ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

ޖަލާލުއްދީންސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ 2009 ވަނައަހަރަށް އިފްތިތާޙު ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާ އޮތީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ 8:45 ގައި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލްގައެވެ. މިޖަލްސާއަށް ސްކޫލްގެ ވެރިންނާ މުދައްރިސުންގެ އިތުރުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބެލެނިވެރިން ޙާޟިރުވިއެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވައި