ޓޭންކުގެ ކިހާ ހިސާބެއްގައި؟

މި ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ވާނީ “ޕޮޒިޓިވިޓީ” ނުވަތަ “އޮޕްޓިމީޒަމް” މި މަޢުޟޫއު ގެ ދަށުން “މިއޮތް އައީ ރަމަޟާން މަހެވެ.