މަތީ ފެންވަރުގެ ސިއްހީ ނިޒާމުގެ އާ މަންޒިލް! ކުޅުދުއްފުށި!

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މިހާރު އޮތް ފެންވަރުގައި ހިދުމަތް ދެމުންދާތާ ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖެ އެވެ. އާ ހިދުމަތްތައް ނުލިބި ފެންވަރު ދަށް ވާތީ ޝަކުވާ ވެސް ގިނަ