ޔުނިސެފާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ޔުނިސެފާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ސާފުތާހިރު ވެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ސާފުތާހިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުދިންހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އަފީފުއްދީން ސްކޫލް