ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

ފެން ތަހުލީލުކުރާ ލެބޯޓަރީގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހު ލިބޭނެ

ތާރީޚް 01/04/2015

0 ކޮމެންޓް

ފެން ތަހުލީލުކުރާ ލެބޯޓަރީގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހު ލިބޭނެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެން ތަހުލީލު ކުރާ ލެބޯޓަރީގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމުން އޭގެ ސީދާ ގެއްލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރާނެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ދެރައެއް: ކައުންސިލް

ތާރީޚް 01/04/2015

1 ކޮމެންޓް

ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމުން އޭގެ ސީދާ ގެއްލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރާނެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ދެރައެއް: ކައުންސިލް

އާމްދަނީއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ސަބްސިޑީ ކަނޑާލައި އިތުރު ޓެކްސްތައް ތާއަރަފުކުރުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ސީދާ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ސަބްސިޑީގެ މައްސަލައިގައި ވިޔަފާރިވެރިން އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަށް އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް

ތާރީޚް 31/03/2015

4 ކޮމެންޓް

ސަބްސިޑީގެ މައްސަލައިގައި ވިޔަފާރިވެރިން އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަށް އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް

ވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް ސަރުކާރުން ދެމުންގެންދާ ކަރަންޓު ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީގެ ކައްކާ ކޯހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށަނީ

ތާރީޚް 31/03/2015

4 ކޮމެންޓް

ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީގެ ކައްކާ ކޯހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށަނީ

އިރުމަތި އަވަށު ޕްރީ ސްކޫލާއި މަޝްހޫރު ކެއްކުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީއާ ގުޅިގެން އެއް ދުވަހުގެ ކައްކާ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

“ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން މަޑުން ތިބެއްޖެނަމަ ކުޅުދުއްފުށި ދާނީ ފަހަތަށް”

ތާރީޚް 30/03/2015

7 ކޮމެންޓް

“ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން މަޑުން ތިބެއްޖެނަމަ ކުޅުދުއްފުށި ދާނީ ފަހަތަށް”

ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން ސުލްހައަށް ލޯބިކޮށް މަޑުމަޑުން ތިބެއްޖެނަމަ ކުޅުދުއްފުށީ ދާނީ ފަހަތަށް ކަމަށް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުރިނބީ ދަނޑުވެރިންނަށް މިހަފްތާތެރޭގައި ދަނޑުބިން ދޫކުރެވޭނެ

ތާރީޚް 30/03/2015

0 ކޮމެންޓް

ކުރިނބީ ދަނޑުވެރިންނަށް މިހަފްތާތެރޭގައި ދަނޑުބިން ދޫކުރެވޭނެ

ހދ.ކުރިނބީގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރަން މިހަފްތާތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހދ. އަތޮޅުގެ 2 ރަށަކުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ތާރީޚް 30/03/2015

0 ކޮމެންޓް

ހދ. އަތޮޅުގެ 2 ރަށަކުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ހދ އަތޮޅުގެ އިތުރު 2 ރަށެއްގައި އިއްޔެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރުން ފަށައިފި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުރި ކުޅިވަރު ކޯޓްތައް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ތާރީޚް 29/03/2015

0 ކޮމެންޓް

ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުރި ކުޅިވަރު ކޯޓްތައް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ހުރި 4 ކުޅިވަރު ކޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ސަބްސިޑީޒް މައްސަލާގައި ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވެ، އެއްގަލަކަށް އަރައިފި

ތާރީޚް 29/03/2015

4 ކޮމެންޓް

ސަބްސިޑީޒް މައްސަލާގައި ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވެ، އެއްގަލަކަށް އަރައިފި

މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން ދިޔަ ސަބްސިޑީޒް ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލު

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަހަރުވެސް އާރތް އަވާރ ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ފާހަގަކޮށްފި

ތާރީޚް 29/03/2015

1 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަހަރުވެސް އާރތް އަވާރ ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ފާހަގަކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަރަށް ފޯރިއާއެކު މިއަހަރުގެ އާރތް އަވާރ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬