މޭކަޕް ނުކުރަންވީ ވީއްވެ؟

މޭކަޕް ކުރުމަކި ކޮންމެ ދުވަހެއް ތާވަލުގައި ގަވައިދުން ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު އަކުރުން ފަވާފައި އޮންމަ އެއްކަމެވެ. ހާއްސަކޮށް ގިނަ އަންހެން ކުދިންނަކީ މޭކަޕް