މަރާހިތުން ‘އެކްސައިޓް’ ވެފައި!

ދިވެހިން މިތިބީ މަރަން، ފޯރި ހިފާފަ އެވެ. މަގުމަތީގައި ވެސް މަރަނީއެވެ. ތިން ހަތަރު މީހުން މަރައިނުލައި އަހަރެއް ނުދެއެވެ. ސަރުކާރުންވެސް މި އުޅެނީ މަރާހިތުންނެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ މަރަން ހަދާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެބަދައްކައެވެ.