ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ “ފަހި ދުވަސް ” ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަހުގައި ފަށައިފި

ތާރީޚް 09/10/2015

0 ކޮމެންޓް

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ “ފަހި ދުވަސް ”  ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަހުގައި ފަށައިފި

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ "ފަހިދުވަސް" ކުޅދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުރިނބީ ކުނި ކޮއްޓަށް ކުނި އުކާލައި ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ތާރީޚް 08/10/2015

0 ކޮމެންޓް

ކުރިނބީ ކުނި ކޮއްޓަށް ކުނި އުކާލައި ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ދ ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އެރަށު ކުނި ގޮނޑަށް ކުނި އުކާލެވޭ ގަޑި ތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ބާރަށު އަންހެނަކު ވަޅަކަށް ވެއްޓި މޭ ކަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

ތާރީޚް 08/10/2015

0 ކޮމެންޓް

ބާރަށު އަންހެނަކު ވަޅަކަށް ވެއްޓި މޭ ކަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

ދަނޑުގައި ގަސްތަކަށް ފެން ޖެހުމަށް ހަދާފައި ހުރި "ފެން ވަޅަކަށް" އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ވެއްޓި އޭނާގެ މޭ ކަށިގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ”ފަހިދުވަސް “މާދަމާ ކުޅުުދުއްފުށީގައި ފަށަނީ

ތާރީޚް 08/10/2015

0 ކޮމެންޓް

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ”ފަހިދުވަސް “މާދަމާ ކުޅުުދުއްފުށީގައި ފަށަނީ

ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގައި އަންނަ އަހަރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ މެދު ކެނޑުމަކަށް ފަހުން އަލުން ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ތާރީޚް 08/10/2015

0 ކޮމެންޓް

ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ މެދު ކެނޑުމަކަށް ފަހުން އަލުން ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ހދ. ނާގޯށި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު، އަންނަ މަހު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ: މެޓް އޮފީސް

ތާރީޚް 08/10/2015

0 ކޮމެންޓް

އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ: މެޓް އޮފީސް

އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު މިއަދާއި މާދަމާ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް މޫސުމާއި ބޭހޭއިދާރާއިން ބުނެފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް އައިފޯން 6އެސް އަދި 6އެސް ޕްލަސް ލޯންޗް ކޮށްފި

ތާރީޚް 08/10/2015

0 ކޮމެންޓް

ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް އައިފޯން 6އެސް އަދި 6އެސް ޕްލަސް ލޯންޗް ކޮށްފި

ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް އައިފޯން 6އެސް އަދި 6އެސް ޕްލަސް ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ. ރޭ ދިރާގު ހެޑްއޮފީސް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވުނު ވަރަށް ކުލަގަދަ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީ ބާސްކެޓް ކޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތާރީޚް 07/10/2015

1 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީ ބާސްކެޓް ކޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށި ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގެ ބާސްކެޓް ކޯޓު އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތާރީޚް 07/10/2015

0 ކޮމެންޓް

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގައި އަލަށް އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ 3 ބުރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އެލްކޭޖީ އާއި ޔޫކޭޖީ ދަރިވަރުން ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތާރީޚް 07/10/2015

1 ކޮމެންޓް

އެލްކޭޖީ އާއި ޔޫކޭޖީ ދަރިވަރުން ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

2016 ވަނަ އަހަރު ފެށޭއިރު ޔޫކޭޖީ އާއި އެލްކޭޖީ ސަރުކާރުން ދެވޭ ހިދުމަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެ ދެ ގުރޭޑްގެ ދަރިވަރުން ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކަށް .

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬