ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ކޮންމެ އަންހެނަކަށްވެސް މިކަންކަން އެގުން މުހިއްމު

ފުރިހަަމަ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ދިމަވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުން އެއީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން މެޑިކަލް ޗެކަޕެއް ހެއްދުން އެއީ ނުވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަންކަން