ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓާ އަލުން ނިމްސްއަށް ދޭން 99 އިންސަތަ މުވައްޒަފުން ދެކޮޅު !

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓާ، އަލުން އެންއައިއައިއާ ހަވާކުރުމަށް އެހޮސްޕިޓަލުގެ 99 އިންސަތަ މުވައްޒަފުން ދެކޮޅެ.