އެންއައިއައި އިން ހިންގާފައިވަނީ ފައިސާގެ ޖަރީމާތަކެއް، ބިލުތައް ބަދަލުކުރީ މަޖުބޫރުކޮށްގެން: މުވައްޒަފުން

އާސަންދަ ބިލްތައް ބަދަލުކުރުމަށް މަޖުބޫރުކޮށް، ބަލި މީހުންނަށް ނުދޭ ހިދުމަތްތަކަށް އަގު ނެގުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގީ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަންއިން