ކަނބޯރަނި ހިޔާގައި ހުރި ރޯހައުސްތަށް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން: ހައުންސިންގ

ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި(ކަނބޯރަނި ހިޔާ)  އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުންސިންގ ޔުނިޓްތަށް އޭގެ ހައްގުވެރިންނާ ހަވާލުކުރުމުގެ