Advertisement

ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވެން ހުރިކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ

ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވެން ހުރިކަންކަމުގައި މައި ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

18 ރޯހައުސްގެ ގުރުއަތުލުން މިހާރު އޮންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ 160 ރޯހައުސްގެ ތެރެއިން “ކަނބޯރަނި ހިޔާ” ނުވަތަ އުތުރު ކޮޅުގައި ނިމިފައި ހުރި 18 ރޯހައުސްގެ ގުރުއަތުލުން

ށ. ފުނަދޫގައި ހިންގި ރެޑީ ކޭމްޕު ނިންމާލައިފި

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 29 ން މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭމްޕްގައި ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ޖުމްލަ 94 ބައިވެރިވެ ކޭމްޕު ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ. ފުނަދޫގައި

ފޯމިކުސް ފިހާރައިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައި އެންޑް ވިން ޕުރޮމޯޝަން ގުރުއަތުލުން ނަގައިފި

ފޯމިކުސް ފިހާރައިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައި އެންޑް ވިން ޕުރޮމޯސަން ގުރުއަތުލުން ނަގައިފި.

ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ހައްޔަރުކުރި 3 މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް 10 ދުވަސް

ސައިކަލަކާއި ސައިކަލުތަކެއްގެ ބައިތަކެއް ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުޅުދުއްފުށިން ހައްޔަރުކުރި 3 މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް 10 ދުވަސް ދީފި

ކޮލަމް

ގުރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދާއި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ތަފާތުކުރުން

ގުރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދާއި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ތަފާތުކުރުން

ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހިތްވަރުގަދަ ރައްޔިތުން ތަކެއް ނިސްބަތްވާ ހިސާބެކެވެ. އަދި މިކަން ވަނީ ތިލަދުންމަތީގެ ރައްޔިތުން އެތައް ފަހަރަކު އެކި ގޮތްގޮތުން ސާބިތު ކޮށްދީފަ އެވެ.

ރިޕޯޓް

ނޮޅިވަރަންފަރު ރައްޔިތުން ނަޖިސްތަކެއް ތެރޭގައި އަހަރެއް، ސަރުކާރަށް ކަހާތަން ހިރުވާވެސް ނުލައި

ނޮޅިވަރަންފަރު ރައްޔިތުން ނަޖިސްތަކެއް ތެރޭގައި އަހަރެއް، ސަރުކާރަށް ކަހާތަން ހިރުވާވެސް ނުލައި

ހދ ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ނަރުދަމާ އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުން ނަރުދަމާގައި މައްސަލަ ޖެހި ރަށުތެރެއަށް ނަޖިސް ބޭރުވާތާ އަހަރަކަށްވުރެ

ކުޅިވަރު

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އިން ބަޔާން މިއުނިކުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އިން ބަޔާން މިއުނިކުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ބަޔާން މިއުނިކުގެ މައްޗަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އިން ވަނީ 1-0 އިން ކުރިހޯދައިފި އެވެ. ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެތުލެޓިކޯއިން

މައިޒާން

ޝާހީ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ބޮލީވުޑް އިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ޝާހީ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ބޮލީވުޑް އިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

އިނގިރޭސި ޝާހީ ޢާއިލާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕްރިންސް ވިލިއަމްސް އާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަން އިންޑިއާއަށް

ދީނާއި ދުނިޔެ

ހަލާކު ކުރެވުނު އުންމަތްތަކުގެ ވާހަކަ – ނޫޙްގެފާނު ގައުމުގެ މީހުން (2)

ހަލާކު ކުރެވުނު އުންމަތްތަކުގެ ވާހަކަ – ނޫޙްގެފާނު ގައުމުގެ މީހުން (2)

އެބައިމިހުން އެކަލޭގެފާނަށް އިޖާބަ ނުދީ އެބައިމީހުންގެ ނުބައި އަމަލުތަކުގައި ދެމިތިބެއްޖެނަމަ ﷲ ގެ ޢަޛާބު އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ: މާޒީގެ އެ ހިތި ހަނދާން

ކުރުވާހަކަ: މާޒީގެ އެ ހިތި ހަނދާން

އެއް ދުވަހެއްގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. އާދައިގެ މަތިން އަހަރެން އަވަސް އަވަހަށް ސައި ތައްޔާރު ކޮށްފަ ދިޔައީ ފެންވަރައި ތަޒާވެލުމަށެވެ. އޮފީހަށް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ