Advertisement

ސިހުރު ހަދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިހަވަންދޫން ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ހއ އިހަވަންދޫން ސިހުރު ހަދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ބޯޑާއި ޕީޓީއޭ އިފްތިތާހް ކޮށްފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ބޯޑާއި، ޕީޓީއޭ މިއަހަރަށް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ރޭ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހިރިމަރަދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ ހިރިމަރަދޫއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެ

ރާނބާފަތުން ހަށިގަނޑަށްކުރާ ފައިދާތައް އެނގޭތަ

ރަނބާފަތަކީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައިވެސް ކެއްކުމުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް މިއީ ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ ބާވަތެ

މުޒާހަރާއަށް މަސްދުވަސް. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލެއް އައިތަ ؟

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން

ކޮލަމް

ގުރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދާއި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ތަފާތުކުރުން

ގުރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދާއި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ތަފާތުކުރުން

ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހިތްވަރުގަދަ ރައްޔިތުން ތަކެއް ނިސްބަތްވާ ހިސާބެކެވެ. އަދި މިކަން ވަނީ ތިލަދުންމަތީގެ ރައްޔިތުން އެތައް ފަހަރަކު އެކި ގޮތްގޮތުން ސާބިތު ކޮށްދީފަ އެވެ.

ރިޕޯޓް

މުޒާހަރާއަށް މަސްދުވަސް. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލެއް އައިތަ ؟

މުޒާހަރާއަށް މަސްދުވަސް. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލެއް އައިތަ ؟

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން

ކުޅިވަރު

ހިރަފުސް ފުޓްސަލް ޖެލެންޖުގައި 21 ޓީމުން ބައިވެރި ވެއްޖެ

ހިރަފުސް ފުޓްސަލް ޖެލެންޖުގައި 21 ޓީމުން ބައިވެރި ވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ދަނޑުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިރަފުސް ފުޓްސަލް ޖެލެންޖުގައި 21 ޓިމުން ބައިވެރި ވެއްޖެ

މައިޒާން

ރާނބާފަތުން ހަށިގަނޑަށްކުރާ ފައިދާތައް އެނގޭތަ

ރާނބާފަތުން ހަށިގަނޑަށްކުރާ ފައިދާތައް އެނގޭތަ

ރަނބާފަތަކީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައިވެސް ކެއްކުމުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް މިއީ ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ ބާވަތެ

ދީނާއި ދުނިޔެ

ހަލާކު ކުރެވުނު އުންމަތްތަކުގެ ވާހަކަ – ނޫޙްގެފާނު ގައުމުގެ މީހުން

ހަލާކު ކުރެވުނު އުންމަތްތަކުގެ ވާހަކަ – ނޫޙްގެފާނު ގައުމުގެ މީހުން

ނޫޙްގެފާނު ގައުމުގެ މީހުންނަކީ ﷲ ފިޔަވައި އެބައިމީހުން އަމިއްލައަށް ހަދައިގެން އުޅުނު ބުދުތަކަކަށް އަޅުކަން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ބައެކެވެ.

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ: މާޒީގެ އެ ހިތި ހަނދާން

ކުރުވާހަކަ: މާޒީގެ އެ ހިތި ހަނދާން

އެއް ދުވަހެއްގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. އާދައިގެ މަތިން އަހަރެން އަވަސް އަވަހަށް ސައި ތައްޔާރު ކޮށްފަ ދިޔައީ ފެންވަރައި ތަޒާވެލުމަށެވެ. އޮފީހަށް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ