ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ތާރީޚް 31/10/2014

1 ކޮމެންޓް

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއްހާސް ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ވައިކަރަދޫގައި ފަށައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ

ތާރީޚް 30/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތައް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހާއްސަ ހަރަކާތްތައް ވައިކަރަދޫގައި މިއަދު ހަވީރު ފެށިއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ ދެ ގުނައަށް

ތާރީޚް 30/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ ދެ ގުނައަށް

މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 205 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެ ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އަންގައިފި

ތާރީޚް 30/10/2014

1 ކޮމެންޓް

ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެ ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އަންގައިފި

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން ގެންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް(މެޓް) އިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަތޮޅުގެ 9 ރަށުން ބައިވެރިވަނީ

ތާރީޚް 28/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަތޮޅުގެ 9 ރަށުން ބައިވެރިވަނީ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވައިކަރަދޫގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ރަސްމީކޮށް މިއަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

ތާރީޚް 27/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ރަސްމީކޮށް މިއަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވައިކަރަދޫއިން ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ

ތާރީޚް 27/10/2014

0 ކޮމެންޓް

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވައިކަރަދޫއިން ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ވައިކަރަދޫން ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަޕަރ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޒަންގައި ހިމެނޭ ތިން އަތޮޅަށް ކޮމާންޑަރުން ހަމަޖައްސައިފި

ތާރީޚް 26/10/2014

0 ކޮމެންޓް

އަޕަރ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޒަންގައި ހިމެނޭ ތިން އަތޮޅަށް ކޮމާންޑަރުން ހަމަޖައްސައިފި

އަޕަރ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޒަންގައި ހިމެނޭ ތިން އަތޮޅު ކަމަށްވާ ހއ، ހދ އަދި ށ އަތޮޅަށް ކޮމާންޑަރުން ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދެ ކުދިންގެ ބައްޕަ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި

ތާރީޚް 26/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދެ ކުދިންގެ ބައްޕަ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި

ހދ ކުމުންދޫ ފިނިހިޔާ އާދަމް މުހައްމަދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ ދީލަތި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން އޭނާ ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ. އާދަމް މުހައްމަދުގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހދ އޭއީސީ ގާރލް ގައިޑު އަދި ލިޓިލްމެއިޑް ދަރިވަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 25/10/2014

1 ކޮމެންޓް

ހދ އޭއީސީ ގާރލް ގައިޑު އަދި ލިޓިލްމެއިޑް ދަރިވަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގާރލްގައިޑުންނާއި ލިޓިލްމެއިޑް ދަރިވަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬