ވަޒީފާގަނޑެއް ދީބަލަ!

މިދުވަސްވަރު އެންމެ ހޫނުކޮށް ބަހުސްކުރެވޭ ވާހަކައަކީ، ދާދިފަހުން ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ވަގުތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ދާދިފަހުން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން މުސާރަ ބޮޑުވެ، ބައެއް މީހުން ހިތްހަމަ ޖެހޭވަރުގެ މުސާރައެއް ލިބެމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިޔަކަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ ނަމުގައި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ


ގަލަމުގެ ޖަވާބު

9 އަހަރު ކުރިން

ދަނޑުވެރިޔާ

9 އަހަރު ކުރިން