ވާދަކިޔުމާއި ތަރައްޤީ…!

ޒަމާން ބަދަލުވަމުން ދާވަރަކަށް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ގެންގުޅޭ ވައްޓަފާޅިއާއި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަދަލުވަމުން ތަރައްޤީވަމުންދެއެވެ. މިފަހަރުދައްކާލަން މިއުޅެނީ ބައެއްގެމެދުގައިއުފެދޭ ރުޅިވެރިކަމާއި ހަސަދަވެރިކަންހާމަކުރުމަށް ގެންގުޅޭގޮތްތަކަށް އައިސްފައިވާ ޒަމާނީ ތަރައްޤީގެވާހަކައެވެ. މީގެފަނަރަ ވަރަކަށް އަހަރުކުރިން ދެގެއެއްގެ ބަޔަކު ރުޅިއައިސްފިނަމަހަދަނީ  


މަސްހުނި ރުނބައެއް

9 އަހަރު ކުރިން

ހޮޅުއަށި 1

9 އަހަރު ކުރިން

ނަޞޭޙަތެއް

9 އަހަރު ކުރިން

ރެސިޕީއެއް

9 އަހަރު ކުރިން