ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގުހެޔޮ، އެންމެ ބޮޑު ޓްރޭޑް ފެއާރ މިއަދު ފަށައިފި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭއިން އިސްނަގައިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ޓްރޭޑް ފެއާރ