Advertisement

ޕްރީ ސްކޫލްތައް ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަނީ

ޕްރީ ސްކޫލުތައް ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ދެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ހުޅުވައިލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދި އާރޓްސް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑރ. އިޔާޒް އިމާމުވެ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑރ. އިޔާޒް އިމާމުވެ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން: އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހޮސްޕިޓާތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް ދިނުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްތަކެއް

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލާއި އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލާއި އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

ކޮލަމް

ސްކޫލުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ތަފާތު ގޮތަކަށް!

ސްކޫލުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ތަފާތު ގޮތަކަށް!

ސްކޫލުތަކުގެ ހަބަރުތައް ޖެހުމާއެކު، އެ ހަބަރަކަށް ކިޔުންތެރިން ފޮނުވާ ހިޔާލުތަކުން، ސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން

ރިޕޯޓް

ތާރީހުގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލު

ތާރީހުގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލު

އިޒްރޭލާއި އަރަބިން މެދުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް އެތައް ގަރުނެއް ވެފައިވާއިރު މި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް މިހާތަނަށްވެސް ވަނީ ހައްލެއް ނުހޯދިފަ އެވެ.

ކުޅިވަރު

ޕެރަ ބައިބަލާ ޗެލެންޖުގައި 4 ޓީމުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕެރަ ބައިބަލާ ޗެލެންޖުގައި 4 ޓީމުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފިތުރު އީދުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ޕެރަ ބައިބަލާ ޗެލެންޖު"ގައި 4 ޓީމަކުން ބައިވެރިފައިވާ ކަމަށް އެކަން އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

މައިޒާން

ރެސިޕީ: ފައިނެޕްލް ޕުޑިންގ

ރެސިޕީ: ފައިނެޕްލް ޕުޑިންގ

ފުރަތަމަ ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށް ވިރެންދެން ގިރާލުމަށްފަހު ފަހަރަކު ބިހަކާއި ފުށްކޮޅެއް އަޅަމުން ގިރަމުންގޮސް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ.

ދީނާއި ދުނިޔެ

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އިރާގުގެ ޝިޢީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްއައިއެލްއިން ހުރިހާ މުސްލިމުން އަވަހަށް އިރާގަށާއި ސީރިއާ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ވާހަކަ

ކުރު ވާހަކަ: މަރުވިޔަސް ކަލާގެނަން މިހިތަކުން ނުފިލަނެޔޭ…

ކުރު ވާހަކަ: މަރުވިޔަސް ކަލާގެނަން މިހިތަކުން ނުފިލަނެޔޭ…

އޮއްސެމުން ދިޔަ އިރާއެކު އުޑުމައްޗަށް އަރަމުން އެދިޔަ ކުލަވަރަށް ގެއްލިފައި މަންހާ އިނެވެ. ލޮލުން ހޯސްލަފައި ކަރުނަތައް ފައިބަމުން ދެއެވެ. އިރުގެ ދަޅައަށް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ރޯހައުސް އަޅަނީ ހެއްވާލަން ކަމަށްބާ؟

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ ރޯހައުސްތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ޢުމުރަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ރޯންނުޖެހި ހިނގައިދާނެ ބާވައޭ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރައެވެ. އެހެނީ، ބިމަށް ޖެހެމުންދާ

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

މެންބަރުގެ އަނގައިން ދުވަނީ ތަޢައްޞުބުގެ ކުނިވަސް!

އެއީ އެންމެ ފަހުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ތަސްމީން އަލީ ޕާޓީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރެވެ. އެ ދަތުރުގައި، އިދިކޮޅުމީހުން ދަރަނިބޮލޭ ގޮވައި ހަޅޭލެވުމާއެކުވެސް ޕާޓީ ޖަލްސާ ބޭއްވިއެވެ. ޖަލްސާ އޮތީ

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

ހަށިގަނޑު ބައްޓަންކުރުން

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ރީއްޗަށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހެކެވެ. މިހެން ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭހެއްޔޭ ތިބޭފުޅުން ސުވާލުކޮށްފާނެއެވެ.

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް…

ކުކުޅު ދިޔައެއް ކައްކާލާނެ ގޮތެއް...

އާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހި ކެއުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި މިހުންނަނީ، ވަރަށް ކުޅިކޮށް ނުވަތަ، މޭ އަންދާކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުން ކުރާ ތަކެތިވެސް، ކުރީގެ ގޮތް ގަނޑު ދޫކޮށް، މިހާރު މިފެންނަނީ، އެކި ވައްތަރުގެ ޕޭސްޓްތަކާއި ޕެކެޓްތަށް

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އާރޓް އެގްޒިބިޝަން ގައި ދެގަޑިއިރު

އެއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ ވިންގްގައިވާ އާޓްރޫމަށް ފޮޓޯއެއް ނަގަންކަމަށް އަހަރެން ގޮސް ވަންއިރު، އަހަރެންނަށް ފެނުނީ، މޭޒުތައް ދޮށުގައި