ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ ގޭބިސީތަކަށް މިމަހު އައި ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑު !

ތާރީޚް 30/04/2016

4 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ ގޭބިސީތަކަށް މިމަހު އައި ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑު !

ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ ގޭބިސީތަކަށް އޭޕްރީލްމަހު އައި ކަރަންޓް ބިލުން އެއްހާސް ރުފިޔާ އާއި ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާއާއި ދެމެދު ބޮޑު ކަމަށް ގިނަ ގޭބިސީތަކަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ދިރާގުން ލ. އަތޮޅު ހަމަދު ސްކޫލާއި އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކްލާހަށް ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފި

ތާރީޚް 30/04/2016

0 ކޮމެންޓް

ދިރާގުން ލ. އަތޮޅު ހަމަދު ސްކޫލާއި އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކްލާހަށް ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފި

ދިރާގުން ލ. އަތޮޅު ހަމަދު ސްކޫލާއި އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކްލާހަށް ތަކެތި 100،000 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

2016 ވަަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދިރާގަށް 664 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ތާރީޚް 30/04/2016

0 ކޮމެންޓް

2016 ވަަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދިރާގަށް 664 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފިއެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތާރީޚް 28/04/2016

0 ކޮމެންޓް

ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ސިނާނު އާއި މިިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް އުމަރު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހއ އޭއީސީގެ 3 ދަރިވަރަކަށް ފާހާނާ ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރީ ބެލެނިވެރިންގެ ހާޒިރުގަ

ތާރީޚް 28/04/2016

2 ކޮމެންޓް

ހއ އޭއީސީގެ 3 ދަރިވަރަކަށް ފާހާނާ ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރީ ބެލެނިވެރިންގެ ހާޒިރުގަ

ހއ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 3 ދަރިވަރަކަށް ވަކި މުއްދަތެއް ތެރޭގައި ސްކޫލުގެ ފާހާނާތައް ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރީ އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސެމިނާއެއް ހޯރަފުށީގައި ފަށައިފި

ތާރީޚް 28/04/2016

0 ކޮމެންޓް

މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސެމިނާއެއް ހޯރަފުށީގައި ފަށައިފި

ހއ، ހދ، އަދި ށ، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހޯރަފުށީގައި މިއަދު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ބޮންޑު އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭންގުއޭޖް ލާނިން ސެންޓަރުން ޔަތީމު ކުދިންނަށް ހިލޭ ކިޔަވައިދެނީ

ތާރީޚް 28/04/2016

0 ކޮމެންޓް

ބޮންޑު އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭންގުއޭޖް ލާނިން ސެންޓަރުން ޔަތީމު ކުދިންނަށް ހިލޭ ކިޔަވައިދެނީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ބޮންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ލާނިން ސެންޓަރުން ޔަތީމު ކުދިންނަށް ހިލޭ ކިޔަވައިދޭން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ކުޅުދުއްފުށި މީހަކު ހޯދަނީ

ތާރީޚް 28/04/2016

1 ކޮމެންޓް

ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ކުޅުދުއްފުށި މީހަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓީގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ވަގަށް ނަގާފައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ސައިކަލަކާއި ސައިކަލުތަކެއްގެ ބައިތަކެއް ހޯދައި 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތާރީޚް 27/04/2016

1 ކޮމެންޓް

ވަގަށް ނަގާފައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ސައިކަލަކާއި ސައިކަލުތަކެއްގެ ބައިތަކެއް ހޯދައި 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސައިކަލަކާއި ސައިކަލުތަކެއްގެ ބައިތަކެއް ހޯދައި 3 ޒުވާނަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މުދާ ބާލަން އުޅެނިކޮށް ޒަހަމްވި އާދަމް އިބްރާހިމްގެ ހާލު މިހާރު އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުން: އައިޖީއެމްއެޗް

ތާރީޚް 27/04/2016

0 ކޮމެންޓް

މުދާ ބާލަން އުޅެނިކޮށް ޒަހަމްވި އާދަމް އިބްރާހިމްގެ ހާލު މިހާރު އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުން: އައިޖީއެމްއެޗް

އިއްޔެ އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބޯޓަކުން މުދާ ބާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޒަހަމްވި ހދ ކުޅުދުއްފުށި، ފެހިކުރި އާދަމް އިބްރާހިމްގެ ހާލު ރަނގަޅު ވަމުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬