ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓާ ރަސްމީކޮށް އިންޑިޔާގެ އެންއައިއައި އާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް އިންޑިޔާގެ ނޫރުއިސްލާމިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި