ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ހެދި ވަގުތީ މަސް މާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި

ތާރީޚް 25/05/2015

7 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ހެދި ވަގުތީ މަސް މާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި

ރަށު މާލިއްޔާއިން ހަރަދުކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ހެދި ވަގުތީ މަސްމާރުކޭޓް މިއަދު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް އެލްޖީއޭއިން ފަށައިފި

ތާރީޚް 24/05/2015

0 ކޮމެންޓް

ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް އެލްޖީއޭއިން ފަށައިފި

ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)އިން ހިންގާ ޕްރެކްޓިސަސް ފޯރ އިފެކްޓިވް ލޯކަލް ކައުންސިލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި “އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީ”ގެ އޯޑިޝަނުން ހޮވުނީ 2 ފަރާތެއް

ތާރީޚް 23/05/2015

2 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި “އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީ”ގެ އޯޑިޝަނުން ހޮވުނީ 2 ފަރާތެއް

ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ރޯދަމަހު ބާއްވަމުން އަންނަ އަލިގަދަ ތަރި ގުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި އޯޑިޝަނުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް މީރާއިން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ދަނީ

ތާރީޚް 22/05/2015

0 ކޮމެންޓް

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް މީރާއިން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ދަނީ

2014 ވަނަ އަހަރު ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަލިގަދަ ތަރި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އޯޑިޝަން މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަނީ

ތާރީޚް 22/05/2015

1 ކޮމެންޓް

އަލިގަދަ ތަރި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އޯޑިޝަން މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަނީ

ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ރޯދަމަހު ބާއްވަމުން އަންނަ އަލިގަދަ ތަރި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އޯޑިޝަން މިއަދު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތާރީޚް 21/05/2015

0 ކޮމެންޓް

އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިޒްނަސް ސްޓާރޓްއަޕް ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަލިފާނުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

ތާރީޚް 21/05/2015

1 ކޮމެންޓް

އަލިފާނުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށިގެ ގޭބިސީތައް އަލިފާނުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

“މަގޭ ސާފު ފުނަދޫ” ގެނަމުގައި ޑަސްޕިން ބެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ތާރީޚް 20/05/2015

0 ކޮމެންޓް

“މަގޭ ސާފު ފުނަދޫ” ގެނަމުގައި  ޑަސްޕިން ބެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މަގޭ ސާފު ފުނަދޫ"ގެނަމުގައި ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއަދު އެރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ޑަސްޕިން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް އާދަމް އިބްރާހިމް އިންތިހާބުކޮށްފި

ތާރީޚް 19/05/2015

2 ކޮމެންޓް

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް އާދަމް އިބްރާހިމް އިންތިހާބުކޮށްފި

ހުސްވެފައިވާ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އާދަމް އިބްރާޙީމް އިންތިހާބުކޮށްފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ތަފާތު އެކި ހުނަރުތައް ފެނިގެންދާނެ “މަދަދު ޝޯ” ތިލަދެކުނު ސިނަމާ ގައި

ތާރީޚް 19/05/2015

8 ކޮމެންޓް

ތަފާތު އެކި ހުނަރުތައް ފެނިގެންދާނެ “މަދަދު ޝޯ” ތިލަދެކުނު ސިނަމާ ގައި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ބައެއް ޖަމްއިއްޔާތައް ގުޅިގެން ތަފާތު ހުނަރުތައް ފެނިގެންދާނެެ "މަދަދު ޝޯ" ނަމުގެ ޝޯއެއް ބާއްވަން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬