ޣައިރުޒިންމާދާރީ ސަރުކާރާއި ދައުލަތެވެ.

މިވަރަށް ލަދުނުގަންނަ ސަރުކާރެއް، ދައުލަތެއް މި ނޫނިއްޔާ އޮންނާނެހެނެއް ހީއެއްނުވެއެވެ. ދައުލަތެއް އަދި ސަރުކާރެއް އުފައްދައި ދެމި މިއޮންނަނީ ކިޔެއްވެކަން ނޭނގޭ