Advertisement

ކުޅުދުއްފުށިން 46 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށިން 46 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން މިރޭ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ ހދ ކުޅުދުއްފުށީ،

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ލޯފަން ޖަމިއްޔާގެ ވަފުދަށް ކުރިނބީން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

ލޮލުގެ ފެނުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ކުދިން ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ބްލައިންޑް އެސޯސިއޭޝަނުންގެ ވަފުދަށް ކުރިނބީން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

ނޮޅިވަރަމް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓަރަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

ނޭކުރެންދޫ ގެޔެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު 16 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އައިސީޔޫގައި ފަަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ގެޔެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު 16 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ސަޓޯ ޖަލަށް ލުމަށް ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެގެން ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ، ގުލާބީގެ އަބްދުއްސައްތާރު

ކޮލަމް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިމީގެ

ރިޕޯޓް

ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ނުދޭނަމަ، އެހެނިހެން ގޮތްތައް އަވަހަށް ހޯދައިދޭށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ނުދޭނަމަ، އެހެނިހެން ގޮތްތައް އަވަހަށް ހޯދައިދޭށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ އާއި ޓީވީއެމް ގުޅިގެން ގެނެސްދިން "ރިޔާސީ ބަހުސް" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް

ކުޅިވަރު

އާސެނަލް، އެތުލެޓިކޯ އަދި ބަޔާން ލެވަކޫސަން ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

އާސެނަލް، އެތުލެޓިކޯ އަދި ބަޔާން ލެވަކޫސަން ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

އާސެނަލް، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަދި ބަޔާން ލެވަކޫސަން އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ

މައިޒާން

30 އަހަރުން ދަށުގެ ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބޮޑު އާމްދަނީލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓްގެ އެއްވަނަ ޖަސްޓިންއަށް

30 އަހަރުން ދަށުގެ ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބޮޑު އާމްދަނީލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓްގެ އެއްވަނަ ޖަސްޓިންއަށް

ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ޝިފްޓް އާއި ވަން ޑިރެކްޝަން ބޭންޑް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު 30 އަހަރުން

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ ފޭސްބުކެވެ. މުޅި ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ހޭދަވަނީ ލައިކް ޖެހުމާއި ކޮމެންޓުކުރުމުގަ އެވެ. ދުވާލަކު ދެތިން ސްޓޭޓަސްއެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ