ނޭނގުމަކީވެސް ބައެއްފަހަރަށް ތިމާއަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރާކަމެކެވެ.

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރީގައި ރާއްޖޭގައި މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަންހެން ބޭފުޅެއްގެ އަރިހުގައި އެކަމަނާގެ ކާރު ކޮޅު ދުއްވަން ޑްރައިވަރަކަށް އުޅުނު ދެކުނުގެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ޢީސަ ( އަސްލުނަމެއްނޫން ) ކިޔާ މީހަކު އުޅުނެވެ. ޢީސަ އަކީ މުރާލި ހީވާގި މީހެކެވެ. މީނާގެ ކަމަކަށް އޮންނަނީ މިނިސްޓަރުގެ ދަތުރުފުޅެއް ނެތްނަމަ ކާރު ދޮވެ