ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ވައިކަރަމުރައިދޫ ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ތާރީޚް 02/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ވައިކަރަމުރައިދޫ ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ހދ.ވައިކަރަމުރައިދޫ ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހއ އަތޮޅުގައި ފޮރެންސިކް ހިދުމަތް ގާއިމްކޮށް ފޮރެންސިކް ޔުނިޓެއް ހުޅުވައިފި

ތާރީޚް 01/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ހއ އަތޮޅުގައި ފޮރެންސިކް ހިދުމަތް ގާއިމްކޮށް ފޮރެންސިކް ޔުނިޓެއް ހުޅުވައިފި

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރ 29 ވަނަ ދުވަހު .

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި

ތާރީޚް 01/10/2014

3 ކޮމެންޓް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން މުޅި ރާއްޖޭގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީ އަމީރު އަމީން ސްކޫލުން ވަގަށްނެގި ލެޕްޓޮޕެއް ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ތާރީޚް 01/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީ އަމީރު އަމީން ސްކޫލުން ވަގަށްނެގި ލެޕްޓޮޕެއް ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އަމީރް އަމީން ސްކޫލުން ލެޕްޓޮޕެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ހދ. އަތޮޅު ކޮމާންޑަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ތާރީޚް 01/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ހދ. އަތޮޅު ކޮމާންޑަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަޙްމަދު ޒުހޫރު ހދ. އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓްތަކުގެ ބާރު ބޮޑުވެފައި

ތާރީޚް 01/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓްތަކުގެ ބާރު ބޮޑުވެފައި

ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރާ 3 ބޯޓްވެސް ވަނީ ބާރު ބޮޑުވެ ޖާގަތައް "ފުލް"ވެފަ އެވެ. އީދުގެ ކުރިން ފާޅު ބޯޓުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން 14 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ތާރީޚް 30/09/2014

2 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން 14 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން 14 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޑަކުދިންނަށްކުރާ އަނިޔާ ގުޅޭ ގޮތުން އައިޕީއެސްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދީފި

ތާރީޚް 30/09/2014

0 ކޮމެންޓް

ކުޑަކުދިންނަށްކުރާ އަނިޔާ ގުޅޭ ގޮތުން އައިޕީއެސްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދީފި

ކުޅުދުއްފުށީ އިރުމަތި އަވަށު ޕްރީ ސްކޫލް (އައިޕީއެސް)ގެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ފާރުތަކުގައި ލިޔުމަކީ “ހަޖަމްކުރަން” ފަސޭހަ ކަންކަމެއް ނޫން: ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ތާރީޚް 30/09/2014

6 ކޮމެންޓް

ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ފާރުތަކުގައި ލިޔުމަކީ “ހަޖަމްކުރަން” ފަސޭހަ ކަންކަމެއް ނޫން: ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ފާރުތަކުގައި ލިޔެ އެ ވާހަކަތައް ފެތުރުމަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމްގެ ރަސްމީ ޖާޒީ ކުޅުންތެރިންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ތާރީޚް 29/09/2014

0 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމްގެ ރަސްމީ ޖާޒީ ކުޅުންތެރިންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެގް ޓީމްގެ ރަސްމީ ޖާޒީ އެ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬