އުވެނީ… އުވެނީ… އުވުނީ؟؟؟

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިއެވެ. އަޅުގަނޑު ހުރީ ގުރޭޑް ހަތެއްގެ ކުލާހެއްގައި ކިޔަވާ ދޭށެވެ. އޭރު ގުރޭޑް އަށަކަށް ވަނުމަށް ހަދާ އެންޓްރެންސް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް މަހަކަށް ވެދާނެއެވެ.