މުރަނގަފަތް: 300 ބަލީގެ ފަރުވާ!

މުރަނގ ފަތަކީ ދިވެހިން ކެމުގައި ހިމެނޭ ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އާންމު އެއް ބާވަތެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި