ޑެންގީހުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓާއި އިރުމަތީ އަވަށު ޕްރީސްކޫލް ގުޅިގެން ޑެންގީހުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ.

40 ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވި މިބައްދަލުވުމުގައި ޑެންގީހުން ފެތުރެން ދިމާވާގޮތާއި ޑެންގީހުމުން ރައްކާތެރިވާނެގޮތާއި ބަލީގެ އަލާމާތްތަކާއި ބަލިޖެހުމުން ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތުގެ