ޖަނަވާރު ކޮށި ނުވަތަ އެނިމަލް ފާރމް

އެނިމަލް ފާރމް، މިއީ ޖޯޖް އޯވެލް 1945 ވަނަ އަހަރުގައި ލިޔުނު ވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކަވަނީ ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ހަމަ މި ނަމުގައި، ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާވެސް ކޮށްފައެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެނިމަލް ފާރމް ހިމެނެނީ އަދަބިއްޔާތުގައި ވަރަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިވާހަކައަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެލެގޮރީއެކެވެ. އެލެގޮރީއަކީ އަދަބާއި ފަންނުގައި، އެއްޗެއްގެ


ހާދަ ފޫއްސެއްވެޔޭ...

9 އަހަރު ކުރިން