ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކުއިޒް: ސީނިއާ ކެޓަގަރީ އެއްވަނަ ޖަލާލުއްދީން، ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީ އެއްވަނަ ފިނޭ ސްކޫލަށް

ތާރީޚް 18/04/2015

2 ކޮމެންޓް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކުއިޒް: ސީނިއާ ކެޓަގަރީ އެއްވަނަ ޖަލާލުއްދީން، ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީ އެއްވަނަ ފިނޭ ސްކޫލަށް

ޤައުމީ އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުއިޒްގައި ސީނިއަރ ކެޓަގަރީ އެއްވަނަ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކުއިޒް: 5 ސްކޫލަކުން 40 ދަރިވަރުންނާ އެކު ފަށައިފި

ތާރީޚް 18/04/2015

0 ކޮމެންޓް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކުއިޒް: 5 ސްކޫލަކުން 40 ދަރިވަރުންނާ އެކު ފަށައިފި

ޤައުމީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްދާ ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުއިޒްގައި 5 ސްކޫލަކުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހުއްޓިފަ ހުރުމުން ނައިބް ރައީސްއާ ބައްދަލުކޮށް، ޝަކުވާ އުފުލައިފި

ތާރީޚް 18/04/2015

6 ކޮމެންޓް

ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހުއްޓިފަ ހުރުމުން ނައިބް ރައީސްއާ ބައްދަލުކޮށް، ޝަކުވާ އުފުލައިފި

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކުޅުދުއްފުށީ ރަށުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނައިބް ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދާއި ބައްދަލު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރުގެ ދަރުސްތަކެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ތާރީޚް 18/04/2015

3 ކޮމެންޓް

ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރުގެ ދަރުސްތަކެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރުގެ ދަރުސްތަކެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

“ރަންދާން” ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ އުމްރާ ދަތުރު ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކަ ލިބިއްޖެ

ތާރީޚް 18/04/2015

0 ކޮމެންޓް

“ރަންދާން” ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ އުމްރާ ދަތުރު ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކަ ލިބިއްޖެ

ރަމަޟާން މަހު ވީމީޑިއާގެ ވީޓީވީ އިން ފޮނުވި "ރަންދާން" ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ރަގަޅު ޖަވާބު ދިމާކުރާ ފަރާތަކަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމްކުރި ޕޮރެންސިކް ލެބްގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހް ކޮށްފި

ތާރީޚް 16/04/2015

0 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމްކުރި ޕޮރެންސިކް ލެބްގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހް ކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުލުހުން ގާއިމްކުރި ފޮރެންސިކް ލެބްގެ ހިދުމަތް މިއަދު އިފްތިތާހް ކޮށްފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ހާލަތު މިހާރަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ: ނައިބް ރައީސް

ތާރީޚް 16/04/2015

1 ކޮމެންޓް

ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ހާލަތު މިހާރަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ: ނައިބް ރައީސް

ޤައުމުގެ ވެއްޓާއި ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން އަދި އިޖްތިމާއީ ހާލަތު މިހާރަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ތިލަދުންމައްޗަކީ ޤައުމުގެ ދިފާއުގައި ލޭ އޮހޮރުވާލި އެތައް ދަރިންނެއް އުފަން ކުރި ސަރަހައްދެއް: ސީޕީ

ތާރީޚް 16/04/2015

2 ކޮމެންޓް

ތިލަދުންމައްޗަކީ ޤައުމުގެ ދިފާއުގައި ލޭ އޮހޮރުވާލި އެތައް ދަރިންނެއް އުފަން ކުރި ސަރަހައްދެއް: ސީޕީ

ތިލަދުންމައްޗަކީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ދިފާއުގައި އާއި ޤައުމުގެ މިނިވަންކުމުގެ ދިފާއުގައި ލޭ އޮހޮރުވާލި އެތައް ދަރިންނެއް އުފަންކުރި ސަރަހައްދެއް ކަމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްދަނީ

ތާރީޚް 16/04/2015

1 ކޮމެންޓް

އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްދަނީ

ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން ގުޅިގެން އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ވައިކަރަދޫގައި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ތާރީޚް 15/04/2015

0 ކޮމެންޓް

ވައިކަރަދޫގައި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ހދ ވައިކަރަދޫގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ފަށައި ފުލުހުންގެ މަރުޒަކެއް ގާއިމްކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވައިކަރަދޫ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬