ކެއްސާނަމަ މި ކާނާތައް ބޭނުން ނުކުރާތި!

ހަށިގަނޑު ވަރުބަލިކޮށްލާ ނިދިގެއްލުވާލާ ކަމަކަށް ކެއްސުން ވެއެވެ. ރޯޖާ ޖެހުމުންނާއި އިންފެކްޝަނެއް ހުރުމުން ނުވަަތަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކެއްސަން މެދުވެރި