ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދު: ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 5000ރ!

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތް 5000ރ އަށް ބޮޑު ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވައިފި