ނިމްސްއަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، ކޭއާރުއެޗްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ޑރ ކަމާލު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްްޓަރު ފައިޒަލް ޙާންއަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ