ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކިކްބޯޑްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ތާރީޚް 08/02/2016

1 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކިކްބޯޑްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގާ ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ވައިކަރަދޫ ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނެގުން މަނާ ކޮށްފި

ތާރީޚް 08/02/2016

0 ކޮމެންޓް

ވައިކަރަދޫ ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނެގުން މަނާ ކޮށްފި

ހދ ވައިކަރަދޫ ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނެގުން މަނާ ކޮށްފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ބޭންޑް ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

ތާރީޚް 08/02/2016

2 ކޮމެންޓް

ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ބޭންޑް ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭންޑްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްނުގެންދާތާ 2 އަހަރަށް ފަހު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ބޭންޑް އެކުލަވާލައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޑިމޮކްރަސީ ވީކުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޯރަފުށި ތައްޔާރުވަނީ

ތާރީޚް 07/02/2016

1 ކޮމެންޓް

ޑިމޮކްރަސީ ވީކުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހޯރަފުށި ތައްޔާރުވަނީ

މި ފެބްރުއަރީ މަހު 16 އިން 20 އަށް ހއ ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިމޮކްރަސީ ވީކަށް ހޯރަފުށިން ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މިއަދަކީ އަނިޔާވެރި، ހަރާންކޯރު ވެރިކަމަކުން ރާއްޖެ މިނިވަންވި ދުވަސް: މުޖުތަބާ

ތާރީޚް 07/02/2016

7 ކޮމެންޓް

މިއަދަކީ އަނިޔާވެރި، ހަރާންކޯރު ވެރިކަމަކުން ރާއްޖެ މިނިވަންވި ދުވަސް: މުޖުތަބާ

މިއަދަކީ އަނިޔާވެރި ހަރާންކޯރު ވެރިކަމަކުން މި ޤައުމު މިނިވަންވި ދުވަސް ކަމަށާއި ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާ ތަހުނިޔާ ދިވެހި ލޮބުވެތި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ލީޑިން ސްޓެޕުން ތުއްތު ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހިންގި ވޯކްޝިޕް ނިންމާލައިފި

ތާރީޚް 07/02/2016

0 ކޮމެންޓް

ލީޑިން ސްޓެޕުން ތުއްތު ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހިންގި ވޯކްޝިޕް ނިންމާލައިފި

ދަ ލީޑިން ސްޓެޕްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރީ ސްކޫލުން ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕް ނިންމާ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފެން ޖެހޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމް ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު މަރުވަނީ

ތާރީޚް 07/02/2016

1 ކޮމެންޓް

ފެން ޖެހޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމް ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު މަރުވަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ސްޓޭޑިއަމްގެ ދަނޑަށް ފެންޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕަޕް ހަލާކުވެ،އެތަނަށް ފެންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން އެދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ބަލަން ނުތިބެ ހޭލާ، ރައްޔިތުން އަވާގައި ޖައްސާ މުޅި ގައުމު ދަވާލައިފި

ތާރީޚް 06/02/2016

2 ކޮމެންޓް

ބަލަން ނުތިބެ ހޭލާ، ރައްޔިތުން އަވާގައި ޖައްސާ މުޅި ގައުމު ދަވާލައިފި

ސަނަމް އާއި އޭކަން އަދި ޕުރިޔަންކާގެ އަވާގައި ޖައްސާ މުޅި ޤައުމު ދަވާލައިފި ކަމަށާއި ހަވާގެ އަވާގެ ޖެހި ނިދާފައިވާ ނުތިބެ ހޭލުމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކައުންސިލްގެ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި6 ތަނަކުން 86 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވޭ

ތާރީޚް 04/02/2016

1 ކޮމެންޓް

ކައުންސިލްގެ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި6 ތަނަކުން 86 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވޭ

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގުުރުއާން މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ6 ތަނަކުން 86 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބު.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުނބުރުދޫން ފެށިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ސިފައިން ހިންގި ތަމްރީންތަކެއްގައި ބޭނުންކުރެވުނު ވަޒަންތަކެއް

ތާރީޚް 04/02/2016

0 ކޮމެންޓް

ކުނބުރުދޫން ފެށިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ސިފައިން ހިންގި ތަމްރީންތަކެއްގައި ބޭނުންކުރެވުނު ވަޒަންތަކެއް

ހދ ކުނބުރުދޫން މިމަހު އެއްވަނަ ދުވަހު ފޮރުވާފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ވަޒަން ތަކަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬