ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންނަށް ލިޔުން ދީފި

ތާރީޚް 04/09/2015

0 ކޮމެންޓް

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންނަށް  ލިޔުން ދީފި

މިއަހަރުގެ ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ ދިރާގުގެ އިޖުތިމާއީ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އާދަމް ނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ތާރީޚް 01/09/2015

2 ކޮމެންޓް

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އާދަމް ނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން އާދަމް ނާސިރު މިއަދު އިސްތިއުފާ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތެލެސީމިއާއަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ތާރީޚް 01/09/2015

0 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތެލެސީމިއާއަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަދި އިތުރު 7 ސަރަހައްދެއްގައި ތެލެސީމިއާ ސްކްރީން ކުރުމުގެ ހިދުމަތް މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ސަމްސީރާ ވަކިކޮށްފި

ތާރީޚް 30/08/2015

9 ކޮމެންޓް

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ސަމްސީރާ ވަކިކޮށްފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ސަމްސީރާ ޒަކަރިއްޔާގެ އެމަގާމުން ވަކިކޮށް، އޭނާގެ މަގާމު ދަށްކޮށްފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރެޑީ ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ތާރީޚް 29/08/2015

2 ކޮމެންޓް

އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރެޑީ ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ފުރާވަރުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް އަފީފުއްދީން ސުކޫލުގައި ފުލުހުން ކުރިއަށް .

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އުރީދޫއިން ޑޭޓާ ޝެއަރ ގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

ތާރީޚް 29/08/2015

0 ކޮމެންޓް

އުރީދޫއިން ޑޭޓާ ޝެއަރ ގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ޑޭޓާ ޝެއަރ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކޮށްފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް މިއަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގަ

ތާރީޚް 29/08/2015

1 ކޮމެންޓް

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް މިއަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގަ

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތައް މިއަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމަށް އަބްދުލް ރަޝީދު އަދި ހުދާ

ތާރީޚް 27/08/2015

0 ކޮމެންޓް

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމަށް އަބްދުލް ރަޝީދު  އަދި ހުދާ

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސާނަވީން ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު އަބްދުލް ރަޝީދު އިބުރާހިމް އަދި މަތީ ސަނަވީން ހުރިހާގޮތަކުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހދ. ގެ 4 ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު ،12 ރަށެއްގައި ބަށިކޯޓް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ތާރީޚް 27/08/2015

0 ކޮމެންޓް

ހދ. ގެ 4 ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު ،12 ރަށެއްގައި ބަށިކޯޓް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން 22 ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑާއި 82 ރަށެއްގައި ބަށި ކޯޓުތަކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑެވެލޮޕްމެންޓް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

85 ދަރިވަރުންނާ އެކު އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައި ރެޑީކޭމްޕް ފަށައިފި

ތާރީޚް 27/08/2015

0 ކޮމެންޓް

85 ދަރިވަރުންނާ އެކު އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައި ރެޑީކޭމްޕް ފަށައިފި

މެދުމަދަރުސީ އަދި ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ފުރާވަރުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހިންގާ ރެޑީ ކޭމްޕް 85 ދަރިވަރުންނާ އެކު އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬