Advertisement

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއްހާސް ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ވައިކަރަދޫގައި ފަށައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ހިރަފުސް އާއި ޒިގްޒެގް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

ހިރަފުސް އާއި ޒިގްޒެގް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ހިރަފުސް ދަނޑުގައި ކުޅުނު

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހާއްސަ ހަރަކާތްތައް ވައިކަރަދޫގައި މިއަދު ހަވީރު ފެށިއްޖެ އެވެ.

ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ ދެ ގުނައަށް

މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 205 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން

ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެ ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އަންގައިފި

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން ގެންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް(މެޓް) އިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެ

ކޮލަމް

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް

ރިޕޯޓް

ޤުރުއާނުގެ އިލްމުން ކުރިއެރުން ހޯދަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް

ޤުރުއާނުގެ އިލްމުން ކުރިއެރުން ހޯދަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް

އުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރުގެ އަހުމަދު އަތޫފް މުހައްމަދަކީ ގިނަ ގޮތްގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ދަރިވަރެކެވެ. އަތޫފް ވަނީ ތުއްތު އިރުން

ކުޅިވަރު

ހިރަފުސް އާއި ޒިގްޒެގް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

ހިރަފުސް އާއި ޒިގްޒެގް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

ހިރަފުސް އާއި ޒިގްޒެގް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ހިރަފުސް ދަނޑުގައި ކުޅުނު

މައިޒާން

ސުޕަހިޓް ފިލްމް “ދަޅުކަން” ގެ ދެވަނަ ބައެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ސުޕަހިޓް ފިލްމް “ދަޅުކަން” ގެ ދެވަނަ ބައެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

2000 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްވި "ދަޅުކަން"ގެ ދެވަނަ ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ރަތަން ޖެއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

ކުރު ވާހަކަ: އެފްބީ ލޯބި

އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ ފޭސްބުކެވެ. މުޅި ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ހޭދަވަނީ ލައިކް ޖެހުމާއި ކޮމެންޓުކުރުމުގަ އެވެ. ދުވާލަކު ދެތިން ސްޓޭޓަސްއެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ