ސްކޫލުދައުރުގައި ކުދިންނާ ރައްޓެހިވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްތަ؟

” އަހަރެންގެ ހިތުގެ ރާނީއެވެ. ކަލާއާ ނުލައި އުޅުމަކީ މިއަޅާއަށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ކަލާއާ ބައްދަލުނުވެއްޖެނަމަ އަހަންނަކަށް ނުކެވެއެވެ. ނުނިދެއެވެ. ހުވަފެނުންވެސް ފެންނަނީ ކަލާގެ ފަރި ސޫރައެވެ. އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ ކަލާގެ ކައިރީގައި ވުމަށެވެ. ކަލާއާ ދުވަހުކުވެސް ވަކި ނުވާނެކަމަށް ހުވާކޮށް ވަޢުދު ވަމެވެ.”