ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ކަނޑިތީމުގައި އާރތް ކޮށްފައިހުރި ޓަވަރަކަށް ހޮނު އަޅައިފި

ތާރީޚް 24/04/2014

2 ކޮމެންޓް

ކަނޑިތީމުގައި އާރތް ކޮށްފައިހުރި  ޓަވަރަކަށް ހޮނު އަޅައިފި

ގުގުރުމާއެކު އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރާގައި ށ. ކަނޑިތީމުގައި އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ވައިކަރަމުރައިދޫ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ތާރީޚް 24/04/2014

2 ކޮމެންޓް

ވައިކަރަމުރައިދޫ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ހދ އަތޮޅުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ވައިކަރަމުރައިދޫ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަޕަރ ނޯތް ޕޮލިސް ޑިވިޝަންއަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 24/04/2014

0 ކޮމެންޓް

އަޕަރ ނޯތް ޕޮލިސް ޑިވިޝަންއަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އަޕަރ ނޯރތް ޕޮލިސް ޑިވިޝަނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުންގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓެކިކް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި މުޅިން އަލަށް 12 ކޯހެއް ޖޫން މަހު ފަށަނީ

ތާރީޚް 24/04/2014

4 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި މުޅިން  އަލަށް 12 ކޯހެއް ޖޫން މަހު ފަށަނީ

މިއަންނަ ޖޫންމަހު ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި މުޅިން އަލަށް 12 ކޯހެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޔުނިވާސިޓީއިން ބުނެފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަނީ

ތާރީޚް 23/04/2014

0 ކޮމެންޓް

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަނީ

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެސްކޫލުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ވަނީ އިހުމާލުވެފައި: އޯޑިޓް ރިޕޯޓް

ތާރީޚް 23/04/2014

2 ކޮމެންޓް

ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ވަނީ އިހުމާލުވެފައި: އޯޑިޓް ރިޕޯޓް

ހަރުމުދަލާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ ކަމަށް 2012 ވަނަ އަހަރުގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ވިކްރަމް ސިންހަ އައްޔަންކޮށްފި

ތާރީޚް 21/04/2014

0 ކޮމެންޓް

އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ވިކްރަމް ސިންހަ އައްޔަންކޮށްފި

އުރީދޫގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ވިކްރަމް ސިންހަ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހދ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ވައިކަރަދޫ އަށް

ތާރީޚް 20/04/2014

7 ކޮމެންޓް

ހދ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ވައިކަރަދޫ އަށް

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފި އެވެ. ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި މަހުގެ 17 އިން 19 އަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

130 ބައިވެރިންނާއެކު ހދ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތް ނޭކުރަންދޫގައި ފަށައިފި

ތާރީޚް 18/04/2014

2 ކޮމެންޓް

130 ބައިވެރިންނާއެކު ހދ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތް  ނޭކުރަންދޫގައި ފަށައިފި

ހދ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގުރުއާން މުބާރާތް އިއްޔެ ނޭކުރެންދޫގައި ފަށައިފި އެވެ. ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ މިމުބާރާތުގައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އާދަޔާ ހިލާފު ބިހެއް ކަނޑުމަހެއްގެ ބަނޑުތެރެއިން ފެނިއްޖެ

ތާރީޚް 17/04/2014

5 ކޮމެންޓް

އާދަޔާ ހިލާފު ބިހެއް ކަނޑުމަހެއްގެ ބަނޑުތެރެއިން ފެނިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ މަސް ދޯންޏަކުން މިއަދު މަހަށް ގޮސް ބޭނި މަހެއްގެ ބަނޑުތެރެއިން އާއްމުކޮށް ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ ބިހެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އަމާޒު ދޯނި މިއަދު މަހަށް ގޮސް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬