އޭލެވަލްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އެބައޮތް: ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑ.ޕްރިންސިޕަލް

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހަމައެކަނި މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލު ބަދަލުވެގެންދާއިރު އޯލެވެލް ނިންމާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް އަންނަ އަހަރު އަލުން އެސްކޫލުގެ އޭލެވެލްއާ