” ވިރުވިހާ ޒިންކް ގަރަށް “

މަތީގައިވާ ސުރުޚީއަކީ ރާއްޖޭގައި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުން މިއަންނަ މިސާލު ބަހާއި މަޖާޒު ބަސްތައްފަދައިން ބޭނުންކުރެވޭ އަދަބީ ބަހެކެވެ. މިބަސް ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންނެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ މީހެއްގެ ފަރާތުން ދަސްވި މީހަކު މިބަސް ބޭނުންނުކުރާ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިބަހަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ޙާދިޘާއަކާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރަންފެށުނު ބަހެކެވެ.


ރެސިޕީއެއް

9 އަހަރު ކުރިން

ގަލަމުގެ ޖަވާބު

9 އަހަރު ކުރިން