Advertisement

އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ހޯޕް ފޯ ވިމެން އާއި ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް ގުޅިގެން އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ކަބުސްކައުޓް ދަރިވަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ކަބުސްކައުޓަށް މިއަހަރު އަލަށްވަތް ދަރިވަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި އެވެ.

އޭއީސީގެ ސްކައުޓާއި ކަބްސްކައުޓްގެ ދަރިވަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓް އަދި ކަބްސްކައުޓަށް މިއަހަރު އަލަށްވަތް ދަރިވަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި އެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ

ރާއްޖޭ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކާއެކު ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން ނެސްލޭ ޓުއާގައި

ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކާއެކު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ނެސްލޭ ލަންކާ ޓުއާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިންއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ކޮލަމް

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް

ރިޕޯޓް

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް – ހަމައެކަނި ކެމްޕެއިން ސްޓަންޓެއްބާ؟

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް – ހަމައެކަނި ކެމްޕެއިން ސްޓަންޓެއްބާ؟

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ހުވަފެނަކަށް ވެފައިވާ އަދި އެކަމަކަށްޓަކައި އަދުގެ ސަރުކާރު ހޮވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނާއި ހަރު

ކުޅިވަރު

އެއްލައްކަ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބްލެކްޒީނޯ ހޯދައިފި

އެއްލައްކަ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބްލެކްޒީނޯ  ހޯދައިފި

ދިއްދޫ އެއްލައްކަ ކަޕް 2014ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބްލެކްޒީނޯ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

މައިޒާން

ފައްތާހުގެ “އާދޭސް”ތިލަދެކުނު ސިނަމާއަށް

ފައްތާހުގެ “އާދޭސް”ތިލަދެކުނު ސިނަމާއަށް

ޑައިރެކްޓަރ އަބްދުލް ފައްތާހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް “އާދޭސް" ނޮވެމްބަރ 6 ގައި ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި އަޅުވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ ފޭސްބުކެވެ. މުޅި ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ހޭދަވަނީ ލައިކް ޖެހުމާއި ކޮމެންޓުކުރުމުގަ އެވެ. ދުވާލަކު ދެތިން ސްޓޭޓަސްއެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ