ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ޖިންސީ ގޯނާކުރި އިސްލާމް ޓީޗަރުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 4 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ތާރީޚް 23/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ޖިންސީ ގޯނާކުރި އިސްލާމް ޓީޗަރުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 4 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ހދ. ނާވައިދޫ، ކޮމާސް، އަބްދުﷲ ނައީމްގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އައު ދެ ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލްކުރާއިރު ކަރަންޓު ކަނޑާކަށް ނުޖެހޭނެ: މަމްދޫހް

ތާރީޚް 23/10/2014

0 ކޮމެންޓް

އައު ދެ ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލްކުރާއިރު ކަރަންޓު ކަނޑާކަށް ނުޖެހޭނެ: މަމްދޫހް

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެނައި 1 މެގަ ވޯޓްގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރ އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި ފަރުވާދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ތާރީޚް 23/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި ފަރުވާދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި ފަރުވާދިނުމަށް ގާއިމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކްލިނިކުގައި ފަރުވާދޭނެ ގޮތުގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރީތަކަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ތާރީޚް 22/10/2014

1 ކޮމެންޓް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރީތަކަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފައްޓަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މެންބަރު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހަދަނީ

ތާރީޚް 21/10/2014

12 ކޮމެންޓް

މެންބަރު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހަދަނީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރަގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ހަރަދުކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމައި، އެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތައް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވަނީ

ތާރީޚް 21/10/2014

0 ކޮމެންޓް

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމައި، އެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތައް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވަނީ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމައި، އެދުވަހުގެ ހަރަކާތައް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވަނީ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ރެޑް ކްރެސެންޓް ހދ ގޮފިން ހާއްސަ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 21/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ރެޑް ކްރެސެންޓް ހދ ގޮފިން ހާއްސަ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހދ ގޮފީގެ ފަރާތުން "އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި އަހަރެން- މުއައްސަސާތަކުގެ ބައްދަލުވުން" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ތާރީޚް 20/10/2014

3 ކޮމެންޓް

އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ހޯޕް ފޯ ވިމެން އާއި ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް ގުޅިގެން އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ކަބުސްކައުޓް ދަރިވަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 20/10/2014

0 ކޮމެންޓް

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ކަބުސްކައުޓް ދަރިވަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ކަބުސްކައުޓަށް މިއަހަރު އަލަށްވަތް ދަރިވަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އޭއީސީގެ ސްކައުޓާއި ކަބްސްކައުޓްގެ ދަރިވަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 20/10/2014

0 ކޮމެންޓް

އޭއީސީގެ ސްކައުޓާއި ކަބްސްކައުޓްގެ ދަރިވަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓް އަދި ކަބްސްކައުޓަށް މިއަހަރު އަލަށްވަތް ދަރިވަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬