Advertisement

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހެލްތް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހެލްތް މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް އާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ސާފުފުޅި ބޯލި އަންހެން މީހާގެ ހާލު ރަގަޅު: ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް

ފާހާނާ ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ ވިންގްސް ފުޅިއެއް ބޯލައިގެން ސީރިއަސް ހާލަތަކަށް ދިޔަ ހޯރަފުށީ އަންހެން މީހާގެ ހާލު މިހާރު ރަގަޅުކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން

ރޯދަމަހަށް ކުޅުދުއްފުށީ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގެ އާބާތުރަ ފިލުވަނީ

ރޯދަމަހަށް ކުޅުދުއްފުށީ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގެ މަރާމާތުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލުން

15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 19 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ކުޅުދުއްފުށިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށިން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބަހާދަރު ބޯޓް ތެރޭގައި މީހަކު ވިހައިފި

ކުޅުދުއްފުށިން މާލެއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ބަހާދަރު ބޯޓް ތެރޭގައި މީހަކު

ކޮލަމް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިމީގެ

ރިޕޯޓް

މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފަ އޮންނަތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް

މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފަ އޮންނަތާ  އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް

ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާނެ ދުވަހެއް އައުމަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުހިނގާ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ވެހިކަލްތައް ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން

ކުޅިވަރު

މިނިވަން 50 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޖުލައި މަހު ފަށަނީ

މިނިވަން 50 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޖުލައި މަހު ފަށަނީ

ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން 50 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޖުލައި 24 ގައި ފަށާގޮތެއް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

މައިޒާން

އަނދިރީގައި ދިއްލޭ މިޔަރެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި!

އަނދިރީގައި ދިއްލޭ މިޔަރެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި!

އަނދިރީގައި ދިއްލޭ މިޔަރެއް ސައިންސްވެރިން ގެ ހޯދުން ތަކުން ފެނިއްޖެ އެވެ. "ސްވެލް ޝާރކް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި މިޔަރަކީ ކަނޑުގެ 500 މީޓަރު

ދީނާއި ދުނިޔެ

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އިބިލީހާއެކު އިންޓަވިއުއެއް – އެއްވަނަ ބައި

އަޅުގަނޑުގެ މި ލިއުމަކީ ޝައިތާނާއާ އޭނާގެ ދަންތުރަތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަތުން މުހިއްމު ބައެއް މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި

ވާހަކަ

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

ވަރަށް ބޮޑު އާގު ބޯޓެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް މުދާ އުފުލަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. މިހެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލައެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ