ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގައި އާޓް އެގްޒިބިޝަން އެއް ބާއްވައިފި

އާޓް އެގްޒިބިޝަން 2010 ގެ ނަމުގައި ކުރެހުމާއި ފަންނުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ މައުރަޒެއް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އެ ސްކޫލްގެ އާޓް ކުލަބުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރި މި މައުރަޒް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ، ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުރީގެ ކަތީބު އަދި ދުވަސްވީ ކުރެހުންތެރިޔެއް ކަމަށްވާ އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލީއެވެ. މި މައުރަޒުގައި،