ކެބެޖުން އެތައް ފައިދާއެއް

ކެބެޖަކީ ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ރާއްޖެއިން ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ބާވަތެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ކެއުމުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރާ ބާވަތެއްވެސް މެއެވެ. އެގޮތުން ކެބެޖަކީ ގިނަ ބަލިތަކެއްވެސް