ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ފެނެއް ނެތް ކަރަންޓެއް ނެތް: ނޮޅިވަރަންފަރު ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު

ތާރީޚް 22/12/2014

0 ކޮމެންޓް

ފެނެއް ނެތް ކަރަންޓެއް ނެތް: ނޮޅިވަރަންފަރު ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ނޮޅިވަރަންފަރަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި އެރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި މައްސަލަޖެހި ރައްޔިތުންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމުގައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭނެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމައިފި

ތާރީޚް 22/12/2014

0 ކޮމެންޓް

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭނެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް 13 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އެޑްވައިޒަރީ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހަނިމާދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ރޯހައުސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތާރީޚް 22/12/2014

0 ކޮމެންޓް

ހަނިމާދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ރޯހައުސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހދ ހަނިމާދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 100 ރޯހައުސްގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނޮޅިވަރަންފަރުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ތާރީޚް 21/12/2014

0 ކޮމެންޓް

އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނޮޅިވަރަންފަރުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ނޮޅިވަރންފަރަށް ކަރަންޓު ދޫކުރަމުންގެންދާ ދެ އިންޖީނުގެ ތެރެއިން އެއް އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އެމްޑީޕީގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އޮފީސް އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައު އަޅައިފި

ތާރީޚް 21/12/2014

0 ކޮމެންޓް

އެމްޑީޕީގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އޮފީސް އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައު އަޅައިފި

އެމްޑީޕީގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ދާއިމީ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށަށް ކްލޮރިން ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތާރީޚް 20/12/2014

1 ކޮމެންޓް

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށަށް ކްލޮރިން ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި އެ ރަށުގައި ފެންބޮޑުވެ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެތީ އެ ރަށަށް ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބްލިކް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އުތުރުގެ ފެރީ ވިއުގައަށް ބުރޫއަރަފި

ތާރީޚް 20/12/2014

0 ކޮމެންޓް

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އުތުރުގެ ފެރީ ވިއުގައަށް ބުރޫއަރަފި

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ހއ، ހދ އަދި ށ އަތޮޅުގެ ފެރީ ވިއުގައަށް ބުރޫއަރައިފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ތާރީޚް 20/12/2014

0 ކޮމެންޓް

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރާގައި ޖަންކްޝަން ތަކުން ނަޖިސް ބޭރުވުމާ ގުޅިގެން އެރަށުގައި ފެތުރިދާނެ ބަލިމަޑުކަމަކުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ގެއެއްގެ ފުރާޅު މައްޗަށް ރުކެއް ވެއްޓި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ތާރީޚް 19/12/2014

0 ކޮމެންޓް

ގެއެއްގެ ފުރާޅު މައްޗަށް ރުކެއް ވެއްޓި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މެންދުރު އައި ބާރު ވަޔާއި ވިއްސާރައާ އެކު ރުކެއް ބިންދައިގެން ގެއެއްގެ މައްޗަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ރެޑްކްރެސެންޓް ހދ ގޮފީގެ ބެސްޓް ވޮލެންޓިއާގެ އެވޯޑް އިބްރާހިމް ޒިޔާދަށް ލިބިއްޖެ

ތާރީޚް 18/12/2014

0 ކޮމެންޓް

ރެޑްކްރެސެންޓް ހދ ގޮފީގެ ބެސްޓް ވޮލެންޓިއާގެ އެވޯޑް އިބްރާހިމް ޒިޔާދަށް ލިބިއްޖެ

ރެޑްކްރެސެންޓް ހދ ގޮފީގެ ބެސްޓް ވޮލެންޓިއާގެ އެވޯޑް ކުޅުދުއްފުށީ ފެންފިޔާޒުގެ އިބްރާހިމް ޒިޔާދު ހޯދައިފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬