ޢަލީ ސުލައިމާން ވަރެއް، ހަމަ ނެތް..!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީވީއަށް އައި އެންމެ ހެޔޮ އެއް ބަދަލަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ބިއުރޯތައް އުފެދި ކޮންމެ ރެޔަކު ވެސް އަތޮޅުތަކުން ޚަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފެންނަން ފެށުމެވެ. އާއެކެވެ. އަހަރެން ވެސް އެއްބަހެވެ. ޓީވީއެމުން ފޮނުވާ އަތޮޅު ރިޕޯޓުތަކުގައި ފެންނަ ވީޑިއޯތަކަކީ އެހާ ސާފު “ހައި ޑެފިނިޝަން” މަންޒަރުތަކެއް ނޫނެވެ. އެޔަށް ވުރެ މާ ސާފުކޮށް އަހަރެމެން މި ގެންގުޅޭ މޯބައިލް