ދަތިތައް ގިރާކޮށް، ރަސްމީ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް: އެންއައިއައި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވިޔަސް އެކަންތައްތައް ގިރާކޮށް އަލުން އެ ހޮސްޕިޓާ ތަރައްގީކުރާނެ ކަމަށް ނޫރުލް އިސްލާމް