ބަނޑުހައިވެ އަބަދު ކާހިތްވޭތަ؟

މިއީ ގިނަ ބަޔަކަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. ގަޑިން ގަޑިއަށް ކެއުމަށް އާދަ ހަރުލާފަ ވިއަސް އަބަދު ބަޑުހައިވެ ކާހިތްވެފައި ހުރެދާނެ އެވެ.