އެންމެ ހަތް ފިޔަވަޅުން އިސްކޫލުގައި ކާމިޔާބުކުރާނެ ގޮތް

ކާމިޔާބުގެ އީކްއޭޝަނެއް” ގެ ފުރަތަމަ ބަޔަކީ، އެ އީކްއޭޝަނުގެ ބަޔަކަށް ތިމާވުމެވެ. ކުލާހުގައި އިންނާށެވެ. ގަޑި ފެށުމުގެ ކުރިން ކުލާހަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހިފައިގެން އައިސް ކުލާހުގައި އިންނާށެވެ. ކުލާހުގައި ހަމައެކަނި ތިމާގެ ހަށިގަނޑު ބޭންދުމަކުން ނުވާނެއެވެ. ތިމާގެ ސިކުނޑި ވެސް އިންނަން ޖެހޭނީ ކުލާހުގައެވެ. ކުލާހުގައި މުދައްރިސް ދައްކަވާ ވާހަކައަށާއި ފިލާވަޅާއި


ހާދަ ފޫއްސެއްވެޔޭ...

9 އަހަރު ކުރިން

މަސްހުނި ރުނބައެއް

9 އަހަރު ކުރިން

ހޮޅުއަށި 1

9 އަހަރު ކުރިން