ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ހޯރަފުށީގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

ތާރީޚް 23/09/2014

0 ކޮމެންޓް

ހޯރަފުށީގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ އެވެ. މިއަދު 2:30 ހާއިރު ދަންޖެހފައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވަނީ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ވައިކަރަމުރައިދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ނަގަން މިއީ އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތު: ކައުންސިލް މެމްބަރު ހުސެއިން ސަގީފް

ތާރީޚް 23/09/2014

0 ކޮމެންޓް

ވައިކަރަމުރައިދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ނަގަން މިއީ އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތު: ކައުންސިލް މެމްބަރު ހުސެއިން ސަގީފް

ހދ. ވައިކަރަމުރައިދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ނެގުމަށް މިއީ އެންމެ މުނާސަބް ވަގުތު ކަމަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން: ސީޕީ

ތާރީޚް 22/09/2014

0 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން: ސީޕީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހދ އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށްޓަކައި މިިނިސްޓްރީތަކާއެކު ދަނީ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން: މެމްބަރު އަނާރާ

ތާރީޚް 22/09/2014

2 ކޮމެންޓް

ހދ އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށްޓަކައި މިިނިސްޓްރީތަކާއެކު ދަނީ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން: މެމްބަރު އަނާރާ

ހދ އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަމަކީ މިހާރު ވަރަށް މުހިންމުވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީތަކާ ވާހަކަ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެވޭތޯ: އެޑިއުކޭޝަން

ތާރީޚް 21/09/2014

0 ކޮމެންޓް

މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެވޭތޯ: އެޑިއުކޭޝަން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެވޭތޯ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގެ ސްކޫލަތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން ކަޅުހެދުމުގައި ވަޒީފާއަށް ނިކުމެއްޖެ

ތާރީޚް 21/09/2014

0 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ސްކޫލަތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން ކަޅުހެދުމުގައި ވަޒީފާއަށް ނިކުމެއްޖެ

ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ޓީޗަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މޯލްޑިވިއަންގެ ހާއްސަ ފުލައިޓެއް ކޮލަންބޯއަށް

ތާރީޚް 21/09/2014

0 ކޮމެންޓް

މޯލްޑިވިއަންގެ ހާއްސަ ފުލައިޓެއް ކޮލަންބޯއަށް

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ހާއްސަ ފުލައިޓެއް ކޮލަންބޯއަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ ފަރާތުން މި ނޫހާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާކެޓިން މެނޭޖަރ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ސްޓޫޑަންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތާރީޚް 21/09/2014

0 ކޮމެންޓް

ސްޓޫޑަންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތް ތަކަށް ދޫކުރާ ޓާޝަރީ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލު ކުލާސް ރޫމެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅާލައިފި

ތާރީޚް 20/09/2014

0 ކޮމެންޓް

ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލު ކުލާސް ރޫމެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅާލައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލުގެ ކުލާސް ރޫމެއްގެ ކުޑަދޮރެއް ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅާލައިފި އެވެ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލު ޕްރިންސިޕަލް އަދުނާން އަލީ މިނޫހަށް މައުލޫމާތު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ދިވެހި އަދަބީ ފޯވަހި ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 20/09/2014

0 ކޮމެންޓް

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ދިވެހި އަދަބީ ފޯވަހި ބާއްވައިފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ދިވެހި އަދަބީ ފޯވަހި ބާއްވައިފި އެވެ. އެސްކޫލްގެ ދިވެހި ޖަމިއްޔާ ކަމަށްވާ އަދަބީ ގުލްޒާރުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬