ކުރީގެ ލިޔުންތައް | ޚަބަރު އާރު.އެސް.އެސް ފީޑަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބްރިޖް މުހިއްމުވާ އުޞޫލުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް އެއާޕޯޓު މުހިއްމު

ތާރީޚް 25/11/2015

0 ކޮމެންޓް

މާލެ ސަރަހައްދަށް ބްރިޖް މުހިއްމުވާ އުޞޫލުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް އެއާޕޯޓު މުހިއްމު

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއާޕޯޓްގެ ވާހަކަ އަކީ މުޅި ރާއްޖޭގައިވެސް މިހާރު އެންމެ ގަަދައަށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ އެވެ. ނަމަވެސް 11 އޯގަސްޓް 2013 ގެ ކުރިން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފުނަ ހަރަކާތުގައި ހދ އަތޮޅުން 1 ވަނައަށް “ވެދުމާ ދިޔުން”

ތާރީޚް 25/11/2015

0 ކޮމެންޓް

ފުނަ ހަރަކާތުގައި ހދ އަތޮޅުން 1 ވަނައަށް “ވެދުމާ ދިޔުން”

މިިނިވަން 50 އާ ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ފުނަ" ހަރަކާތުގައި އަތޮޅުތަކުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ފިހާރައެއްގައި އިން ސޭޓަކަށް ވަޅިން ބިރު ދައްކައިގެން ރުފިޔާތައް ފޭރިގެންފި

ތާރީޚް 24/11/2015

3 ކޮމެންޓް

ފިހާރައެއްގައި އިން ސޭޓަކަށް ވަޅިން ބިރު ދައްކައިގެން ރުފިޔާތައް ފޭރިގެންފި

ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައެއްގައި އިން އަންހެން ސޭޓަކަށް ވަޅިން ބިރު ދައްކައިގެން ފިހާރައިގައި ހުރި ރުފިޔާތައް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށި، ދިއްދޫ، ހަނިމާދޫއިން ވިޔަފާރި އުސޫލަށް ބިން ދޫކުރަނީ

ތާރީޚް 24/11/2015

1 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށި، ދިއްދޫ، ހަނިމާދޫއިން ވިޔަފާރި އުސޫލަށް ބިން ދޫކުރަނީ

އިގްތިސޯދީ ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބިން ދޫކުރާ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް އިންޑިޔާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރަނީ

ތާރީޚް 24/11/2015

1 ކޮމެންޓް

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް އިންޑިޔާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރަނީ

ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމަކީ ރަ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

އަންހެނުނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބައިސްކަލް ބުރެއް ބާއްވަނީ

ތާރީޚް 24/11/2015

2 ކޮމެންޓް

އަންހެނުނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބައިސްކަލް ބުރެއް ބާއްވަނީ

އަންހެނުނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުގެ ގޮތުން "ބައިކް މޯލްޑިވްސް" އިން އިސްނަގައިގެން މާދަމާ ކުޅުދުއްފުށީގައި ބައިސްކަލް

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ގުޅައިގެން ފައިސާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާމެދު އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ

ތާރީޚް 24/11/2015

1 ކޮމެންޓް

ގުޅައިގެން ފައިސާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާމެދު އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ

އެކިއެކި ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ ޕްރޮމޯޝަންތަކާ މިނިވަން ފަންސާހުގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަމުގައި ނުދަންނަ ނަމްބަރުތަކުން

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓްގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ މާލެ ފޮނުވާލަނީ

ތާރީޚް 23/11/2015

2 ކޮމެންޓް

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓްގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ މާލެ ފޮނުވާލަނީ

ހދ. ހަނިމާދޫ ނެރުމަތީގައި ދެ ލޯންޗު ޖެހި އިއްޔެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ މާލެ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާވި މީހުން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންނަނީ

ތާރީޚް 22/11/2015

2 ކޮމެންޓް

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާވި މީހުން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންނަނީ

މިއަދު ހަވީރު 6:30 ހާއިރު ހަނިމާދޫ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނައްޓާލި ލޯންޗަކާއި ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓަށް މީހުން ބަލައި ދިޔަ ލޯންޗަކާ

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬

ހަނިމާދޫ ފަޅުތެރޭގައި 2 ލޯންޗެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ތާރީޚް 22/11/2015

2 ކޮމެންޓް

ހަނިމާދޫ ފަޅުތެރޭގައި 2 ލޯންޗެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ފަޅުތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީ ލޯންޗަކާއި ހިރިމަރަދޫ ލޯންޗެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި

އިތުރަށް‮ ‬ވިދާޅުވޭ‮‮ ‬.‬‮.‬‮.‬