ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިންގަން އުޅުނުކަމަށް ބުނާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ފުލުހަށާއި އޭސީސީއަށް !

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހިންގަން ހަވާލުކުރި ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަންއިން ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެންޓި