ބަނދަރު އުތުރަށް ޖައްސާ، ކުޅުދުއްފުށީ ވެލިގަނޑުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރަން އެދެނީ!

މުޅި ރާއްޖޭގައި ލޯކަލް ޓުރިޒަމް ފައްކާވެ، ރަށަށް ޑޮލަރު ލިބޭނެ ގޮތްތައް ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ވެސް ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ. އޭގެ ފޯނި މީރުކަން ލިބޭ ރައްޔިތުން މިހާރު ގިނަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތި ތަނަވަސްވެ