ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބު: ކުޅުދުއްފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފި

ތާރީޚް 29/08/2014

0 ކޮމެންޓް

އެމްޑީޕީގެ  އިންތިހާބު: ކުޅުދުއްފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފި

އެޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ހަމައެކަނި ކެނޑިޑޭޓު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 318 ވޯޓެވެ. ނުފެންނަ ކަމަށް 12 ވޯޓު ލިބިފައިވެ އެވެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ތާރީޚް 28/08/2014

0 ކޮމެންޓް

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އެސްއީޒެޑް ބިލް ފާސްވުމަކީ އަތޮޅުތަކަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް: ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު

ތާރީޚް 28/08/2014

2 ކޮމެންޓް

އެސްއީޒެޑް ބިލް ފާސްވުމަކީ އަތޮޅުތަކަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް: ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) ބިލް ފާސްވުމަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއްކަމަށް ރައީސް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ދެ ޑޮކްޓަރުން މާދަމާ ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

ތާރީޚް 27/08/2014

0 ކޮމެންޓް

އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ދެ ޑޮކްޓަރުން މާދަމާ ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ދެ ޑޮކްޓަރުން މާދަމާ ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިދުމަށް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން ބުނެފި އެވެ.

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ސްކޫލުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ލައިފް ސްކިލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ތާރީޚް 26/08/2014

1 ކޮމެންޓް

ސްކޫލުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ލައިފް ސްކިލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ހދ އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ލައިފް ސްކިލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ އެވެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ކުޅުދުއްފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތާރީޚް 26/08/2014

2 ކޮމެންޓް

އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ކުޅުދުއްފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ކުޅުދުއްފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އެސްއީޒެޑް އޮންނަން ޖެހޭ. އެކަމަކު ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި: މެމްބަރު ޣަފޫރު

ތާރީޚް 25/08/2014

2 ކޮމެންޓް

އެސްއީޒެޑް އޮންނަން ޖެހޭ. އެކަމަކު ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި: މެމްބަރު ޣަފޫރު

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް)ގެ ބިލެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހަށް ހާއްސަ ބޭސް ފިހާރައެއް ވައިކަރަދޫގައި އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި: ކައުންސިލް

ތާރީޚް 24/08/2014

0 ކޮމެންޓް

ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހަށް ހާއްސަ ބޭސް ފިހާރައެއް ވައިކަރަދޫގައި އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި: ކައުންސިލް

ވައިކަރަދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހުގެ ބާވަތްތަކަށް ހާއްސަ ބޭސް ފިހާރައެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކަޕިލް ޝަރްމާ ބޮލީވުޑަށް

ތާރީޚް 24/08/2014

0 ކޮމެންޓް

ކަޕިލް ޝަރްމާ ބޮލީވުޑަށް

ކޮމެޑީ ނައިޓްސް ވިތް ކަޕިލް"އިން އާންމުންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި ކޮމެޑިއަން ކަޕިލް ޝަރްމާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ސައިންސް ދުވަސް ބާއްވައިފި

ތާރީޚް 23/08/2014

0 ކޮމެންޓް

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ސައިންސް ދުވަސް ބާއްވައިފި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ސައިންސް ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި އެވެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬