ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ބިދޭސީންތަކަކަށް ޑެންގީ ޖެހިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެނީ

ތާރީޚް 31/07/2015

0 ކޮމެންޓް

ބިދޭސީންތަކަކަށް ޑެންގީ ޖެހިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެނީ

އައިލެންޑް ހައިޑަވޭ ރިސޯޓް (ދޮންނަކުޅި) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީންތަކަކަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާން ދޭން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ސްކައުޓުން އެކުލަވާލައި، ސްކައުޓް ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

ތާރީޚް 31/07/2015

0 ކޮމެންޓް

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ސްކައުޓުން އެކުލަވާލައި، ސްކައުޓް ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ސްކައުޓުން އެކުލަވާލައި، ސްކައުޓް ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޕީޕިއެމްއަކީ އިންތިހާބު ދެކެ ބިރުގަންނަ ފިނޑި ޕާޓީއެއް: އެމްޑީޕީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އޮފީސް

ތާރީޚް 30/07/2015

0 ކޮމެންޓް

ޕީޕިއެމްއަކީ އިންތިހާބު ދެކެ ބިރުގަންނަ ފިނޑި ޕާޓީއެއް: އެމްޑީޕީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އޮފީސް

ޕީޕީއެމް އަކީ އިންތިހާބުތަކުގއި ކުރިމަތިލައި ކެމްޕެއިންކޮށް ވާދަކުރުމުގެ ހިތްވަރުނެތް އިންތިހާބު ދެކެ ބިރުގަންނަ، ފިނޑި ޕާޓީއެއް ކަމުގައި ދިއްދޫގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފުނަ ޝޯގައި ޖުމްލަ 19 އައިޓަމް ދައްކާލެވޭނެ

ތާރީޚް 30/07/2015

0 ކޮމެންޓް

ފުނަ ޝޯގައި ޖުމްލަ 19 އައިޓަމް ދައްކާލެވޭނެ

އަންނަ އޯގަސްޓް މަހު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުނަ ޝޯގައި ޖުމްލަ 19 އައިޓަމެއް ހުށައަޅާ ދެވޭނެ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ރުކެއް ދަށުވެގެން ނޭކުރަންދޫން ގެނައި އަންހެންމީހާގެ ހާލު ރަގަނޅު

ތާރީޚް 26/07/2015

0 ކޮމެންޓް

ރުކެއް ދަށުވެގެން ނޭކުރަންދޫން ގެނައި އަންހެންމީހާގެ ހާލު ރަގަނޅު

ހދ ނޭކުރެންދޫގައި ރުކެއްދަށުވެގެން އިތުރު ފަރުވާއަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި އަންހެން މީހާގެ ހާލު ރަގަނޅު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މާދަމާރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓޭޖް ޝޯ ފަސްކޮށްފި

ތާރީޚް 26/07/2015

0 ކޮމެންޓް

މާދަމާރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓޭޖް ޝޯ ފަސްކޮށްފި

މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ސްޓޭޖް ޝޯ 31 ޖުލައިއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނެއްލައިދޫ ދިއްލާލީ އުއްބައްތިން

ތާރީޚް 26/07/2015

2 ކޮމެންޓް

މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނެއްލައިދޫ ދިއްލާލީ އުއްބައްތިން

މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ރަށެއްގެ އެކި މުއައްސަސާތައް ގައުމީ ކުލަތަކުން ދިއްލާލުމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހދ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ “ފުނަ” އޮގަސްޓް 7 އަދި 8 ގައި

ތާރީޚް 22/07/2015

2 ކޮމެންޓް

ހދ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ “ފުނަ” އޮގަސްޓް 7 އަދި 8 ގައި

މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ފެނިގެންދާ “ފުނަ ޝޯ”އަންނަ އޮގަސްޓްމަހު 7 ވަނަ ދުވަހާއި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ނައިބު ރައީސްކަމުން ޖަމީލް ވަކިކުރައްވައިފި

ތާރީޚް 21/07/2015

1 ކޮމެންޓް

ނައިބު ރައީސްކަމުން ޖަމީލް ވަކިކުރައްވައިފި

ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހއ. މޮޅުދޫ މީހުން އެއަތޮޅު ދިއްދޫއަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

ތާރީޚް 21/07/2015

2 ކޮމެންޓް

ހއ. މޮޅުދޫ މީހުން އެއަތޮޅު ދިއްދޫއަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

ހއ. މޮޅަދޫ މީހުން އެ އަތޮޅު ދިއްދޫއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬