ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓުން ހުވާކޮށް ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 04/07/2015

0 ކޮމެންޓް

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓުން ހުވާކޮށް ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓުން ހުވާކޮށް ހަތިޔާރު ހަވާލުުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިއްޔެ ބާއްވައިފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި “ރައްކާތެރިގޮތުގައި” ބަންދުކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންނަން ފަށައިފި

ތާރީޚް 03/07/2015

0 ކޮމެންޓް

ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި “ރައްކާތެރިގޮތުގައި” ބަންދުކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންނަން ފަށައިފި

ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި ކެއުމަށް "ރައްކާތެރިކޮށް" ބަންދުކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންނަން ފަށައިފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މަރިދި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިހަވަންދޫ ފޮގް ކުރަންފަށައިފި

ތާރީޚް 02/07/2015

1 ކޮމެންޓް

މަރިދި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިހަވަންދޫ ފޮގް ކުރަންފަށައިފި

ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އިހަވަންދޫ ފޮގް ކުރަން ފަށައިފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މަހަށް ގޮސް އުޅުުނު ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ތާރީޚް 02/07/2015

1 ކޮމެންޓް

މަހަށް ގޮސް އުޅުުނު ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ރޭ މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ކުޅުދުއްފުށީ "ހީރާ" ދޯނީގެ ފަޅުވެރިޔަކު މަރުވެގެން ގެނެސްފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

“މަދިރިއަށް ފޮގް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް އައުމުން އެކަންކުރަން އޮތީ ތައްޔާރަށް”

ތާރީޚް 01/07/2015

7 ކޮމެންޓް

“މަދިރިއަށް ފޮގް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް އައުމުން އެކަންކުރަން އޮތީ ތައްޔާރަށް”

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑެންގީ ހުން އާއްމުވެގެން ފޮގް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް އައުމުން އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބްލިކް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ށ. އަތޮޅުން ޑެންގީ 18 ކޭސް. އެއަތޮޅުގެ ރަށްތައް ފޮގް ކުރަން މިއަދު ފަށަނީ

ތާރީޚް 01/07/2015

1 ކޮމެންޓް

ށ. އަތޮޅުން ޑެންގީ 18 ކޭސް. އެއަތޮޅުގެ ރަށްތައް  ފޮގް ކުރަން މިއަދު ފަށަނީ

އާދަޔާ ހިލާފަށް ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުންދާތީ މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ފޮގް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

“ފަހި ދަރަނި” ނަމުގައި ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ހއ.އަތޮޅުގައި ތައާރަފު ކުރަނީ

ތާރީޚް 01/07/2015

0 ކޮމެންޓް

“ފަހި ދަރަނި” ނަމުގައި ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ހއ.އަތޮޅުގައި ތައާރަފު ކުރަނީ

ފަހި ދަރަނި" ނަމުގައި ހއ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަފް ކުރަން އެ އަތޮޅުގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ބޭނުމެއް ނެތް ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެ ނޫޅުމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ތާރީޚް 01/07/2015

3 ކޮމެންޓް

ބޭނުމެއް ނެތް ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެ ނޫޅުމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޑެންގީއަށް ޝައްކުކުރޭވޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުންދާތީ އާއި ބައެއް ފަހަރު ޕޮޒްޓިވް މީހުންވެސް އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭތީ، ބޭނުމެއް ނެތް ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެ ނޫޅުމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

“އިކްލެކްޓިކް ޔޫތް”ގެ ނަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި

ތާރީޚް 01/07/2015

16 ކޮމެންޓް

“އިކްލެކްޓިކް ޔޫތް”ގެ ނަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިލެކްޓިކް ޔޫތްގެ ނަމުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހަލުވިކަމާ އެކު ޑެންގީ ފެތުރޭތީ ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފި

ތާރީޚް 30/06/2015

1 ކޮމެންޓް

ހަލުވިކަމާ އެކު ޑެންގީ ފެތުރޭތީ ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުންދާތީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގެ ކިޔެވުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލަށް ގޮތަށް ސަރުކާރުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬