ކުރިއެރުން ޅަނދޮޅުކުރުން

އިގްތިޞާދީ ކުރިއެރުމުގެ މައިގަނޑަކީ ހަމަ އެންމެ ކަމެކެވެ. އައު ހިޔާލުތަކެވެ. އިތުރު ފިކުރު ތަކެވެ. މުޅިއަކުން އިގްތިޞާދީ ކުރިއެރުން އެކަންޏެއްވެސް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ތަނެއް ކުރިއަރާ ދިއުމުގެ އަސާސަކީ ފިކުރެވެ.