Advertisement

ބަނދަރުގެ ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދޭން މިއަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ކައުންސިލް

ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތަށާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއްދޭ ކަމަށާއި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ޓްވިޓަރ އިން ވީޑިއޯ އަދި ގްރޫޕް މެސެޖުކުރުން ތައާރަފް ކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެތައް މިލިއަން މީހުންނެއް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ޓްވިޓަރ އިން ވީޑިއޯ އަދި

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު މި ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހއ އަދި ހދ އަތޮޅުގައި ކޭމްޕް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ

ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހަރުލައްވަންޖެހޭ 3 އާދައެއް!

ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެތައް ކަމެއް ހުރެއެވެ. ރީތި ކަމަކީ އެންމެންވެސް ލޯބިކުރާ ކަމެކެވެ.

ހީތުރޯ އެއާޕޯޓް ވައްޓާލުމަށްފަހު ދުބާއީ އެއާޕޯޓް އެއްވަނައަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާރޫބާރުބޮޑު އެއާޕޯޓްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގެ ހީތުރޯ އެއާޕޯޓް ދަމަހައްޓަމުން އައި މަގާމު ދުބާއީ

ކޮލަމް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިމީގެ

ރިޕޯޓް

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މޫސުމީ ދޫނި ޒިޔާރަތްކުރަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މޫސުމީ ދޫނި ޒިޔާރަތްކުރަނީ

ގުދުރަތީ އެތަކެއް ރީތި ކަމެއް ލިބިފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ މަށި ކުޅިއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މޫސުމީ ދޫނި ޒިޔާރަތްކުރަމުން

ކުޅިވަރު

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު މި ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހއ އަދި ހދ އަތޮޅުގައި ކޭމްޕް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ

މައިޒާން

ޓްވިޓަރ އިން ވީޑިއޯ އަދި ގްރޫޕް މެސެޖުކުރުން ތައާރަފް ކޮށްފި

ޓްވިޓަރ އިން ވީޑިއޯ އަދި ގްރޫޕް މެސެޖުކުރުން ތައާރަފް ކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެތައް މިލިއަން މީހުންނެއް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ޓްވިޓަރ އިން ވީޑިއޯ އަދި

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްގެ އަމަލުތައް ހުންނަނީ އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތައްބާ!

އައިއެސްގެ އަމަލުތައް ހުންނަނީ އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތައްބާ!

އިރާގުގެ ޝީއީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ހިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ

ވާހަކަ

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

ވަރަށް ބޮޑު އާގު ބޯޓެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް މުދާ އުފުލަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. މިހެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލައެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ