ކުޅުދުއްފުށީގެ ރަނގަޅު ފިރިހެންކުދިންތައް ކޮބާ؟

މިރަށުގައި އުޅުނު ރަނގަޅު،ރީތި ޢަބުރުވެރި ފިރިހެން ކުދީންތައް ކޮބައިބާއެވެ؟ އެވައްތަރު ހުސްވީ ބާއެވެ؟ ހާދަހާ ދެރައެވެ. އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެނަމަ، ރަނގަޅު ބޭބެމެން ހުސްވީއެވެ. ފިރިން ހުސްވީއެވެ. ފިރިހެން ކޮއްކޮމެން ހުސްވީއެވެ. ބިޓުން ހުސްވީއެވެ. ރަނގަޅު މަތިވަރު ދިޔައީއެވެ. އަނެއްކާ މިވަނީ ހަމަ އެހެން ބާވައެވެ؟  އަހަރެންގެ އުމުރުން ވެސް މިހާރު ފަންސަވީހުން


ދަނޑުވެރިޔާ

10 އަހަރު ކުރިން