ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ފެއިލްކޮށްލީ މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ތަ !?

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީކުރުމަކީ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ވައުދުފުޅެ