ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ކުޑަ ކުއްޖެއް ކުރިމަތީގައި ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތާރީޚް 26/11/2014

0 ކޮމެންޓް

ކުޑަ ކުއްޖެއް ކުރިމަތީގައި ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއް ކުރިމަތީގައި ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ކުޅުދުއްފުށިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މުވައްޒަފުންނަށް ފަހެލިކޮށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ބީ.އެމް.އެލް އިން ހަމަޖައްސަނީ

ތާރީޚް 26/11/2014

1 ކޮމެންޓް

މުވައްޒަފުންނަށް ފަހެލިކޮށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ބީ.އެމް.އެލް އިން ހަމަޖައްސަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއްކަމަށްވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެ ބޭންކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ނެއްލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ތާރީޚް 26/11/2014

1 ކޮމެންޓް

ނެއްލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހދ ނެއްލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ނެއްލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ވައިކަރަމުރައިދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާއެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް

ތާރީޚް 25/11/2014

2 ކޮމެންޓް

ވައިކަރަމުރައިދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާއެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް

ހދ. ވައިކަރަމުރާދޫ އަކީ 1994 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، މ. އޮމަދޫ އަލްމަރުހޫމް ޢަލީ އަބްދުﷲއަށް ދޫކޮށްފައިވާ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކުޅުދުއްފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތާރީޚް 25/11/2014

0 ކޮމެންޓް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކުޅުދުއްފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިއްޔެ ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ރަބަރު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކަރަންޓު ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ބުރަފައްޗެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ތާރީޚް 25/11/2014

0 ކޮމެންޓް

ކަރަންޓު ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ބުރަފައްޗެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ވައިން ކަރަންޓު ނެގުމަށް ބުރަފައްޗެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މި ނޫހަށް މައުލޫމާތު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

‘ރެޑްހެކް’ އިން އެޗްއެސްބީސީގެ 2.6 މިލިއަން އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

ތާރީޚް 25/11/2014

0 ކޮމެންޓް

‘ރެޑްހެކް’ އިން އެޗްއެސްބީސީގެ 2.6 މިލިއަން އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ބޭންކް ކަމަށްވާ އެޗްއެސްބީސީގެ އެކައުންޓުތަކެއް ޓާކީގެ 'ރެޑްހެކް'ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީ ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަންތިބި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ތާރީޚް 25/11/2014

0 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީ ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަންތިބި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އިހުލާސް ގުރުއާން ކުލާހުގެ ދެވަނަ ޓާމްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ތާރީޚް 24/11/2014

0 ކޮމެންޓް

އިހުލާސް ގުރުއާން ކުލާހުގެ ދެވަނަ ޓާމްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

އިހުލާސް ގުރުއާން ކުލާހުގެ ދެވަނަ ޓާމްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި އެވެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އުރީދޫގެ “ސިމްޕްލީ ޑޫ ވޮންޑާސް” ގެ ނަސީބުވެރިން މެސީއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ތާރީޚް 24/11/2014

0 ކޮމެންޓް

އުރީދޫގެ “ސިމްޕްލީ ޑޫ ވޮންޑާސް” ގެ ނަސީބުވެރިން މެސީއާ ބައްދަލުކޮށްފި

އުރީދޫ މޯލްޑްވްސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ސިމްޕްލީ ޑޫ ވޮންޑާސް" ކެމްޕެއިންގެ ނަސީބުވެރިން ލިއޮނަލް މެސީއާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬