އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ ރޯހައުސްތައް ނިންމާ، ހައުސިންގ ގެ އާ މަޝްރޫއުއެއް ފަށާނަން: މުއިއްޒު

ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދަން ފަށާ، މިހާރު ހުއްޓިފައި ހުރި ރޯހައުސްތަކުގެ މަޝްރޫއު ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަ