މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސަށް ސިޓީއެއް

އަޅުގަނޑުގެ ޝަކުވާ އަކީ ކުޅުދުއްފުށީ އޮފީހުން އެންމެ ފަހުން ދޫކުރި ގެވަޅުގެ ގުރުއަތު ލުމަށް އަޅުގަނޑު ގެންގޮސްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުޅުދުއްފުށީ ބިމުން ގެވަޅެއް ލިބުމުން މަހުރޫމު ވެފައިވުމެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އޮފީސް އޭރު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ކުޑަކަތީބު، ތަރިކަ އެއީ ސަރުކާރަށް ނެގޭނެ އެއްޗެއް ކަމުގައި ބުނުމުން މުސްކުޅިގެއިން އަޅުގަނޑަށްވީ ބައި