ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހދ ބްރާންޗުގެ ފަރާތުން ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވައިފި

ތާރީޚް 26/07/2014

0 ކޮމެންޓް

ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހދ ބްރާންޗުގެ ފަރާތުން ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވައިފި

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

ތާރީޚް 26/07/2014

1 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް، އެތަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރަން ސަރުކާރުންވަނީ ނިންމައިފައި ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިޔާ އަބުދުއްﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ބިމާއި ފަޅާއި ފަޅުރަށްތައް ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުން ނަގާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

ތާރީޚް 26/07/2014

1 ކޮމެންޓް

ބިމާއި ފަޅާއި ފަޅުރަށްތައް ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުން ނަގާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 26/07/2014

0 ކޮމެންޓް

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި މިރޭ ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕާސްޕޯޓު ހަދައިދިނުމުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ތާރީޚް 25/07/2014

1 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕާސްޕޯޓު ހަދައިދިނުމުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕާސްޕޯޓް ހަދައިދީ ކުޅުދުއްފުށިން ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށިން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ހދ. އަތޮޅުގެ 13 ރަށެއްގައި އެއް ވަގުތެއްގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

ތާރީޚް 25/07/2014

1 ކޮމެންޓް

ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ހދ. އަތޮޅުގެ 13 ރަށެއްގައި އެއް ވަގުތެއްގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނާއެކު ހދ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ނޫރު ޖަމިއްޔާއިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވައިފި

ތާރީޚް 24/07/2014

0 ކޮމެންޓް

ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ނޫރު ޖަމިއްޔާއިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ނޫރު ޖަމިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުނބުރުދޫގައި ޖަލު އަޅަން ނިންމީ ކުޑަ ހަރަދަކުން ފަސޭހައިން ޖަލެއް އެޅޭނެ ރަށަކަށް ވާތީ: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ތާރީޚް 24/07/2014

3 ކޮމެންޓް

ކުނބުރުދޫގައި ޖަލު އަޅަން ނިންމީ ކުޑަ ހަރަދަކުން ފަސޭހައިން ޖަލެއް އެޅޭނެ ރަށަކަށް ވާތީ: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ހދ. ކުނބުރުދޫގައި ލުއި ޖަލެއް އެޅުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމީ އެ ރަށުގައި ހަރަދުކުޑަކޮށް ފަސޭހައިން ޖަލެއް އެޅޭނެތީ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރާ 14 ފުލުހެއްގެ ވެހިކަލް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ގާނޫނާ ހިލާފު!

ތާރީޚް 24/07/2014

13 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރާ 14 ފުލުހެއްގެ ވެހިކަލް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ގާނޫނާ ހިލާފު!

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްތައް ވެސް ހުރީ އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށްކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޕްރީ ސްކޫލްތައް ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަނީ

ތާރީޚް 23/07/2014

1 ކޮމެންޓް

ޕްރީ ސްކޫލްތައް ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަނީ

ޕްރީ ސްކޫލުތައް ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬