ށ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަހަރަކު ދެ މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްްދެން: އާރިފް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު ށ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ހަރަދުކުރާކަމަށް އެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އާރިފް