ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމުކުރި ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، ރައީސް ހުޅުވާދެއްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމުކުރި ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އެކާރުހާނާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލް ގައްޔޫމު މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފި