ދެކެވޭ ވާހަކަ – ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދައުވާއަށް ވާނީ ކިހިނެތް؟

މިދުވަސްވަރު މާލެ ތެރޭގައި، އަދިކިޔެއްތަ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަކީ ރައީސް ނަޝީދު އިންޑިއާގެ އެމްބަސީގައި ހުންނެވި ވާހަކަ އެވެ. އަދި މިވާހަކަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔޭގައި