ދައުލަތުގެ އެންމެ ލޯލާރިއެއްގެ މިންވަރުގެ ޚިޔާނާތެއް ވެސް ވެވަޑައިގެންފައި ނޯންނާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވިތާ ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް، މައުމޫންގެ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތަކެއް ފުރިހަމަ ހެއްކާއެކު ތީމުގޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ދައުލަތުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭޒާރުކޮށްލައްވައިފި

ދައުލަތުގެ އެންމެ ލޯލާރިއެއްގެ މިންވަރުގެ ޚިޔާނާތެއް ވެސް ވެފައި ނޯންނާނެކަމަށް ރާއްޖޭގެ