ތިޔާ ބުނާ ޑިމޮކްރަސީ އަކީ މިއޮތީ އެވެ.

ބައެއް ކަންކަމަކީ ފަންނީ ކަންކަމެވެ. މާނަޔަކީ ވަކި ދާއިރާޔަކުން ޚާއްސަވެގެން ކިޔެވީމާ ނޫނީ އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް އެކަންކަން ނޭނގޭނެ ކަންކަމެވެ. މިސާލަކަށް ޑަކްޓަރު ކަމަކީ އެފަދަ ކަމެކެވެ. ކިޔަވައިދިނުމާއި ދީނީ ތަފާތު މައްސަލަތައް ސާފުކޮށްދިނުމަކީ އެފަދަ ކަންކަމެވެ. މީގެ އިތުރަށް ތިމާވެށީގެ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި، އިގްތިސާދީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރަކީވެސް


ބައިސްކަލްވަގު

9 އަހަރު ކުރިން