ކުޅުދުއްފުށީގައި މީހެއްގެ އަންބަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރި ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެނަކަށް ބިރުދައްކައި ބްލެކްމެއިލްކުރަމުން ދިޔަ ފުލުހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިން އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެމައްސަލައިގައި ހައްޔަރު