ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރެއަލް އާއި އެތުލެޓިކޯ އަދި ޔުވެންޓަސް އާއި މޮނާކޯ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއަލް މެޑްރިޑަށް އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރއަޕް އެތުލެޓިކޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުނުއިރު ޔުވެންޓަސް އިން ނުކުންނާނީ މޮނާކޯއާ ދެކޮޅަށެވެ.