މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވާހަކަ

މިއީ މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ދައްކާ ވާހަކައެވެ. ދައްކަންވެސްޖެހެއެވެ. ނުދައްކާ ވާކަށްވެސް ނެތެވެ. ދައްކައިގެންވެސް މިކަމަށް ރަނގަޅު ޙައްލެއް ހޯދޭތޯ ބަލަން ވެއްޖެއެވެ. މިސައިޓްގައިވެސް ވަރަށްގިނައިން މިވާހަކަތައް ލިޔެފައިހުއްޓާ އެބަފެނެއެވެ. މިރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާފެތުރެންފަށާފައިވަނީ 1998 ވަނަ އަހަރު ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުގެ ބޭކަލުން، ނުވަތަ ސިފައިންގެ


ރެސިޕީއެއް

8 އަހަރު ކުރިން

ގަލަމުގެ ޖަވާބު

8 އަހަރު ކުރިން