ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު އުރީދޫގެ 9 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް

ތާރީޚް 01/08/2014

0 ކޮމެންޓް

ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު އުރީދޫގެ 9 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް

ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު އުރީދޫގެ 9 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން އަށް ދެއްވި ހާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައި އުރީދޫގެ ސީނިއަރ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މިޑް ޓާމް ބަންދަށްފަހު ސުކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވޭއިރު ބަދަލުތަކަކާއެކު ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ތާރީޚް 31/07/2014

1 ކޮމެންޓް

މިޑް ޓާމް ބަންދަށްފަހު ސުކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވޭއިރު ބަދަލުތަކަކާއެކު ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ރޯދަމަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ބަންދު ކުރި ދުވަސްތަކުގެ ފިލާވަޅުތައް ނަގައިދިނުމުގެ ގޮތުން މިޑް ޓާރމަށް ފަހު ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވޭއިރު ބަދަލު ތަކަކާ އެކު ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޕެރަ ބައިބަލާ ޗެލެންޖް ފަށައިފި

ތާރީޚް 30/07/2014

1 ކޮމެންޓް

ޕެރަ ބައިބަލާ ޗެލެންޖް ފަށައިފި

އަމީރު އަމީން ސްކޫލާ ދިމާލު ހިއްކި ބިމުގައި ރޭ ފެށި ބައިބަލާ ޗެލެންޖްގައި ޖުމްލަ 3 މެޗު ރޭ ކުޅެފައިވެ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަނީ

ތާރީޚް 29/07/2014

5 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހިއްކި ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ބީއޯކިއު ހަދަމުން އަންނަކަމަށް ހައުންސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިނުން ކުރި ސުވާލަކަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދިޔަ މީހަކު ބާރަށުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތާރީޚް 28/07/2014

0 ކޮމެންޓް

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދިޔަ މީހަކު ބާރަށުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓަމުންދިޔަ މީހަކު ހއ. ބާރަށުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޮޑު ޖަމާއަތެއްގައި އީދު ނަމާދު ކޮށްފި

ތާރީޚް 28/07/2014

6 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޮޑު ޖަމާއަތެއްގައި އީދު ނަމާދު ކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޮޑު ޖަމާއަތެއްގައި ފިތުރު އީދު ނަމާދު މިއަދު ކޮށްފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރި އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ހާހެއްހައި މީހުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ތާރީޚް 27/07/2014

0 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. މި ނޫހަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ، ކުޅުދުއްފުށީ، މާވަހަރު ސާމީ އަލީ އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހަނިމާދޫ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާ، މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތާރީޚް 27/07/2014

0 ކޮމެންޓް

ހަނިމާދޫ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާ، މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ. ހަނިމާދޫ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި ބްލެޓް ސައިޒުގެ 12 ރަބަރު ޕެކެޓް ހޯދައި އެތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި ކަމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފަލަސްތީނާއެކު ހދ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 26/07/2014

0 ކޮމެންޓް

ފަލަސްތީނާއެކު ހދ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންގެންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް ފަލަސްތީނާއެކު ހދ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހދ ބްރާންޗުގެ ފަރާތުން ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވައިފި

ތާރީޚް 26/07/2014

0 ކޮމެންޓް

ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހދ ބްރާންޗުގެ ފަރާތުން ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވައިފި

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬