ފާނަބަސަންދަކީ ކޮބާ ؟

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދުގައި ފާނަބަސަންދު ޖެހިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު މިދުވަސްވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް