ޒަމާނީ ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ރޯނުވެށުންމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެން: ކައުންސިލް

ޒަމާނީ ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ރޯނުވެށުމުގެ ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަބުދުލް ލަތީފް ހަސަން