ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ރޯނުވަށާ މެޝިން ހޯދައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ރޯ ބޮނބި، ނަރަށް ހަދައިދޭ މެޝިން ބަޖެޓް ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ހިމަނައި އޭގެ މެޝިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ