Advertisement

ގުރުއާން މުބާރާތަށް ނޮޅިވަރަންފަރު ތައްޔާރު ވަނީ

ހދ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތައް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ވަމުން ކަަމަށް ނޮޅިވަރަމްފަރު ކައުންސިލުން .

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ޒަޔާން ވަން ޑިރެކްޝަން ދޫކޮށްލީ މަރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް

ފަސް އަހަރު ވަން ޑިރެކްޝަން ބޭންޑްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު އެ ބޭންޑްގެ ފަސް މެންބަރުގެ ތެރެއިން ޒަޔާން މަލިކް

4 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާކޮށްގެން އެކުއްޖާގެ މަންމަ އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުއާދު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި އިރުވެސް ވަނީ މަރުވެފަ

ހދ ކުނބުރުދޫއަށް މިއަދު ދަތުރު ގޮސްގެން އުޅެނިކޮށް މަރުވި ފުއާދު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި އިރުވެސް މަރުވެފައިވާ .

ދަތުރު ގޮސްގެން އުޅުނު ކުޅުދުއްފުށީ ކުއްޖެއް ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

އާއިލާއާއެކު ހދ ކުނބުރުދޫއަށް ދަތުރު ގޮސް އުޅުނު ކުޅުދުއްފުށީ ކުއްޖެއް މޫދަށް ގެނބިގެން

ކޮލަމް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިމީގެ

ރިޕޯޓް

ރައީސް ޔާމީން ވައުދުވި “ސިޓީ” ގިރައިގެން ދަނީ، އަޅާލާނެ ފަރާތެއް ނެތް

ރައީސް ޔާމީން ވައުދުވި “ސިޓީ” ގިރައިގެން ދަނީ، އަޅާލާނެ ފަރާތެއް ނެތް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްގީއަށް އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ

ކުޅިވަރު

އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 5 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 5 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 5 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

މައިޒާން

ޒަޔާން ވަން ޑިރެކްޝަން ދޫކޮށްލީ މަރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް

ޒަޔާން ވަން ޑިރެކްޝަން ދޫކޮށްލީ މަރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް

ފަސް އަހަރު ވަން ޑިރެކްޝަން ބޭންޑްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު އެ ބޭންޑްގެ ފަސް މެންބަރުގެ ތެރެއިން ޒަޔާން މަލިކް

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޒަމްޒަމް ފެނުގައިވާ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ސިއްރުތައް

ޒަމްޒަމް ފެނުގައިވާ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ސިއްރުތައް

ޒަމްޒަމް ފެނުގައިވާ ކަރާމާތްތެރިކަމުގެ ވާހަކަ ހައްޖަށް ނުވަތަ އުމްރާއަށް ގޮސްފައި

ވާހަކަ

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

ވަރަށް ބޮޑު އާގު ބޯޓެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް މުދާ އުފުލަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. މިހެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލައެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ