ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ހދ އަތޮޅަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް އެދި ރައީސް ޔާމީނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ތާރީޚް 02/09/2014

0 ކޮމެންޓް

ހދ އަތޮޅަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް އެދި ރައީސް ޔާމީނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީ ހދ އަތޮޅަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް އެދި ރައީސް ޔާމީނަށް އިލްތިމާސްކޮށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހއ. އަތޮޅަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ތާރީޚް 02/09/2014

0 ކޮމެންޓް

ހއ. އަތޮޅަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް މިއަދު ހއ. އަތޮޅަށް ފަށައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު އެމްޕީއެލް ގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމައިފި

ތާރީޚް 02/09/2014

1 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު އެމްޕީއެލް ގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމައިފި

އުތުރުގެ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ނާވައިދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ލަސްވަނީ ސައުދީ އެހީގައި އަޅާ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ޓެންޑަރ ކުރަން ނިންމާފައިވާތީ!

ތާރީޚް 02/09/2014

0 ކޮމެންޓް

ނާވައިދޫ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ލަސްވަނީ ސައުދީ އެހީގައި އަޅާ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ޓެންޑަރ ކުރަން ނިންމާފައިވާތީ!

ހދ. ނާވައިދޫ އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް އެޅުން ލަސްވެފައިވަނީ ސައުދީ އެހީގެ ގޮތުގައި އަޅައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 10 މިސްކިތް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހދ އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށް ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއް ވާނަން: މެމްބަރު ނާޒިމް

ތާރީޚް 02/09/2014

0 ކޮމެންޓް

ހދ އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށް ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއް ވާނަން: މެމްބަރު ނާޒިމް

ހދ އަތޮޅަށް ރިސޯޓެއް ގެނެސް ފަތުރުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއްވެސް ވާނެ ކަމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން 14 ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ތާރީޚް 31/08/2014

4 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން 14 ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުތަކުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވައިދުތަކުގެ ތެރެއިން 14 ގަވައިދެއް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން އެވެއާނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ތާރީޚް 31/08/2014

0 ކޮމެންޓް

ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން އެވެއާނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އެވެއާނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ ކުރެހުން މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުންސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި

ތާރީޚް 31/08/2014

1 ކޮމެންޓް

ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ ކުރެހުން މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުންސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި

ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ ކުރެހުން އަލުން ކުރަހައި މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފައިނަލްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުންސިން މިނިސްޓްރީއިން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އެއް ގަޑިއިރަށް ހިންގި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 34 އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި

ތާރީޚް 30/08/2014

0 ކޮމެންޓް

އެއް ގަޑިއިރަށް ހިންގި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 34 އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއް ގަޑިއިރަށް ހިންގި ހާއްސަ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 34 އުޅަނދު ބަލއި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އެސްއީޒެޑް ބިލު ފާސްވުމާ އެކު ހދ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް އޮޕަރޭޓު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް ޝަހުދީ ގޮވާލައްވައިފި

ތާރީޚް 30/08/2014

1 ކޮމެންޓް

އެސްއީޒެޑް ބިލު ފާސްވުމާ އެކު  ހދ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް އޮޕަރޭޓު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް  ޝަހުދީ ގޮވާލައްވައިފި

ސަރުކާރަށް ލިބުނު އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހދ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް އޮޕަރޭޓުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދަވައިދެވުމަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޝަހުދީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬