ފަލަވުމުން ކެންސަރަށް މަގުފަހިވޭ !

ކޮންމެ މީހެއްވެސް އިސްކޮޅާއި އެކަށީގެންވާ ބަރުދަނެއްގައި ހަށިގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.ފަލަވުމަކީ އެކަމުން ތިމާގެ އެކި ކަހަލަ ބަލިތަކަށް