ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

“ޓަސްލާފައި ބޯކޮށް ޑިސްކައުންޓް” ނަމުގައި ލިޓަސްއިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ތާރީޚް 27/01/2015

0 ކޮމެންޓް

“ޓަސްލާފައި ބޯކޮށް ޑިސްކައުންޓް” ނަމުގައި ލިޓަސްއިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ސައިކަލުގެ ގިނަ ވައްތަރުތަކެއް ވަރަށް ފަހުން ވިއްކަން ފެށި ލިޓަސް އޮޓޯމޯބައިލްސް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މޫސުމީ ދޫނި ޒިޔާރަތްކުރަނީ

ތާރީޚް 27/01/2015

3 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މޫސުމީ ދޫނި ޒިޔާރަތްކުރަނީ

ގުދުރަތީ އެތަކެއް ރީތި ކަމެއް ލިބިފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ މަށި ކުޅިއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މޫސުމީ ދޫނި ޒިޔާރަތްކުރަމުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލަށް އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި 11 އިންސައިތައިގެ ކުރިއެރުމެއް

ތާރީޚް 26/01/2015

2 ކޮމެންޓް

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލަށް އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި 11 އިންސައިތައިގެ ކުރިއެރުމެއް

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހދ. އޭއީސީގެ ހޯލު އިމާރާތް ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި ލެވޭނެ: ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިން

ތާރީޚް 26/01/2015

0 ކޮމެންޓް

ހދ. އޭއީސީގެ ހޯލު އިމާރާތް ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި ލެވޭނެ: ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިން

ހދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހީލިން ކެއާރ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ދަތުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިލޭ ކޮށްފި

ތާރީޚް 26/01/2015

0 ކޮމެންޓް

ހީލިން ކެއާރ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ދަތުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިލޭ  ކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހީލިން މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން އެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކޮށްފި

ތާރީޚް 25/01/2015

0 ކޮމެންޓް

ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި ދިރާގުން މިއަދު "ދިރާގު ޓީވީ" ގެ ނަމުގައި އޮންލައިންކޮށް ޓީވީ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގެ ޕްރީ ސްކޫލުތަކަށް ފީ ނުދައްކާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި

ތާރީޚް 25/01/2015

0 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ޕްރީ ސްކޫލުތަކަށް ފީ ނުދައްކާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕްރީ ސްކޫލުތަކުގެ ބައެއް ބެލެނިވެރިން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ފީ ނުދައްކާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ބީއެމްއެލް އިން ފ އަތޮޅުގައި ބޭންކިންގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ތާރީޚް 25/01/2015

0 ކޮމެންޓް

ބީއެމްއެލް އިން ފ އަތޮޅުގައި ބޭންކިންގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކަށް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތްފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ހިދުމަތް އިތުރަށް ރަގަޅުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްލޭންގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހަނިމާދޫ ގޮނޑުދޮަށަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިނގާތަކެއް ލައްގައިފި

ތާރީޚް 25/01/2015

0 ކޮމެންޓް

ހަނިމާދޫ ގޮނޑުދޮަށަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިނގާތަކެއް ލައްގައިފި

މަރުވެފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިނގާތަކެއް ހަނިމާދޫ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގައިފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ތާރީޚް 25/01/2015

2 ކޮމެންޓް

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މިއަދު ކުރިއަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬