Advertisement

ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރިނބީ ބަލިކޮށް، ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުރިނބީ ކުރިމަގު ޖަމިއްޔާގެ މައްޗަށް ހަ ލަނޑުގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ، ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ފާހާނާ ފްލަޝްކޮށްލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދަތްއުނގުޅާ ބުރުހަށް ޖަރާސީމުގެ އަސަރު ކުރޭ

ދަތް އުނގުޅާ ބުރުހަކީ ތިމާ އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެކައްޗަށްވެފައި އެއާ މެދު ފަރުވާތެރިވެވެނީ

ވައިކަރަމުރައިދޫ ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ހދ.ވައިކަރަމުރައިދޫ ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު – ބުދަ ދުވަހުގެ އުސްއަލިތައް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ވެސް ވަނީ 8 މެޗު ކުޅެވިފަ އެވެ. ގުރޫޕް އޭ ގެ މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު ފައިނަލެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރީތަކަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސާރވިސް ސެންޓަރުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން

ކޮލަމް

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް

ރިޕޯޓް

ހދ. ކުޑަމުރައިދޫ 3 އޭއަށް ދޫކުރިފަހުން 8 އަހަރު، މަސައްކަތަށް ސުމެއް

ހދ. ކުޑަމުރައިދޫ 3 އޭއަށް ދޫކުރިފަހުން 8 އަހަރު، މަސައްކަތަށް ސުމެއް

ހދ. ކުޑަމުރައިދޫއަކީ ހދ.އަތޮޅުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރި ދެވަނަ ރަށެވެ. ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން 2006 ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި 5 ރަށުގެ ތެރެއިން

ކުޅިވަރު

ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރިނބީ ބަލިކޮށް، ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރިނބީ ބަލިކޮށް، ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުރިނބީ ކުރިމަގު ޖަމިއްޔާގެ މައްޗަށް ހަ ލަނޑުގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ، ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި

މައިޒާން

ފާހާނާ ފްލަޝްކޮށްލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދަތްއުނގުޅާ ބުރުހަށް ޖަރާސީމުގެ އަސަރު ކުރޭ

ފާހާނާ ފްލަޝްކޮށްލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދަތްއުނގުޅާ ބުރުހަށް ޖަރާސީމުގެ އަސަރު ކުރޭ

ދަތް އުނގުޅާ ބުރުހަކީ ތިމާ އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެކައްޗަށްވެފައި އެއާ މެދު ފަރުވާތެރިވެވެނީ

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ: އަހަރެންގެ ހުވަފެން

ކުރުވާހަކަ: އަހަރެންގެ ހުވަފެން

އެއީ ޑިސެމްބަރ ފަހުކޮޅެވެ. ވިއްސާރަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އެއް ދުވަހެއްގެ ހަވީރެވެ. އަހަރެން އިނީ އަހަރެންގެ ގޭގެ ބެލްކަނީގައި ހުރި

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ