ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމައި، އެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތައް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވަނީ

ތާރީޚް 21/10/2014

0 ކޮމެންޓް

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމައި، އެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތައް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވަނީ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމައި، އެދުވަހުގެ ހަރަކާތައް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވަނީ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ރެޑް ކްރެސެންޓް ހދ ގޮފިން ހާއްސަ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 21/10/2014

0 ކޮމެންޓް

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ރެޑް ކްރެސެންޓް ހދ ގޮފިން ހާއްސަ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހދ ގޮފީގެ ފަރާތުން "އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި އަހަރެން- މުއައްސަސާތަކުގެ ބައްދަލުވުން" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ތާރީޚް 20/10/2014

1 ކޮމެންޓް

އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ހޯޕް ފޯ ވިމެން އާއި ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް ގުޅިގެން އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ކަބުސްކައުޓް ދަރިވަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 20/10/2014

0 ކޮމެންޓް

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ކަބުސްކައުޓް ދަރިވަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ކަބުސްކައުޓަށް މިއަހަރު އަލަށްވަތް ދަރިވަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އޭއީސީގެ ސްކައުޓާއި ކަބްސްކައުޓްގެ ދަރިވަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 20/10/2014

0 ކޮމެންޓް

އޭއީސީގެ ސްކައުޓާއި ކަބްސްކައުޓްގެ ދަރިވަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓް އަދި ކަބްސްކައުޓަށް މިއަހަރު އަލަށްވަތް ދަރިވަރުންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 20/10/2014

0 ކޮމެންޓް

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ރާއްޖޭ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކާއެކު ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން ނެސްލޭ ޓުއާގައި

ތާރީޚް 20/10/2014

1 ކޮމެންޓް

ރާއްޖޭ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކާއެކު ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން ނެސްލޭ ޓުއާގައި

ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކާއެކު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ނެސްލޭ ލަންކާ ޓުއާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިންއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އެހެންކަން ކަމަށް ދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން ގާރީ ކޯހަށް ކައުންސިލުން ދީފައެއް ނުވޭ: ކައުންސިލާ އިބްރާހިމް

ތާރީޚް 19/10/2014

3 ކޮމެންޓް

އެހެންކަން ކަމަށް ދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން ގާރީ ކޯހަށް ކައުންސިލުން ދީފައެއް ނުވޭ: ކައުންސިލާ އިބްރާހިމް

އެހެންކަން ކަމަށް ދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާއި ކުޅުދުއްފުށީ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންނަށް ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި

ތާރީޚް 19/10/2014

12 ކޮމެންޓް

ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުންނަށް ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި

ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާއި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މީރާ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ތާރީޚް 19/10/2014

0 ކޮމެންޓް

މީރާ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މީރާ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެމެދު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ (އެމްއޯޔޫ) އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬