ކުރިމަގު – ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގާއިރު!

އާ ގާނޫނުއަސާސީއާއެކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް އައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އަތޮޅުތަކަކަށް ބަހާލާފައި އޮންނައިރު