ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް: އާދަމް ނާސިރު

ތާރީޚް 26/02/2015

0 ކޮމެންޓް

އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް: އާދަމް ނާސިރު

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަނީ ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުން ކަމަށް އެކައުންސިލުގެ ރައީސް އާދަމް ނާސިރު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ނަޝީދު ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ގޮވާލައި ބަޔާން ނެރުނީ 2 ކައުންސިލަރެއްގެ ތާއީދު ނެތި

ތާރީޚް 26/02/2015

6 ކޮމެންޓް

ނަޝީދު ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ގޮވާލައި ބަޔާން ނެރުނީ 2 ކައުންސިލަރެއްގެ ތާއީދު ނެތި

ރައީސް ނަޝީދު ވަގުތުން ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ގޮވާލައި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ބަޔާން ނެރުނީ 2 ކައުންސިލަރެއްގެ ތާއިދު ނެތިކަން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފެބުރުއަރީ 27 ގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ރާވާފައެއް ނެތް: ކުޅުދުއްފުށީ އެމްޑީޕީ ގޮފި

ތާރީޚް 25/02/2015

1 ކޮމެންޓް

ފެބުރުއަރީ 27 ގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ރާވާފައެއް ނެތް: ކުޅުދުއްފުށީ އެމްޑީޕީ ގޮފި

ގާނޫނު އަސާސީގެ ދިފާއުގައި އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު އިހުތިޖާޖެއް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިންކަމުގެ ކުށުގަ އަޕަރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒްގެ މެމްބަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ތާރީޚް 25/02/2015

1 ކޮމެންޓް

ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިންކަމުގެ ކުށުގަ އަޕަރ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒްގެ މެމްބަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އުފައްދެވި އަޕަ ނޯތް ޔުޓިލިޓީޒްގެ ޗެއާމަންއާއި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާއި އެކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ރައީސް ނަޝީދު ވަގުތުން ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

ތާރީޚް 25/02/2015

7 ކޮމެންޓް

ރައީސް ނަޝީދު ވަގުތުން ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ސިޔާސީ ދައުވާއެއް ކަމަށާއި ދައުވާ އަބުރާގެންގޮސް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުން ކުށްވެރިކުރަން، އެއީ ސިޔާސީ ދައުވާއެއް: ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް

ތާރީޚް 25/02/2015

1 ކޮމެންޓް

ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުން  ކުށްވެރިކުރަން، އެއީ ސިޔާސީ ދައުވާއެއް: ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާ އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުއްލިގޮތަށް ހައްޔަރުކުރުން ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

ތާރީޚް 24/02/2015

3 ކޮމެންޓް

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަވާ އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މަކުނުދޫއަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހަފްތާ ތެރޭ ފެށޭނެ: ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް

ތާރީޚް 24/02/2015

2 ކޮމެންޓް

މަކުނުދޫއަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހަފްތާ ތެރޭ ފެށޭނެ: ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް

މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހދ މަކުނުދޫއަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓުން .

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ތާރީޚް 23/02/2015

7 ކޮމެންޓް

ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލު ރައީސް އަލީ މުހައްމަދު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޑަފަރުފަސްގަނޑަކީ އިއުލާން ކުރިއިރުވެސް ލޮލަށް ފެންނަށް ނެތް ތަނެއް، އެއީ ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި މަލާމާތެއް

ތާރީޚް 23/02/2015

6 ކޮމެންޓް

ކުޑަފަރުފަސްގަނޑަކީ އިއުލާން ކުރިއިރުވެސް ލޮލަށް ފެންނަށް ނެތް ތަނެއް، އެއީ ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި މަލާމާތެއް

ހދ އަތޮޅުގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ހުޅުވާލި ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬