Advertisement

އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ނޫން ކަަމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނެފި

އަތޮޅުތަކުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ނުލިބޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ބިދޭސީއެއްގެ ވޮލެޓް ފޭރިގަތުމަށް ދެ ޒުވާނަކު މަސައްކަތްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ރޯހައުސްތަކުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބިދޭސީއެއްގެ ވޮލެޓް ފޭރިގަންނަން ދެ

އޯޕަން ވޯޓާރ ޑައިވިން ކޯހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ޑައިވިން ދަސްކޮށްދިނުމަށް އޯސިސް ޑައިވް ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ

ޖީއެސްޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިތަކެއް ހިމެނިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2 ކުއާޓާގައި ޖީއެސްޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ މަޝްހޫރު

ކޮލަމް

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން

ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް

ރިޕޯޓް

ހދ. ކުޑަމުރައިދޫ 3 އޭއަށް ދޫކުރިފަހުން 8 އަހަރު، މަސައްކަތަށް ސުމެއް

ހދ. ކުޑަމުރައިދޫ 3 އޭއަށް ދޫކުރިފަހުން 8 އަހަރު، މަސައްކަތަށް ސުމެއް

ހދ. ކުޑަމުރައިދޫއަކީ ހދ.އަތޮޅުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރި ދެވަނަ ރަށެވެ. ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން 2006 ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި 5 ރަށުގެ ތެރެއިން

ކުޅިވަރު

ރޯމާ އަދި ޕޯޓޯ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެއްޖެ

ރޯމާ އަދި ޕޯޓޯ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެއްޖެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ 8 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު ރޯމާ އާއި ޕޯޓޯ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

މައިޒާން

ތައުލީމް ހޯދުމަށްޓަކައި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ކުދިން އުފުލާ ބުރަ!

ތައުލީމް ހޯދުމަށްޓަކައި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ކުދިން އުފުލާ ބުރަ!

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތައުލީމު ހޯދުމުގެ ދޮރު ވަރަށް ފަސޭހަ ގައުމެކޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރުވާހަކަ: އަހަރެންގެ ހުވަފެން

ކުރުވާހަކަ: އަހަރެންގެ ހުވަފެން

އެއީ ޑިސެމްބަރ ފަހުކޮޅެވެ. ވިއްސާރަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އެއް ދުވަހެއްގެ ހަވީރެވެ. އަހަރެން އިނީ އަހަރެންގެ ގޭގެ ބެލްކަނީގައި ހުރި

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ ރޯހައުސްތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ޢުމުރަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ރޯންނުޖެހި ހިނގައިދާނެ ބާވައޭ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އެހެނީ، ބިމަށް ޖެހެމުންދާ

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

އެއީ އެންމެ ފަހުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ތަސްމީން އަލީ ޕާޓީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރެވެ. އެ ދަތުރުގައި، އިދިކޮޅުމީހުން ދަރަނިބޮލޭ ގޮވައި ހަޅޭލެވުމާއެކުވެސް ޕާޓީ ޖަލްސާ ބޭއްވިއެވެ. ޖަލްސާ އޮތީ

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ރީއްޗަށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހެކެވެ. މިހެން ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭހެއްޔޭ ތިބޭފުޅުން ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ.

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް…

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް...

އާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހި ކެއުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި މިހުންނަނީ، ވަރަށް ކުޅިކޮށް ނުވަތަ، މޭ އަންދާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުން ކުރާ ތަކެތިވެސް، ކުރީގެ ގޮތް ގަނޑު ދޫކޮށް، މިހާރު މިފެންނަނީ، އެކި ވައްތަރުގެ ޕޭސްޓްތަކާއި ޕެކެޓްތަށް

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އެއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ ވިންގްގައިވާ އާޓްރޫމަށް ފޮޓޯއެއް ނަގަންކަމަށް އަހަރެން ގޮސް ވަންއިރު، އަހަރެންނަށް ފެނުނީ، މޭޒުތައް ދޮށުގައި