ވަތަނިއްޔާ މޯބައިލް އިންޓަނެޓް ފެއަރ ޖަލާލުއްދީނު ސްކޫލުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ދެވަނަ ކުންފުނިކަމުގައިވާ ވަތަނިއްޔާއިން ވަތަނިއްޔާ މޯބައިލް އިންޓަނެޓް ފެއަރގެ ނަމުގައި ކުޅުދުއްދުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ފެއާއެއް ކުރިޔަށް އެބަގެންދެއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ހަތަރެއް ޖެހިއިރު ފެށި މިފެއަރ ކުރިޔަށް ދަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހޯލުގައެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މިފެއަރ ކުރިޔަށް ދާނީ މިރޭ