ރޯހައުސް މައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތް: ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައި ހުރި ރޯހައުސްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވާ އަހަރެއްގެ ވެގެންދިޔައިރުވެސް