ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓީވީއެމްގެ ސްޓޫޑިއޯއެއް ހުޅުވައިފި

ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޫޑިއޯއެއް ހދ ކުޅުދުއްފުށީގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފިއެވެ. ޓީވީއެމްގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މަތިއުތުރު ޕުރޮވިންސްގެ ހދ ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ޓީވީއެމްގެ ބިއުރޯ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްފޮރ އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދާއި، މަތިއުތުރު ޕުރޮވިންސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ