ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ނިމްސް އިން ހިޔާނާތް ހިންގަން އުޅުނުކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި: އުސެއިދު

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު ތަރައްގީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރި ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް(އެންއައިއައި) ކުންފުނީގެ 80 އިންސަތަ ހިއްސާ އޮންނަށް އިންޑިޔާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް .