ހަމައެކަނި މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ޖަލާލުއްދީން ބަދަލުކުރަނީ

ރާއްޖޭ އުތުރުގެ މައި ސްކޫލުކަމުގައިވާ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލު، ހަމައެކަނި މަތީ ޝާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން