ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ނޮޅިވަރަމްފަރު އަދި ފޯކައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ތާރީޚް 25/05/2016

0 ކޮމެންޓް

ނޮޅިވަރަމްފަރު އަދި ފޯކައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހދ ނޮޅިވަަރަމްފަރު އަދި ށ ފޯކައިދޫގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތްކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް ސްޕަވައިޒް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައިގެން ވަދެ ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކޮށްފި

ތާރީޚް 25/05/2016

1 ކޮމެންޓް

ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައިގެން ވަދެ ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކޮށްފި

ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައިގެން ވަދެ ކުޅުދުއްފުށީ ރިއަލް ޕޮއިންޓް ފިހާރައިން ރޭގަ ވައްކަން ކޮށްފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހޯރަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން: ކައުންސިލް

ތާރީޚް 24/05/2016

0 ކޮމެންޓް

ހޯރަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން: ކައުންސިލް

ހއ ހޯރަފުށީގައި ހުންނަ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހޯރަފުށީ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އެއާޕޯޓް ލަސްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ދޮގުކުރައްވައި ކައުންސިލުން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފި

ތާރީޚް 24/05/2016

1 ކޮމެންޓް

އެއާޕޯޓް ލަސްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ދޮގުކުރައްވައި ކައުންސިލުން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފި

ކުޅުުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުން ލަސްވެގެން ދިޔައީ ކައުންސިލް ތެރޭގައި އުފެދުނު ނުތަނަވަސް ކަމެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ރައީސުލް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހޯރަފުށީގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް އެޅުމަށް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

ތާރީޚް 24/05/2016

0 ކޮމެންޓް

ހޯރަފުށީގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް އެޅުމަށް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

ހއ. ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

3000 އަށް ވުރެ ބޮޑެތި އާބާދީތަކުގައި 2 ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަނީ

ތާރީޚް 24/05/2016

0 ކޮމެންޓް

3000 އަށް ވުރެ ބޮޑެތި އާބާދީތަކުގައި 2 ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަނީ

3000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި 1 ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ވުރެ ގިނަ ދަނޑު އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާވާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް .

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ހޯރަފުށިން ބިން ދޫކުރަނީ

ތާރީޚް 24/05/2016

0 ކޮމެންޓް

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ހޯރަފުށިން ބިން ދޫކުރަނީ

ހޯރަފުށީގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރަން 2 ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހޯރަފުއްޓާއި ކުޅުދުއްފުށި އަދި ފުނަދޫގެ އެއާޕޯޓް 2018 ކުރިން ނިންމާނަން: ރައީސް

ތާރީޚް 23/05/2016

2 ކޮމެންޓް

ހޯރަފުއްޓާއި ކުޅުދުއްފުށި އަދި ފުނަދޫގެ އެއާޕޯޓް 2018 ކުރިން ނިންމާނަން: ރައީސް

ހއ ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓާއެކު ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ ފުނަދޫގެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ފަށައި 2018 ގެ އިންތިހާބުގެ ކުރިން އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައްދުދެއްވައިފި

ތާރީޚް 23/05/2016

8 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައްދުދެއްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެގެންދިޔައީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި މަސައްލަ އުޅޭތީ ނޫން ކަމަށާއި އެމަޝްރޫއު ލަސްވެގެން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އައިހެވަން ހެދުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށާނަން: ރައީސް

ތާރީޚް 23/05/2016

0 ކޮމެންޓް

އައިހެވަން ހެދުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށާނަން: ރައީސް

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ވިޔަފާރި ބަނދަރު އައިހެވަންގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ތެރޭގައި ފަށާނެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬