އަންނަންއުޅޭ ބަދަލާއެކު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލަށް ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ހަނދާން އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ މިއަހަރު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުނީ، ކުޅުދުއްފުށީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ސަރުކާރުގެ ދެ ސްކޫލް ކަމަށްވާ، ހދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި،