ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ކުޅުދުއްފުށީގައި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތްދޭ ފުރަތަމަ ޓެކްސީ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ތާރީޚް 21/11/2014

1 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގައި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތްދޭ ފުރަތަމަ ޓެކްސީ ސެންޓަރު  ހުޅުވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތްދޭ ފުރަތަމަ ޓެކްސީ ސެންޓަރ މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މަސައްކަތް ނިމުނު 15 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ތާރީޚް 21/11/2014

0 ކޮމެންޓް

މަސައްކަތް ނިމުނު 15 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރަތްކުރި 25 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ނުރައްކާތެރި ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް ނުކުޅެދެނީ ސަރުކާރުތަކުން އެކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އަތްބޭނިފައި އޮންނާތީ: މެމްބަރު ޣަފޫރު

ތާރީޚް 21/11/2014

0 ކޮމެންޓް

ނުރައްކާތެރި ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް ނުކުޅެދެނީ ސަރުކާރުތަކުން އެކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އަތްބޭނިފައި އޮންނާތީ: މެމްބަރު ޣަފޫރު

ގައުމެއްގައި ހިނގަމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތައް (ކުށްތައް) ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރު ނުކުޅެދެނީ، ސަރުކާރުތަކުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ސްކޫލްތަކުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމާ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ތާރީޚް 20/11/2014

0 ކޮމެންޓް

ސްކޫލްތަކުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމާ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމާލުމަށް ފަހު ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ފަށައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އުތުރުގެ ދެ އަތޮޅަކުން ފަސް ރިޒޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ތާރީޚް 20/11/2014

1 ކޮމެންޓް

އުތުރުގެ ދެ އަތޮޅަކުން ފަސް ރިޒޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ހދ އަތޮޅުގެ 3 ރަށަކާއި ފަޅެއް އަދި ށ އަތޮޅުގެ އެއް ރަށް ރިޒޯޓެގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަގާމުން ދުރުކޮށްފައިވަނީ އުސޫލާ ހިލާފަށް ކަމަށް އެލްޖީއޭއިން ބުނެފި

ތާރީޚް 19/11/2014

0 ކޮމެންޓް

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަގާމުން ދުރުކޮށްފައިވަނީ އުސޫލާ ހިލާފަށް ކަމަށް އެލްޖީއޭއިން ބުނެފި

މިދިޔަ އޮގަސްޓް 20 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުން ދުރުކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު ރާޒީ އެމަގާމުން ދުރުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް އެލްޖީއޭއިން އަންގައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓްރޭޑް ފެއަރގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 19/11/2014

0 ކޮމެންޓް

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓްރޭޑް ފެއަރގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލާއި ކުޅުދުއްފުށީގެ ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅިގެން ބޭއްވި ޓްރޭޑް ފެއަރގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ބޮކްސާ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ރައްކާ ކޮށްގެން ށ.ޅައިމަގަށް އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތާރީޚް 19/11/2014

1 ކޮމެންޓް

ބޮކްސާ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ރައްކާ ކޮށްގެން ށ.ޅައިމަގަށް އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބޮކްސާ ތެރޭގައި ރައްކާކޮށްގެން ށ.ޅައިމަގަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަންއުޅުނު މީހަކު އިއްޔެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ސަފާރީއެއްގެ ސަންޑެކު މަތިން ވެއްޓުނު ފަތުރުވެރިޔާއަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

ތާރީޚް 19/11/2014

0 ކޮމެންޓް

ސަފާރީއެއްގެ ސަންޑެކު މަތިން ވެއްޓުނު ފަތުރުވެރިޔާއަށް  ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

އައިލެންޑް ސަފާރީގެ ސަންޑެކު މަތިން ވެއްޓުނު ފަތުރުވެރިޔާ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ގައުމީ ދެ މުބާރާތެއްގެ ރަން ވަނަތަކެއް އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ ހޯދައިފި

ތާރީޚް 19/11/2014

0 ކޮމެންޓް

ގައުމީ ދެ މުބާރާތެއްގެ ރަން ވަނަތަކެއް އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ ހޯދައިފި

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑެމީއިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން މި އަހަރު ބޭއްވި ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތާއި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުން އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬