ނަޞޭޙަތެއް

ލޯހުޅުވަމާހޭ ދުނިޔެއަށް  ކަންހިނގާގޮތް  ހޯދުމަށް, ފޯރުކޮށް ސިނކުޑީގެ  ބާރުން  ހޯދުމަށް ހެޔޮވިސްނުމެއް, ބިންމަތީގައި  ކަންހިނގާ ހުރިހާގޮތެއްވެސް ސާފުކޮށް, ވިސްނުމާ ފިކުރާ،ޚިޔާލާ، އޭގެ  މައްޗަށް ހިންގުމަށް,ވާނުވާއެއް ނޭގިފައި ހުންނާކަށެއް ނުޖެހޭނެޔޭ,ފާޅުވާހެން ސިއްރުތައްހޯދާ  ބަލާނަމަ ރީތިކޮށް,އަބަދުވެސް


ރެސިޕީއެއް

9 އަހަރު ކުރިން

ގަލަމުގެ ޖަވާބު

9 އަހަރު ކުރިން