އެޑިޓޯރިއަލް: ނޯޓިސް

މި ނޫހުގައި “މިލަންދޫ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ވެބްސައިޓަކުން ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިންގެ ލިޔުމެއް ހުއްދައަކާނުލައި ބޭނުންކޮށްފި” މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅިގެން މިލަންދ