ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2011 – ކުޅުދުއްފުށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ކުޅުދުއްފުށި ރަށުކައުންސިލް (އަށް ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 01. އައިޝަތު ޝަހްމާ (ޤައުމީ އިއްތިޙާދު) 23 ވޯޓު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 02. ޢަލީ އާދަމް (އެމްޑީޕީ) 219 ވޯޓު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 03. މުޢުމިނާ އިޤްބާލް (ޑީއާރުޕީ) 167 ވޯޓު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 04. މުޙައްމަދު ޢަލީ (ޑީއާރުޕީ) 174 ވޯޓު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 05. އަޙްމަދު ޢަލީ (އެމްޑީޕީ) 212 ވޯޓު
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 06. ޢަލީ ޙަސަން (އެމްޑީޕީ) 204 ވޯޓު