ޝިރާނީގެ ކޮލަމް: މިނިވަންކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟

މިނިވަން ދުވަސް، މިނިވަން ދުވަސް އުފަލުން އައީ މިނިވަން ދުވަސް…………ދިވެހި ދިދަޖެހި ފެހި ބަނޑޭރިލީ ފޮތުން ދަސްކޮށްގެން އެބައިތުތައް ކިލާސްތަކާއި އުދޯލިތަކުގައި ހަރުއަޑުންކީ ހަނދާން ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އަޅުގަނޑުފަދަ ނުވަދިހައިގެ ޒުވާނުން ހުންނާނެ