ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓިންގެ ހިދުމަތް ކުލަގަދަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިނުން ފަށައިފި

ތާރީޚް 15/04/2014

0 ކޮމެންޓް

ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓިންގެ ހިދުމަތް ކުލަގަދަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިނުން ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓިންގެ ހިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިން އިން ފަށައިފި އެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓިންގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފަސް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ދަރިފުޅު މަންމައާ ހަވާލުކޮށްފި

ތާރީޚް 15/04/2014

0 ކޮމެންޓް

ފަސް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ދަރިފުޅު މަންމައާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރާ ދެކޮޅަށް ފަސް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލި ބައްޕަ އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެ، ދަރިފުޅު މަންމައާ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވި ފަރާތްތަކަށް އާރުއެފްޕީ ދޫކޮށްފި

ތާރީޚް 14/04/2014

4 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވި ފަރާތްތަކަށް އާރުއެފްޕީ ދޫކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އަޅާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ކުރި އިއުލާނަށް 4 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކޯޓު އަމުރާ ދެކޮޅަށް ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލި ބައްޕަ ހޯދަނީ

ތާރީޚް 14/04/2014

0 ކޮމެންޓް

ކޯޓު އަމުރާ ދެކޮޅަށް ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލި ބައްޕަ ހޯދަނީ

ކޯޓު އަމުރާ ދެކޮޅަށް ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލައިގެން އުޅޭ ބައްޕަ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން ސާފުކޮށްފި

ތާރީޚް 13/04/2014

2 ކޮމެންޓް

ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން ސާފުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން ސާފުކޮށްފި އެވެ. ޔޫތުމިނިސްޓްރީގެ "ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫއު"ގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމްކުރާ މިފުޓްސަލް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހިންގައިފި

ތާރީޚް 13/04/2014

0 ކޮމެންޓް

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ހިންގައިފި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ހޭއްލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ. ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖައްވީ އުޅަނދު ދުވަސް

ތާރީޚް 12/04/2014

1 ކޮމެންޓް

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖައްވީ އުޅަނދު ދުވަސް

މިއަދަކީ 4 ވަނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖައްވީ އުޅަނދުގެ ދުވަހެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޭޕްރީލް 12 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހުރީ ރަނގަޅަށް: ބީއެމްއެލް

ތާރީޚް 10/04/2014

0 ކޮމެންޓް

އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހުރީ ރަނގަޅަށް: ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދެމުން އަންނަ އިންޓަނެޓް ބޭންކިން ހިދުމަތުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ރޭގަނޑުގެ ހާއްސަ ފަރިއްކޮޅެއް ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 09/04/2014

0 ކޮމެންޓް

ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ރޭގަނޑުގެ ހާއްސަ ފަރިއްކޮޅެއް ބާއްވައިފި

ފުލުހުންގެ 81 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ރޭގަނޑުގެ ހާއްސަ ފަރިއްކޮޅެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕޮލިސް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ހޯދަނީ

ތާރީޚް 08/04/2014

0 ކޮމެންޓް

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ހޯދަނީ

ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬