Advertisement

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުއްޓިފައިވާ 13 މަޝްރޫއުއެއް ފާހަގަކޮށް ރައީސްގެ އަތްފުޅަށް އެރުވި ސިޓީގެ ޖަވާބެއް ނުލިބޭ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށުމައްފަހު ހުއްޓިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާއި ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން މިހާރު އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ކައުންސިލަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬‬Advertisement

ދުނިޔޭގެ ‘އަނެއް’ ހަނދު

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ހަނދު އެނގެ އެވެ. އޭގެ ރީތިކަމަށް ތައުރީފުކޮށް އެވާހަކަ ދައްކާ

“ހައުސްފުލް 3″ ގައި އާކްޝޭއާއެކު ޖެކްލިން، އޭމީ އަދި އެލީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިފައިވާ "ހައުސްފުލް"ގެ ފިލްމްތަކުގެ ތިންވަނަ ފިލްމްގައި އާކްޝޭ ކުމާރްއާއެކު ޖެކްލީން

އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް: އާދަމް ނާސިރު

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަނީ ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުން ކަމަށް އެކައުންސިލުގެ ރައީސް އާދަމް ނާސިރު

ނަޝީދު ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ގޮވާލައި ބަޔާން ނެރުނީ 2 ކައުންސިލަރެއްގެ ތާއީދު ނެތި

ރައީސް ނަޝީދު ވަގުތުން ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ގޮވާލައި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ބަޔާން ނެރުނީ 2 ކައުންސިލަރެއްގެ ތާއިދު ނެތިކަން

ކޮލަމް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

ހިންދީ ޑްރާމާއަކުން މުޖުތަމައަށް ކުރި އަސަރުން ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިމީގެ

ރިޕޯޓް

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޓެލެންޓް ޝޯއިން އަލިފާނުގެ މޮޅު ހުނަރުތަކެއް

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޓެލެންޓް ޝޯއިން އަލިފާނުގެ މޮޅު ހުނަރުތަކެއް

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ 17 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ އެ ސްކޫލުގައި ވަނީ ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ

ކުޅިވަރު

ސްއަރޭޒްގެ 2 ގޯލާއެކު ބާސާއަށް މޮޅެއް

ސްއަރޭޒްގެ 2 ގޯލާއެކު ބާސާއަށް މޮޅެއް

ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ މައްޗަށް ބާސެލޯނާއިން ކުރި ހޯދައިފި

މައިޒާން

“ހައުސްފުލް 3″ ގައި އާކްޝޭއާއެކު ޖެކްލިން، އޭމީ އަދި އެލީ

“ހައުސްފުލް 3″ ގައި އާކްޝޭއާއެކު ޖެކްލިން، އޭމީ އަދި އެލީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިފައިވާ "ހައުސްފުލް"ގެ ފިލްމްތަކުގެ ތިންވަނަ ފިލްމްގައި އާކްޝޭ ކުމާރްއާއެކު ޖެކްލީން

ދީނާއި ދުނިޔެ

ދުނިޔެ ފަދަ އެހެން ދުނިޔެއެއް: ބަދަލުވުމުގެ ވަގުތު ޖެހުނީބާ؟

ދުނިޔެ ފަދަ އެހެން ދުނިޔެއެއް: ބަދަލުވުމުގެ ވަގުތު ޖެހުނީބާ؟

މިދުނިޔެއަކީ މިފަދައިން ލައްވާފައިވާ ހަމައެކަނި ދުނިޔެހެއްޔެވެ؟ އިންސާނުން ދިރިއުޅެވޭނެ ފަދަ ވެއްޓެއް

ވާހަކަ

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

މުސްކުޅި މެކޭނިކް

ވަރަށް ބޮޑު އާގު ބޯޓެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް މުދާ އުފުލަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. މިހެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް މައްސަލައެއް

ބޯޓް ޝެޑިއުލް

އެންމެ މެޤްބޫލު ލިޔުންތައް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތައް ބަދަލުވުމަކީ ހުޝާގެ އުއްމީދު

ލޭ އަޅާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތް ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރެ މުޖުތަމައު ދެކޭގޮތް ވަނީ ބަދަލު ކުރަންޖެހިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކައިބޮއެ ހަދަންޖެހޭ މީހެކެވެ. ގަވައިދުން ނިދަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހެން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ.

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސަމާސާ އަދަބު: ޓޭބަލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ނޭވާ ހާސްވެގެންނެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަވޭނުން ގިސްލާ ރޮވެން ފަށައިފިއެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަ

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ސުޕާރީ ކެއުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ!

ދުފުމުގެ އާދަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރީންސުރެ އާއްމުވެފައިވާ އާދައެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ދުފުމަށް ދެވިހިފާފައި ތިބި ބައެކެވެ. ފުވަކާ ބިލެތާ