅުތާ ޕަންޖާބު"

ގެއެއްގެ ފުރާޅު މައްޗަށް ރުކެއް ވެއްޓި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މެންދުރު އައި ބާރު ވަޔާއި ވިއްސާރައާ އެކު ރުކެއް ބިންދައިގެން ގެއެއްގެ މައްޗަށް

ކޮލަމް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިމީގެ

ރިޕޯޓް

އޭއީސީ ހޯލް – 4 އަހަރުވީ އިރުވެސް ފެންނަން ހުރީ ހަމައެކަނި ތަނބުތަކެއް!

އޭއީސީ ހޯލް – 4 އަހަރުވީ އިރުވެސް ފެންނަން ހުރީ ހަމައެކަނި ތަނބުތަކެއް!

ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ޒަމާންވީ ހޯލު އިމާރާތް ތަޅާލުމަށްފަހު އައު ހޯލެއްގެ ބިންގާ އެޅީ 2011 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ކުޅިވަރު

15 ޓީމާއެކު އިހަވަންދޫ މައިކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

15 ޓީމާއެކު އިހަވަންދޫ މައިކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

15 ޓީމެއް ވާދަކުރާ އިހަވަންދޫ މައިކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

މައިޒާން

ޝާހިދުއާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ކަރީނާ ބޭނުމެއް ނުވި

ޝާހިދުއާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ކަރީނާ ބޭނުމެއް ނުވި

ހިންދީ ފިލްމް "ދޭދް އިޝްގިޔާ'ގެ ޑައިރެކްޓަރ އަބީޝެކް ޗައުބޭގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް ކަމަށްވާ "އުޅުތާ ޕަންޖާބު"

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްގެ އަމަލުތައް ހުންނަނީ އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތައްބާ!

އައިއެސްގެ އަމަލުތައް ހުންނަނީ އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތައްބާ!

އިރާގުގެ ޝީއީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ހިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ

ވާހަކަ

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ ފޭސްބުކެވެ. މުޅި ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ހޭދަވަނީ ލައިކް ޖެހުމާއި ކޮމެންޓުކުރުމުގަ އެވެ. ދުވާލަކު ދެތިން ސްޓޭޓަސްއެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ